Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


E-TESTI HINDAMISJUHEND

 • Kirjaliku e-testi hindamine toimub Eksamite infosüsteemi (EIS-i) avalikus vaates aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis .
 • Logige sisse ID-kaardi (vajalik ID-kaardi lugeja), HarID, Smart-ID või mobiili-ID-ga (vt joonis 1).


Joonis 1. Sisselogimine EIS-i.

 • Valige menüüribalt EKK testid (joonis 2, nool 1) ja "Kirjalike testide hindamine" (nool 2).


Joonis 2. Kirjalike testide hindamise valimine. 

 • Avanenud vaates (joonis 3) näete Teile hindamiseks suunatud testi nimetust (nool 1) ja kõiki Teile suunatud hindamiskogumeid (nool 2).
  Hinnatavad ülesanded on testis jaotatud hindamiskogumiteks. Üks hindamiskogum tähendab ühte hinnatavat ülesannet.


 • Hindamise liik (nool 3) näitab, et kõiki vastuseid hinnatakse üks kord, st kõigile on suunatud ainult 1. hindamine.
  Kui hindaja määramisel on märgitud vastuste arv, mida antud hindaja tohib hinnata, kuvatakse see veerus „Plaanitud hinnata" (nool 4).


Joonis 3. Hindamise avaleht. 

 • Hindamiskogumi avamiseks klõpsake testi nimetusel (joonis 3, nool 5). Antud näite puhul avatakse hindamiskogum 19.


 • Avaneb hindamiskogumi esileht (joonis 4). Hinnatavat ülesannet näeb, kui sellel klõpsata
  (nool 1).


Joonis 4. Hindamiskogumi sisu 

 • Ülesandel klõpsates avaneb kogu ülesande tervikpilt, kus on näha ka pildid ja joonised, mida hindamise vaates otseselt ei näe (joonis 5).
  Ülesande vaatest väljaminekuks kasuta nuppu „Sule" (joonis 5, nool 1).

 

Joonis 5. Ülesanne tervikuna 

 • Hindamise alustamiseks veenduge, et valik „Mulle hindamiseks suunatud" oleks aktiivne (joonis 6, nool 1). Kui ei ole, klõpsake nupul.
  Hindamise alguses, kui pole veel ühtki poolelioleva hindamisega tööd, on pildi alumine jaotis tühi. Hindamise alustamiseks klõpsake nupul „Alusta e-hindamist" (nool 4). 


 • Kui olete juba antud hindamiskogumi vastuseid hinnanud, kuid pole hindamist kinnitanud, kuvatakse all poolelioleva hindamisega tööd.
  Ekraanil on näidatud hinnatava töö kood (nool 2). Poolelioleva hindamise jätkamiseks klõpsake nupul „Alusta hindamist" (nool 3).


Joonis 6. Hindamise alustamine 

 • Avaneb hindamise vaade (joonis 7), kus on õpilase vastus (nool 1) ja kastike punktide jaoks (nool 2), kuhu kirjutate vajaliku punktisumma. 
  Hindamisjuhend on ära toodud rohelises kastis (nool 3). Kui vajutate nupule „Näita õiget vastust" (nool 5), näete kogu ülesannet koos hindamisjuhendi ja õigete vastustega.
  Avaneva vaate saate vajadusel hindamise ajal lahti hoida, kui on vaja näiteks joonist vaadata.


Joonis 7. Hindamise vaade. 

 • Hindamise vaate all olevate nuppude selgitused (joonis 7, nool 4):


 • "Kinnita hindamine" – salvestab hindaja antud punktid ning liigub hindamise esilehele tagasi. Hindaja ei saa enam antud tööd vaadata ega antud punkte muuta.
  Nuppu kasutage siis, kui tahate esilehele tagasi liikuda.


 • "Kinnita hindamine ja alusta järgmist" – salvestab hindaja antud punktid ning avab järgmise hinnatava töö. Hindaja ei saa eelmist tööd vaadata ega antud punkte muuta.
  Nuppu kasutage siis, kui hindamise põhimõtted on selged ja olete punktide määramisel kindlad. Saab kiiresti edasi liikuda, salvestades vastuse. 


 • "Peata" – salvestab hindaja antud punktid ning liigub hindamise esilehele. Hindamise olek on pooleli. Vastusele saab hiljem tagasi minna ja määratud punktisummat parandada.
  Nuppu kasutage siis, kui tahate nt esilehele tagasi liikuda, et uus hindamiskogum valida.

 

 • "Peata ja alusta järgmist" – salvestab hindaja antud punktid ning liigub järgmisele hinnatavale tööle. Eelmise töö hindamise olek on pooleli.
  Hinnatud punktisummat saab vajadusel muuta. Seda nuppu kasutage alguses kindlasti, et välja selgitada hindamise põhimõtted, mis kujunevad välja hindamisjuhiste ja antud vastuste läbivaatuse tulemusena.
  Saate vajadusel antud punkte ühtlustada.


 • "Lükka tagasi" – hindamist ei salvestata ja sellega loobub hindaja antud õpilase vastuse hindamisest.


Hindamiskogumi esilehel on näha poolelioleva hindamise olekuga tööde loetelu (joonis 8). Nendes töödes saab hindaja vastust ning oma antud punkte vaadata ja muuta.
Kui hindaja on oma hindamises kindel ja soovib hindamise lõpetada, tuleb klõpsata loetelu all nupul „Vali kõik" ning „Kinnita hindamine”.
Märkeruut valiku tegemiseks ilmub ainult nende tööde ette, kus hindaja on kõik vajalikud punktid kirjutanud.

 
Joonis 8. Peatatud vastuste korraga kinnitamine.

 • No labels