Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siin esitame kontseptuaalset andmemudelit realiseeriva JSON-LD skeemi. Sisendiks on Õpiobjekti metaandmete näidis e-koolikoti veebi jaoks, mis on realiseeritud E-koolikott.ee-s.

Skeemi kirjeldus

license väärtuseks on CC litsentside puhul URI vastavalt siin kirjeldatule: https://wiki.creativecommons.org/wiki/License_Properties

Teisendused

"TypicalAgeRange" on teisendatud järgnevalt vanuseks (aastates):

 • Koolieelne õppeasutus: 0-7
 • I kooliaste: 7-10
 • II kooliaste: 10-13
 • III koooliaste: 13-16
 • 1. klass: 7-8, 2. klass: 8-9, ..., 9. klass: 15-16
 • gümnaasium: 16-19.

"AudienceType" tuleneb haridustasemest järgnevalt:

 • alusharidus - "Lasteaialapsed"
 • põhiharidus - "Põhikooliõpilased"
 • keskharidus - "Gümnaasiumiõpilased"
 • kutseharidus - "Kutsekooliõpilased"

"learningResourceType" väärtused on defineeritud siin: Õppevara liigitus.

"educationalAlignment" → "alignmentType" → "educationalSubject" viitab teemale riiklikus õppekavas

"about" - võimalikult täpne (ala)teema (teemade hierarhia olemasolul)

Näidis

Näitena kasutame https://e-koolikott.ee/oppematerjal/12131-OPIK-Uusaeg-Ajalugu-8-klassile, mis on näide sellest kuidas E-koolikotis esitada mitme autori poolt loodud ja kirjastuste poolt väljaantud õppematerjali metaandmeid.

Teisendused ja selgitused

8. klass -> "typicalAgeRange": "14-15"

sdPublisher - tähistab metaandmete publitseerijat

timeRequired (LRMI), educationalUse (LRMI) - ei ole demotud all

isBasedOnUrl (LRMI) - tuletatud õppematerjali allikale viitamiseks

alignmentType (http://schema.org/AlignmentObject): soovitatud väärtused: 'assesses', 'teaches', 'requires', 'textComplexity', 'readingLevel', 'educationalSubject', and 'educationLevel'.

Allpool on toodud välja vaid 3 õpiväljundit (tegelikkuses tuleb välja tuua kõik õpiväljundid)

 • Kirjeldab Saksa rahvusriigi loomist
 • Kirjeldab Vene tsaaririigi poliitikat Balti kubermangudes
 • Kirjeldab Saksa rahvusriigi loomist

Kood

<script type="application/ld+json">
{
 "@id": "https://www.opiq.ee/Kit/Details/37",
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "CreativeWork",
 "author": [
 {
  "@type": "Person",
  "givenName": "Pärtel",
  "familyName": "Piirimäe",
  "name": "Pärtel Piirimäe"
 },
 {
  "@type": "Person",
  "givenName": "Marten",
  "familyName": "Seppel",
  "name": "Marten Seppel"
 },
 {
  "@type": "Person",
  "givenName": "Ago",
  "familyName": "Pajur",
  "name": "Ago Pajur"
 }],
 "sdPublisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "HITSA"
 },
 "publisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Avita",
	"url": "https://www.avita.ee",
  "logo": "http://admin.entsyklopeedia.ee/EE_12/publicthumbs/Avita_logo_XS.png"
 },
 "audience": {
  "@type": "Audience",
  "audienceType": ["Gümnaasiumiõpilased", "Põhikooliõpilased"]
 },
 "learningResourceType": "textbook",
 "about": "Rahvuslus ja rahvusriigid, Liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia",
 "educationalAlignment": [
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Poliitilised ideoloogiad",
   "targetUrl": "https://schema.edu.ee/teema/estcore/50148"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Rahvuslus ja rahvusriigid",
   "targetUrl": "https://schema.edu.ee/teema/estcore/30175:41803"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubjectArea",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Sotsiaalained",
   "targetUrl": "https://schema.edu.ee/ainevaldkond/sots"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "III kooliaste",
   "targetUrl": "https://schema.edu.ee/kooliaste/III"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "8. klass",
   "targetUrl": "https://oppekava.edu.ee/a/8._klass"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "teaches",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Teab venestusaja mõju Eesti elule 19. sajandi lõpus",
   "targetUrl" : "https://oppekava.edu.ee/a/Teab_venestusaja_m%C3%B5ju_Eesti_elule_19._sajandi_l%C3%B5pus"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "teaches",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Kirjeldab Vene tsaaririigi poliitikat Balti kubermangudes",
   "targetUrl" https://oppekava.edu.ee/wiki/Kirjeldab_Vene_tsaaririigi_poliitikat_Balti_kubermangudes"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "teaches",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Kirjeldab Saksa rahvusriigi loomist",
   "targetUrl" : "https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_Saksa_rahvusriigi_loomist"
  }
 ],
 "dateCreated": "2018-05-16",
 "datePublished": "2018-05-16",
 "thumbnailUrl": "https://astrablobs.blob.core.windows.net/kitcontent/afbb5d03-cf21-48f0-abfc-f638444aa8ab/530dff6d-da78-4b61-9ca5-44af2f22470a/Uusaeg8kl_kaas_l.jpg",
 "license": "All rights reserved",
 "typicalAgeRange": "14-15",
 "interactionCount": "297 UserPageVisits",
 "headline": "Uusaeg. Ajalugu 8. klassile.",
 "keywords": ["8. klass", "Ameerika iseseisvussõda", "Eesti Vabariigi sünd", "Napoleoni sõjad", "Prantsuse revolutsioon", "absolutism", "demokraatia", "esimene maailmasõda", "liberalism", "konservatism", "sotsiaaldemokraatia", "monarhia", "rahvuslus ja rahvusriigid", "restauratsioon", "revolutsioon", "sotsialism", "uusaeg", "vabariik", "valgustus", "õpik" ],
 "abstract": "Digiõppekomplekt ühendab endas Avita õpiku ja töövihiku. Õpikus käsitletakse poliitilisi sündmusi vähem ning suurem tähelepanu on pööratud sotsiaal-, majandus- ja kultuuriajaloole ning inimeste mõttemaailmale. Seetõttu pole Euroopa ajalugu vaadeldud mitte üksikute riikide, vaid teemavaldkondade kaupa. Õppekomplekt on jagatud seitsmeks teemaplokiks, mis omakorda koosnevad peatükkidest. Õpikus on peatükid, mis käsitlevad valitsussüsteemide muutumist, rahvusvaheliste suhete põhijooni ja uusaegse diplomaatia kujunemist, seisusliku ühiskonna iseloomu, pärisorjuse küsimust, perekonda ja naiste olukorda, majanduse arengut, kolooniate probleemi, religiooni, rahvakultuuri, teaduse ja meditsiini arengut jms Euroopas tervikuna ja erinevates maades. Iga valdkonna puhul on toodud näiteid ja paralleele ka Eesti ajaloost. Lisaks põhifaktide esitamisele on lahti seletatud olulisemate sündmuste põhjused ning viidatud protsesside omavahelistele seostele. Tähelepanu on pööratud sellistele Euroopa ajaloo kesksetele mõistetele nagu monarhia, vabariik, absolutism, valgustus, revolutsioon, restauratsioon, liberalism, demokraatia, rahvuslus, sotsialism. Peale teemavaldkondade käsitletakse eraldi peatükkides maailmaajaloo võtmesündmusi, näiteks Inglise kodusõda, Ameerika iseseisvussõda, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdu, Euroopa 19. sajandi revolutsioone ning Esimest maailmasõda. Peatükid on jaotatud õppetekstiks ning huvipakkuvateks lisatekstideks ja allikakatketeks. Õppekomplektis on rohkesti fotosid ja illustratsioone ning viiteid teemaga seostuvatele veebilehekülgedele. Peatükid lõpevad kordavate küsimustega. Materjali kinnistada ja tekstist arusaamist kontrollida aitavad arutlusküsimused ja interaktiivsed ülesanded peatükis. Nii õpetajal kui ka õpilasel on võimalus enda jaoks olulist tekstis esile tõsta ning lisada õpikusse oma materjali. Seejuures saab õpetaja enda lisatud materjali muuta kättesaadavaks ka õpilastele. Iga peatüki kohta on ülesannete kogus ülesandeid, sealt saab õpetaja neid määrata nii individuaalselt kui ka tervele klassile kodu- või tunnitööks, aga ka hindeliseks lahendamiseks. Ülesannete vastuseid on õpetajal võimalik kontrollida ja hinnata. Faktipõhiste ülesannete puhul on õpetajale antud ka õiged vastused.",
 "inLanguage": "et"
}
</script>
 • No labels