File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet EstCORE full element set v1.0.xlsx EstCORE v1.0 Oct 08, 2019 by Peep Küngas

Toimetaja(d): Peep KüngasMart Laanpere

Autorid: ...

Panustajad: vt Tunnustamine.

EstCORE 2 on EstCORE standardi edasiarendus. Hetkel on standard väljatöötamisel. Töögrupiga liitumiseks võta ühendust Peep Küngas'ega (peep.kungas@hitsa.ee).

EstCORE 2 ülesandepüstitus ja märkmed:  HT-219 - Getting issue details... STATUS .

Standardi eesmärk

EstCORE 2 eesmärgiks on toetada digitaalsete (õppe)varade, nende kasutamise andmete (sh õpitulemuste), riikliku õppekava, koolide õppe- ja ainekavade, huviringide ainekavade ja täiendõppe kursuste ning kompetentsimudelite kirjelduste sidumist üheks tervikuks selliselt, et paraneks digivarade leitavus ja (taas)kasutamine, eri rakendustest pärit õppetööga seonduvate andmete kombineeritavus ja haridusvaldkonna rakenduste üldine koosvõime selleks, et võimaldada individuaalseid õpiradasid, õmblusteta haridust ja õppemeetodite uurimist õppetöö läbiviimisel (sh longituuduuringutes) ning konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid elukestva õppe kontekstis.

Standard on avatud kolmandate osapoolte laiendusteks kas siis teiste kultuuriruumide / riikide eripärade või Eesti riiklikus õppekavas nimetamata õpitulemuste kirjeldamiseks.

Ajalugu

EstCORE

EstCORE[1] on Eesti riigi siseselt kehtestatud standard, mille eesmärgiks on tagada digiõppevara koosvõime. Standard määrab kuidas kirjeldada õppematerjalide metaandmed (nt. õppematerjali autor, pealkiri, sihtrühm, tüüp, seos riikliku õppekavaga). EstCORE versioon 1.0 valmis aastal 2015 ja seda kasutati e-koolikott.ee, koolielu.ee ja teistes õppevara platvormidel. EstCORE on infotehnoloogiline spetsifikatsioon, mille peamiseks kasutajaks on õppevara-lahendusi loovad tarkvara-arendajad.

[1] http://www.laanpere.eu/estcore/ aadressil algselt asunud klassifikaator on leitav EstCORE2 lehe manusest.

Probleemid

EstCORE kasutuselevõtt kasvava hulga üha erinevamate sihtgruppide poolt oli toonud juba aastaks 2017 esile selle standardi probleemid ja muutmisvajadused:

  • EstCORE on liiga jäik, keerukas ja mahukas, mis raskendab selle kasutuselevõttu uute teenusepakkujate poolt;
  • EstCORE põhineb rahvusvahelisel standardil IEEE LOM, millest tänaseks paljud riigid on loobumas, kuna see on loodud ca 20 aasta tagasi mil enamus õppematerjalidest koguti failide kujul, täna aga on need valdavalt veebipõhised;
  • EstCORE ei arvesta hiljutiste arengutega õppevara standardite valdkonnas, nt. DC LRMI, IMS LTI, xAPI, ...;
  • EstCORE õppekava teemade taksonoomia ei vasta lõppkasutajate (õpetajate ja õppevara autorite) ettekujutusele oma õppeaine ülesehitusest: esineb kattumisi, liiga mahukaid ja liiga kitsaid teemasid, osa riikliku õppekava (RÕK) teemadest puudub hoopis, paljudes ainetes oleks vaja 5-astmelist taksonoomiat praeguse 4-astmelise asemel, lisaks teemapuule oleks vaja ka õppekava kursustele ja didaktilisele loogikale vastavat õppevara struktureerimisvõimalust;
  • Vajadus on arendada õppekava teemade taksonoomia ka alus-, kutse ja kõrghariduse konteksti jaoks.

Sisukord