Siin lehel on esitatud Realisatsioonimudel'is kirjeldatud õppematerjali JSON-LD kodeering. Sisendiks on Õpiobjekti metaandmete näidis e-koolikoti veebi jaoks, mis on realiseeritud E-koolikott.ee-s. Õppematerjal on CreativeWork'i alamklass sarnaselt Article klassile.

Näited

Õppekavaga joondatud õppematerjal

Näitena kasutame https://e-koolikott.ee/oppematerjal/12131-OPIK-Uusaeg-Ajalugu-8-klassile, mis on näide sellest kuidas E-koolikotis esitada mitme autori poolt loodud ja kirjastuste poolt väljaantud õppematerjali metaandmeid.

Allpool toodud näites on toodud välja järgnev joondus õppekavaga: materjal on mõeldud 3. kooliastme 8. klassi sotsiaalainete teemadeks:

 • Poliitilised ideoloogiad;
 • Rahvuslus ja rahvusriigid.

Seotud on ka 3 õpiväljundit:

 • Kirjeldab Saksa rahvusriigi loomist;
 • Kirjeldab Vene tsaaririigi poliitikat Balti kubermangudes;
 • Kirjeldab Saksa rahvusriigi loomist.


<script type="application/ld+json">
{
 "@id": "https://www.opiq.ee/kit/37/chapter/1712",
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "CreativeWork",
 "author": [
 {
  "@type": "Person",
  "givenName": "Pärtel",
  "familyName": "Piirimäe",
  "name": "Pärtel Piirimäe"
 },
 {
  "@type": "Person",
  "givenName": "Marten",
  "familyName": "Seppel",
  "name": "Marten Seppel"
 },
 {
  "@type": "Person",
  "givenName": "Ago",
  "familyName": "Pajur",
  "name": "Ago Pajur"
 }],
 "sdPublisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Haridus- ja Noorteamet",
  "url": "https://harno.ee"
 },
 "publisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Avita",
	"url": "https://www.avita.ee",
  "logo": "http://admin.entsyklopeedia.ee/EE_12/publicthumbs/Avita_logo_XS.png"
 },
 "audience": {
  "@type": "Audience",
  "audienceType": ["Gümnaasiumiõpilased", "Põhikooliõpilased"]
 },
 "learningResourceType": "textbook",
 "about": "Rahvuslus ja rahvusriigid, Liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia",
 "educationalAlignment": [
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Poliitilised ideoloogiad",
   "targetUrl": "https://schema.edu.ee/teema/estcore/50148"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Rahvuslus ja rahvusriigid",
   "targetUrl": "https://schema.edu.ee/teema/estcore/30175:41803"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubjectArea",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Sotsiaalained",
   "targetUrl": "https://schema.edu.ee/ainevaldkond/sots"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "III kooliaste",
   "targetUrl": "https://schema.edu.ee/kooliaste/III"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "8. klass",
   "targetUrl": "https://oppekava.edu.ee/a/8._klass"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "teaches",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Teab venestusaja mõju Eesti elule 19. sajandi lõpus",
   "targetUrl" : "https://oppekava.edu.ee/a/Teab_venestusaja_m%C3%B5ju_Eesti_elule_19._sajandi_l%C3%B5pus"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "teaches",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Kirjeldab Vene tsaaririigi poliitikat Balti kubermangudes",
   "targetUrl" https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_Vene_tsaaririigi_poliitikat_Balti_kubermangudes"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "teaches",
   "educationalFramework": "Estonian National Curriculum",
   "targetName": "Kirjeldab Saksa rahvusriigi loomist",
   "targetUrl" : "https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_Saksa_rahvusriigi_loomist"
  }
 ],
 "dateCreated": "2018-05-16",
 "datePublished": "2018-05-16",
 "thumbnailUrl": "https://astrablobs.blob.core.windows.net/kitcontent/afbb5d03-cf21-48f0-abfc-f638444aa8ab/530dff6d-da78-4b61-9ca5-44af2f22470a/Uusaeg8kl_kaas_l.jpg",
 "license": "All rights reserved",
 "typicalAgeRange": "14-15",
 "interactionCount": "297 UserPageVisits",
 "headline": "Euroopa uusaja hakul",
 "keywords": ["8. klass", "Ameerika iseseisvussõda", "Eesti Vabariigi sünd", "Napoleoni sõjad", "Prantsuse revolutsioon", "absolutism", "demokraatia", "esimene maailmasõda", "liberalism", "konservatism", "sotsiaaldemokraatia", "monarhia", "rahvuslus ja rahvusriigid", "restauratsioon", "revolutsioon", "sotsialism", "uusaeg", "vabariik", "valgustus", "õpik" ],
 "abstract": "Digiõppekomplekt ühendab endas Avita õpiku ja töövihiku. Õpikus käsitletakse poliitilisi sündmusi vähem ning suurem tähelepanu on pööratud sotsiaal-, majandus- ja kultuuriajaloole ning inimeste mõttemaailmale. Seetõttu pole Euroopa ajalugu vaadeldud mitte üksikute riikide, vaid teemavaldkondade kaupa. Õppekomplekt on jagatud seitsmeks teemaplokiks, mis omakorda koosnevad peatükkidest. Õpikus on peatükid, mis käsitlevad valitsussüsteemide muutumist, rahvusvaheliste suhete põhijooni ja uusaegse diplomaatia kujunemist, seisusliku ühiskonna iseloomu, pärisorjuse küsimust, perekonda ja naiste olukorda, majanduse arengut, kolooniate probleemi, religiooni, rahvakultuuri, teaduse ja meditsiini arengut jms Euroopas tervikuna ja erinevates maades. Iga valdkonna puhul on toodud näiteid ja paralleele ka Eesti ajaloost. Lisaks põhifaktide esitamisele on lahti seletatud olulisemate sündmuste põhjused ning viidatud protsesside omavahelistele seostele. Tähelepanu on pööratud sellistele Euroopa ajaloo kesksetele mõistetele nagu monarhia, vabariik, absolutism, valgustus, revolutsioon, restauratsioon, liberalism, demokraatia, rahvuslus, sotsialism. Peale teemavaldkondade käsitletakse eraldi peatükkides maailmaajaloo võtmesündmusi, näiteks Inglise kodusõda, Ameerika iseseisvussõda, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdu, Euroopa 19. sajandi revolutsioone ning Esimest maailmasõda. Peatükid on jaotatud õppetekstiks ning huvipakkuvateks lisatekstideks ja allikakatketeks. Õppekomplektis on rohkesti fotosid ja illustratsioone ning viiteid teemaga seostuvatele veebilehekülgedele. Peatükid lõpevad kordavate küsimustega. Materjali kinnistada ja tekstist arusaamist kontrollida aitavad arutlusküsimused ja interaktiivsed ülesanded peatükis. Nii õpetajal kui ka õpilasel on võimalus enda jaoks olulist tekstis esile tõsta ning lisada õpikusse oma materjali. Seejuures saab õpetaja enda lisatud materjali muuta kättesaadavaks ka õpilastele. Iga peatüki kohta on ülesannete kogus ülesandeid, sealt saab õpetaja neid määrata nii individuaalselt kui ka tervele klassile kodu- või tunnitööks, aga ka hindeliseks lahendamiseks. Ülesannete vastuseid on õpetajal võimalik kontrollida ja hinnata. Faktipõhiste ülesannete puhul on õpetajale antud ka õiged vastused.",
 "inLanguage": "et"
}
</script>


Kodeerimise reeglid ja parimad praktikad

Teisendused

"TypicalAgeRange" on teisendatud järgnevalt vanuseks (aastates):

 • Koolieelne õppeasutus: 0-7
 • I kooliaste: 7-10
 • II kooliaste: 10-13
 • III koooliaste: 13-16
 • 1. klass: 7-8, 2. klass: 8-9, ..., 9. klass: 15-16
 • gümnaasium: 16-19.

"AudienceType" tuleneb haridustasemest järgnevalt:

 • alusharidus - "Lasteaialapsed"
 • põhiharidus - "Põhikooliõpilased"
 • keskharidus - "Gümnaasiumiõpilased"
 • kutseharidus - "Kutsekooliõpilased"

Klassifikaatorid

Metainfos kasutatavad klassifikaatorid on kirjeldatud RDFis.

E-koolikoti teemad

https://github.com/hitsa/estcore2/blob/master/ontologies/estcore.rdf

Teemad on publitseeritud ka siin: https://oppekava.edu.ee/a/Teemad.

Alates 2021. aastast EstCORE'i enam E-koolikott.ee-s ei hallata. Loe haldamise kohta lähemalt lehelt https://schema.edu.ee. Kuni selle ajani loodud teemade identifikatorid teisendati E-koolikotist alljärgnevalt:

1) Teema identifikaatoriks on https://schema.edu.ee/teema/estcore/<teema taksoni identifikaator E-koolikotis>, nt: https://schema.edu.ee/teema/estcore/30054 vastab teemale Riigid ja nende kultuur .

2) Alateema identifikaatoriks on https://schema.edu.ee/teema/estcore/<teema taksoni identifikaator E-koolikotis>:<alateema taksoni identifikaator E-koolikotis>, nt: https://schema.edu.ee/teema/estcore/30054:40484 vastab teemale Aktuaalsed ühiskondlikud teemad .


EISi teemad (RÕK)

https://github.com/hitsa/estcore2/blob/master/ontologies/eis.rdf

Teemad on publitseeritud ka siin: https://oppekava.edu.ee/a/Teemad.

Haridusastmed

https://github.com/hitsa/estcore2/blob/master/ontologies/haridusaste.rdf

Kooliastmed

https://github.com/hitsa/estcore2/blob/master/ontologies/kooliaste.rdf

Õppeained

https://github.com/hitsa/estcore2/blob/master/ontologies/oppeaine.rdf

Ainevaldkonnad

https://github.com/hitsa/estcore2/blob/master/ontologies/ainevaldkond.rdf

Parimad praktikad

 • Väärtustamata elemente JSON-LD objekti ei lisata
 • Viidatakse URLidele, mis on ka tegelikult olemas või on ootus nende tekkimiseks

Andmemudeli kirjeldus

Õppematerjali identifikaator

Õppematerjali metainfos kasutame identifikaatorina õppematerjali (kanoonilist) URL'i selle algallikas. Nt lehel https://e-koolikott.ee/oppematerjal/12131-OPIK-Uusaeg-Ajalugu-8-klassile asuva metainfo identifikaatoriks on https://www.opiq.ee/Kit/Details/37, sest seal asub õppematerjal, mille metainfo on kirjeldatud lehel https://e-koolikott.ee/oppematerjal/12131-OPIK-Uusaeg-Ajalugu-8-klassile.

<script type="application/ld+json">
{
 "@id": "https://www.opiq.ee/kit/37/chapter/1712",
...
}
</script>

Nimeruum

Selleks, et teha metainfo sisu otsimootoritele (hetkel suurim metainfot kasutavate rakenduste klass) arusaadavaks, kasutame avalikus veebis JSON-LD nimeruumina http://schema.org nimeruumi ja CreativeWork skeemi/andmetüüpi.

<script type="application/ld+json">
{
 "@id": "https://www.opiq.ee/kit/37/chapter/1712",
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "CreativeWork",
...
}
</script>

Keeled

Kui metainfo sisu on mitmes keeles, siis tehakse igas keeles sisu jaoks eraldi JSON-LD objekt.

Atribuudid

Kohustuslikud elemendid
author

Person või Organization

Õppematerjali autor.

author.name

Text

Autori nimi.

sdPublisher

Organization

Õppematerjali metaandmete publitseerija.

sdPublisher.name

Text

Õppematerjali metaandmete publitseerija nimi.

audience

Audience

Viide sihtgrupile.

audience.audienceType

Text

Sihtgrupi nimetus.

educationalAlignment

AlignmentObject

Õppematerjali joondus õppetööga, a'la viide põhikooli riikliku õppekava (PRÕK) osadele, millega õppematerjal on seotud.

educationalAlignment.alignmentType

Text

Joonduse liik. Soovitatud väärtused: 'assesses', 'teaches', 'requires', 'textComplexity', 'readingLevel', 'educationalSubject', või 'educationLevel'. "educationalSubject" puhul viidatakse teemale riiklikus õppekavas.

educationalAlignment.targetUrl

URL

Viide joonduse elemendi kirjeldusele. 

educationalAlignment.educationalFramework

Text

Joonduse raamistiku nimetus, a'la "Estonian National Curriculum".

educationalAlignment.targetName

Text

Joonduse elemendi nimi.

dateCreated

DateTime

Õppematerjali loomise kuupäev ja aeg ISO 8601 vormingus.

headline

Text

Õppematerjali pealkiri. Ei tohiks ületada 110 tähemärki.

about

Text

Võimalikult täpne (ala)teema (teemade hierarhia olemasolul).

abstract 

Text

Õppematerjali kokkuvõttev kirjeldus.

typicalAgeRange

Text

Vanusevahemik, nt 8. klassi jaoks mõeldud õppematerjali puhul "14-15".

datePublished

DateTime

Õppematerjali esmase publitseerimise kuupäev ja aeg ISO 8601 vormingus.

Parimad praktikad:

 • Kuupäev ei tohiks muutuda ajas.
 • Kellaaja lisamine on soovitatud.
 • dateModified väärtus ei tohiks olla hilisem ku datePublished.
thumbnailUrl

URL

Pisipildi URL.

image

ImageObject või

URL

Viide õppematerjali kujutavale pildile.

keywords

DefinedTerm  või
Text või
URL

Märksõnad.

license

CreativeWork  või
URL 

Viide õppematerjali litsentsile.

learningResourceType

Text

Õppematerjali liik. Vt väärtuseid Õppevara liigituse lehelt (LRMI sektsioon). 

inLanguage

Language või
Text 

Õppematerjali sisu, sh metainfo inimkeelse sisu, keel. Kasuta keele koodi IETF BCP 47 standardist.

Valikulised elemendid
author.givenName

Text

 Autori eesnimi.

author.familyName

Text

Autori perekonnanimi.

publisher

Organization

Õppematerjali kirjastaja.

publisher.name

Text

Õppematerjali kirjastaja nimi.

publisher.logo

ImageObject

Kirjastaja logo. Vt AMP logo guidelines.

publisher.logo.url

URL

Kirjastaja logo URL.

interactionStatistic

InteractionCounter 

Kasutajainteraktsioonide statistika.

interactionStatistic.userInteractionCount

Integer

Kasutajainteraktsioonide arv.

timeRequired

Duration 

Umbkaudne aeg, mis kulub õppematerjali läbitöötamiseks, kasuta ISO 8601 vormingut, nt 'PT30M', 'PT1H25M'.

isBasedOn

CreativeWork 

Viide õppematerjalile, millest on kirjeldatud õppematerjal tuletatud.

dateModified

DateTime

Õppematerjali viimase muutmise kuupäev ja kellaaeg, kasuta ISO 8601 vormingut.

text

Text

Õppematerjali tekstiline sisu.

 • No labels

16 Comments

 1. "sdPublisher": { "@type": "Organization", "name": "HITSA"
  Kas peaks äkki HITSA asemel kirjutama HARNO?
 2. "url": "https://www.avita.ee", "logo": "http://admin.entsyklopeedia.ee/EE_12/publicthumbs/Avita_logo_XS.png"
  Väljaandja URL-i ega logo E-koolikotis ei ole.
 3. "@type": "Audience", "audienceType": ["Gümnaasiumiõpilased", "Põhikooliõpilased"]
  Materjali puhul vastab see sisult loetelule kõigist materjalile lisatud taksoonide haridusastmete unikaalsetest väärtustest. 

  Kogumikule taksoone ei lisa, nii et kogumiku detailvaates loetleme kogumikku lisatud materjalide kõigi taksoonide haridusastmete unikaalseid väärtuseid.
 4. "learningResourceType": "textbook",
  Selle välja täitmiseks on vaja kasutada mappingut uuelt lühendatud tüüpide nimekirjalt standardsele tüüpide nimekirjale selliselt, et uus tüüp vastab ühele kuni mitmele standardsele tüübile ja JSON-LD-s loetleme kõiki uute tüüpidega seotud standardseid tüüpe.
  1. Peep Küngas Schema.org-is ei ole defineeritud learningResourceType tüüpe, nii et Google-il ei ole tegelikult mingit vahet, kas me kasutame LRMI-d, CEDS või oma materjali tüüpe. Neid kahte liigitust vaadates on selge, et nad on ajale jalgu jäänud. Minu meelest ei ole neisse mappimisel mõtet ja tuleks siin lihtsalt loetleda E-koolikotis kasutusel olevate tüüpide inglisekeelseid nimetusi.

 5. Peep Küngas kas "learningResourceType" JSON-LD väärtus toetab mitme tüübi loetelu ühel õppevaral?

  1. Jah, nt nii:

   "learningResourceType": [
     "lesson plan",
     "learning activity"
   ]
 6. "about": "Rahvuslus ja rahvusriigid, Liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia",
  Alateemad kaotame E-koolikotist ära, nii et siin tuleb loetleda Teema tasemel taksoonide inglisekeelsed nimetused ühe JSON stringi sees. Kogumiku puhul kasutada kogumikku lisatud materjalide Teemasid. Väärtuse puudumisel JSONisse väärtust mitte lisada.
  1. Peep Küngas Siin kirjeldatud skeemas on puudu Aine taksoonid. Kui Alateemad on nüüd võtmesõnades ("keywords") ja Teemad on loetletud "about" väljal alateemade asemel, siis võib olla oleks sobivam educationalSubject väärtuseks panna Aine taksoonid ja educationalSubjectArea väärtuseks jätta Ainevaldkonna taksoonid? 

  2. Viited metaandmetes peavad olema alateema täpsusega kui need on täna määratud. 

   1. Uues E-koolikotis on alateemad tõstetud võtmesõnadesse. Ehk need ei ole määratud.

    1. Siiski otsustasime jätta alateemad JSON-LD-s kättesaadavaks.

 7. "@type": "AlignmentObject", "alignmentType": "teaches",
  "teaches" väärtuseid E-koolikotis ei ole, nii et JSON-isse seda ei tule.
 8. "teaches" on mõeldud õpiväljundite/õpitulemuste jaoks.