Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Regulaaravaldis kirjeldab tekstis oodatavaid sümboleid. Regulaaravaldisi võib kasutada avatud vastuse hindamismaatriksis või sisestusvälja maskis. Regulaaravaldises saab kasutada metasümboleid, mis vastavad teatud sümbolite hulgale. Järgnevalt esitame lühikese loetelu enamlevinud metasümbolitest.

.

Punkt tähendab suvalist sümbolit

[]

Nurksulgudega tähistatakse üht sümbolit valikust. Valikus on võimalik kasutada kriipsu "-", mis tähistab vahemikku. 

Näide: "[345]" tähendab numbrit, mis võib olla kas 3 või 4 või 5.-(nurksulgudes)

Kriips nurksulgudes tähistab vahemikku.

Näide: "[a-zA-Z]" tähendab ühte suur- või väiketähte vahemikust A-Z (ASCII tähestiku alusel, ei sisalda täpitähti).


^
(nurksulgude alguses)

Tähistab eitust.
Näide: "[^K]" tähistab ükskõik millist sümbolit, välja arvatud "K".


()

Ümarsulud grupeerivad maski osa. Grupeerimist saab kasutada näiteks alternatiivide esitamisel.

|

Püstkriips eraldab alternatiive.

Näide: "(ab|cd)ef" tähendab "abef" või "cdef".

*

Tärn tähistab selle ees kirjeldatud sümboli kordumist suvalise arvu kordi (sh mitte ühtegi korda).

Näide: "[357]*" tähendab suvalise pikkusega arvu, milles esinevad ainult numbrid 3, 5 ja 7, näiteks "", "77", "73335" jne.


+

Plussmärk tähistab selle ees kirjeldatud sümboli kordumist suvalise arvu kordi, aga vähemalt ühe korra.
Näide: "[357]+" tähendab vähemalt ühekohalist arvu, milles esinevad ainult numbrid 3, 5 ja 7, näiteks "77", "7335" jne.


?

Küsimärk tähistab selle ees kirjeldatud sümboli esinemist 0 või 1 korda.
Näide: "3?" võib tähendada kas "" või "3".

{}

Loogeliste sulgude sees antakse korduste arv.
Näide: "[A-D]{3}" tähendab kolme tähte, iga täht võib olla kas A või B või C või D.
Näide: "[A-D]{3,5}" tähendab vähemalt kolme, kuid mitte enam kui viit tähte, iga täht võib olla kas A või B või C või D.


\d

Tähistab üht numbrit

[:alpha:]

Tähistab tähestiku tähti (kasutatav ainult hindamismaatriksis)[:upper:]

Tähistab üht suurtähte (kasutatav ainult hindamismaatriksis)[:lower:]

Tähistab üht väiketähte (kasutatav ainult hindamismaatriksis)\s

Tähistab üht tühisümbolit (tühik või tabulaator või reavahetus vms)

\Tagurpidi-kaldkriipsu kasutatakse sellise sümboli ees, millel on muidu eritähendus, kuid soovitakse tähistada sümbolit ennast.
Näide: Punkt "." tähistab suvalist sümbolit. Avaldis "\." tähistab punkti ennast.

Näide: avaldisele „J\[auk\]\{0,3\}n?" vastavad muuhulgas väärtused „Juku", „Jaak", „Jaan", aga mitte „Jüri".

Näide: alamteksti järgi vastavuse võimaldamiseks lisatakse alamteksti ette ja lõppu .* (suvaline sümbol, mis esineb suvaline arv kordi). Avaldisele „.*kobras.*" vastavad muuhulgas „kobras", „jõekobras", „jääkaru ja mitte ühtegi kobrast".

Regulaaravaldiste (regular expressions) kohta on võimalik kerge vaevaga leida täiendavat infot internetist

  • No labels