Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mudel kirjeldab minimaalse komplekti õppevara esitamiseks vajalikest klassidest, nendevahelistest seostest ning nende atribuutidest. Kontseptuaalne mudel on sõltumatu konkreetsest realiseerimise või esitamise tehnoloogiast. Allpool on kirjeldatud klassid, nendevahelised seosed ja klasside atribuudid.

Ülevaade kasutatud mõistetest

Lehel Stsenaariumid toodud stsenaariumites mainitud mõisted.

StsenaariumMõisted
CORE-DEV-1õppematerjal, õpiväljund, sihtgrupp
CORE-DEV-2õppeaine, õppematerjal, töökava, tund, teema, alateema, meetod, hinne, põhimõiste
CORE-T-1

riiklik õppekava, õppematerjal, kooliaste, oskus, pädevus, õpiväljund

CORE-T-2

õppeaine, õppetund, õppematerjal, haridusaste

CORE-T-3

õppetund, õpiväljund, kogumik

CORE-T-4

õppeaine

CORE-T-5

vanus(easte), õpitulemus, õpiväljund, õppeaine, teema

CORE-T-6

vanus(easte), lünk, haridusaste, indiviidi eesmärk, amet, õppeasutuse õppekava, õpiväljund

CORE-T-7

vanus(easte), indiviidi eesmärk, õpiväljund

CORE-T-8teema, diagnostiline test, õpiväljund, lünk
CORE-T-9õppematerjal, ülesanne, õpitulemus
CORE-T-10õpirada, ülesanne
CORE-T-11õpirada, pädevustest
CORE-T-12tasemetöö, õpitulemus
CORE-S-1

vanus(easte), õppeaine, ülesanne, õppematerjal, alateema, põhimõiste, õpitulemus, ainepäevik, õpiväljund, õpirada

CORE-S-2

vanus(easte), haridusaste, õpiväljund, õpirada, õppeaine, õpitulemus, indiviidi eesmärk, alateema

CORE-S-3õppeaine, teadmised, õpiväljund, õppematerjal, ülesanne
CORE-S-4lünk, diagnostiline test, ülesanne
CORE-P-1

haridusaste, õppeaine, õppeasutuse õppekava, õpitulemus, teema

CORE-P-2

indiviidi eesmärk, pädevus, õpirada, amet, õppeasutuse õppekava, õpiväljund

CORE-SP-1

õpetaja töökava, õppematerjal, õppeasutuse õppekava, sihtgrupp, ainekava, õpiväljund

CORE-SP-2

õppeasutuse õppekava, riiklik õppekava

CORE-SP-3kooliga rahulolu mõõdikud
CORE-A-1

teadmine, oskus, pädevus, õppematerjal

CORE-A-2

õppematerjal, teadmine, oskus, pädevus

CORE-E-1

õppematerjal

CORE-EM-1

tööpakkumine, amet, teadmine, oskus, pädevus

CORE-EM-2

amet, teadmine, oskus, pädevus, indiviidi eesmärk, koolitus

Lehel Stsenaariumid toodud stsenaariumites mainitud mõistete esinemine kasutuslugudes.

MõisteStsenaariumid
õppematerjal CORE-DEV-1, CORE-DEV-2, CORE-T-1, CORE-T-2, CORE-S-1, CORE-SP-1, CORE-A-1, CORE-A-2, CORE-E-1, CORE-T-9, CORE-S-3
sihtgruppCORE-DEV-1, CORE-SP-1
õpiväljundCORE-DEV-1, CORE-T-1, CORE-T-3, CORE-T-5, CORE-T-6, CORE-T-7, CORE-S-1, CORE-S-2, CORE-P-2, CORE-SP-1, CORE-T-8, CORE-S-3
õppeaineCORE-DEV-2, CORE-T-2, CORE-T-4, CORE-T-5, CORE-S-1, CORE-S-2, CORE-P-1, CORE-S-3
õppeaine töökavaCORE-DEV-2
teemaCORE-DEV-2, CORE-T-5, CORE-S-1, CORE-P-1, CORE-T-8
alateemaCORE-DEV-2, CORE-S-2
meetodCORE-DEV-2
põhimõisteCORE-DEV-2, CORE-S-1
hinneCORE-DEV-2
riiklik õppekavaCORE-T-1, CORE-SP-2
kooliasteCORE-T-1
oskusCORE-T-1, CORE-A-1, CORE-A-2, CORE-EM-1, CORE-EM-2
pädevusCORE-T-1, CORE-A-1, CORE-A-2, CORE-EM-1, CORE-EM-2, CORE-P-2
õppetundCORE-DEV-2, CORE-T-2, CORE-T-3
haridusasteCORE-T-2, CORE-T-6, CORE-S-2, CORE-P-1
kogumikCORE-T-3
vanus(easte)CORE-T-5, CORE-T-6, CORE-T-7, CORE-S-1, CORE-S-2
õpitulemusCORE-T-5, CORE-T-9, CORE-T-12, CORE-S-1, CORE-S-2, CORE-P-1

lünk

CORE-T-6, CORE-T-8, CORE-S-4
indiviidi eesmärkCORE-T-6, CORE-T-7, CORE-S-2, CORE-P-2, CORE-EM-2
õppeasutuse õppekavaCORE-T-6, CORE-P-1, CORE-P-2, CORE-SP-1, CORE-SP-2
ametCORE-T-6, CORE-P-2, CORE-EM-1, CORE-EM-2
ülesanneCORE-S-1, CORE-T-9, CORE-T-10, CORE-T-10, CORE-S-3, CORE-S-4
õpiradaCORE-S-1, CORE-S-2, CORE-P-2, CORE-T-10, CORE-T-11
ainepäevikCORE-S-1
ainekavaCORE-SP-1
õpetaja töökavaCORE-SP-1
teadmineCORE-A-1, CORE-A-2, CORE-EM-1, CORE-EM-2, CORE-S-3
tööpakkumineCORE-EM-1
koolitusCORE-EM-2
kooliga rahulolu mõõdikudCORE-SP-3
diagnostiline testCORE-S-4, CORE-T-8
pädevustestCORE-T-11
tasemetööCORE-T-12

Sõnaraamat

Sõnaraamatus on toodud definitsioonid järgnevatest allikatest:

TerminSünonüümKirjeldusLiikMärkused / allikas
Õppematerjal ÕppevaraDigitaalsel kujul avaldatud õppematerjal: e-õpik, õpiotstarbeline veebivideo ja mobiilirakendus, õpimäng, e-tööleht, veebipõhine test, õpiobjekt.Mõistehttps://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/digitaalne-oppevara
Sihtgrupp
Elanikkonna rühm, mille vajadusi silmas pidades on õppematerjal loodud.Mõistehttps://schema.org/EducationalAudience
Õpiväljund

Õppimise tulemusena omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud või nende kogumid (pädevused), mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on võimalik tõendada ja hinnata. Nt "oskab liita 10 piires".

Õpiväljundi saavutatuse teeb kindlaks hindamine (hindamiskriteeriumid). Vajadusel esitatakse õpiväljundi saavutatus numbrilise hindena (vt õpitulemus).

Mõiste

https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/glossary/opivaljund/

https://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=hoiakud&F=M&C06=et

ÕpitulemusHinne

Kellegi teadmistele, oskustele, võimetele, töötulemustele antud hinnang, mida väljendatakse numbrites, tähtedes, punktides vm hindamisühikutes.

Lihtsustatult, õpitulemus esitab õpiväljundi saavutatuse taset.

Eksami või arvestuse sooritus.

Mõiste

https://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/%C3%B5pitulemus/1

https://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/hinne/1

https://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=tulemus&F=M&C06=et

https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009 - õpiväljundi(te) saavutatus on defineeritud ja kasutusel kutseõppe / täiendkoolituste kontekstis. 

ÕppeaineAineÕppeasutuses õpetatav teadus-, tehnika-, kunsti- vm ala. Õppeaine mõiste puudub täna koolieelse lasteasutuse kontekstis, kus õppetöö on organiseeritud valdkonniti.Mõiste

https://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/%C3%B5ppeaine/1

Ainevaldkond

Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonnad on järgmised:
  1) keel ja kirjandus;
  2) võõrkeeled;
  3) matemaatika;
  4) loodusained;
  5) sotsiaalained;
  6) kunstiained;
  7) kehaline kasvatus.

Ainevaldkonna õppeainete õpetamise peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujundamine. Valdkonnapädevuste kujunemist ning gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist toetavad ainekavades esitatud õpitulemused, lõiming teiste ainevaldkondade õppeainetega ning tunni- ja kooliväline tegevus.

Mõistehttps://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021 (Gümnaasiumi riiklik õppekava)
Õppeaine töökavaTöökavaTöökava on nädala-põhine konkreetne plaan õppeaine tegevuste kohta. Sisuliselt on tegemist ainepõhise õpiraja analoogiga.Mõiste

https://abi.ope.ee/ainekavad . Märkus: tundub olevat tööriistaspetsiifiline termin.

ÕppetundKoolitund, tund

Õppetund on õppetöö organisatsiooni põhivorm ja vastav õppimisega tegelemiseks eraldatud ajavahemik koolis.

Õppetund on õpetamisel järjekindlalt rakendatava püsiva struktuuriga õpetaja ja õppijate tegevuse korraldamise vorm. Koolitunni kestus on tavaliselt 45 minutit.

Mõistehttps://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95ppetundhttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/%C3%B5ppetund/1
Teema
Aine sisuühik, mida õpetatakse a'la "2. maailmasõda ajaloos" või "Geomeetria". Teemad on kasutusel õppematerjalide lõimimiseks.Mõiste
Alateema
Teema alamosa, a'la "Tasandilised kujundid".Seos
MeetodÕppemeetodÕppeaine edasiandmise ja õppimise korraldamise viis.Mõistehttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/%C3%B5ppemeetod/1 . Märkus: ei oska seda hetkel õppematerjaliga siduda.
Põhimõiste
Peamine mõiste mingis valdkonnas, teadustöös vms. Nt kirjanduse põhimõisted on: eepika, lüürika, dramaatika, eepos, jutustus, romaan, luuletus, näidend, komöödia, tragöödia, draama, teema, karakter, dialoog, kompositsioon, stiil.Seoshttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/p%C3%B5him%C3%B5iste/1. Märkus: EISis on põhimõisted esitatud märksõnadena õppematerjali juures. Põhimõisteid esitame teadmistena.
Riiklik õppekava
Hariduse eesmärkide elluviimise riiklik plaan, mis annab ülevaate sellest, milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ning õpetatakse.Mõiste

Head definitsiooni ei leidnud (definitsioon baseerub: https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95ppekava).

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv

Põhikooli riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv

Gümnaasiumi riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021?leiaKehtiv

Kooliaste

Hariduse omandamise järjestikune alajaotus, selle iga (järgnev) osa.

Kooliastmed on:
1) I kooliaste – 1.–3. klass;
2) II kooliaste – 4.–6. klass;
3) III kooliaste – 7.–9. klass;
4) gümnaasium – 10.–12. klass.


Põhikooli kooliastmed on:
1) I kooliaste – 1.–3. klass;
2) II kooliaste – 4.–6. klass;
3) III kooliaste – 7.–9. klass.

Atribuut

https://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/kooliaste/1

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011009

https://www.riigiteataja.ee/akt/73147

Märkus: vajalik RÕKi jaoks.

Teadmine
Õpingutega või kogemustest omandatud faktide, reeglite, seaduspärasuste jms tundmine.Mõistehttps://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=teadmine&F=M&C06=et
Oskus
Võime rakendada teadmisi ja kasutada neid ülesannete täitmisel ja probleemide lahendamisel.Mõistehttps://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=oskus&F=M&C06=et
Hoiak
Inimese kalduvus hinnata objektide (näit. isikute, sündmuste, nähtuste) olemust teatud määral soosival või mittesoosival viisil. See hinnang väljendub tavaliselt tunnetusliku (kognitiivse), emotsionaalse (afektiivse) või käitumusliku (konatiivse) reageeringuna.MõisteVt https://www.tlu.ee/opmat/hk/opiobjekt/Hoiakud/hoiaku_miste.html
PädevusKompetentsuskompetentsTeadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult toimida.Mõistehttps://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=p%C3%A4devus&F=M&C06=et, Vt ka põhikoooli riiklik õppekava https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020
Haridusaste
Hariduse omandamise järjestikune osa, selle iga (järgnev) osa (nt põhiharidus, keskharidus, kõrgharidus).Atribuuthttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/haridusaste/1
KogumikKoguteosEri autorite tekstidest koosnev trükiteos (nt artiklikogumik).Mõistehttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/kogumik/1
Vanuseaste
Vanuse teatav alajaotus; selles vanuses inimesed.Atribuuthttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/vanuseaste/1

Lünk


Õpiväljundite hulk, mis pole saavutatud vajalikul tasemel. Diagnostiliste testide kontekstis on lünk defineeritud kui need õpiväljundid, mille mittesaavutamise tõttu pole saavutatav ka testitav õpiväljund.Mõiste

Märkus: ei leidnud head vastet.

http://www.eki.ee/dict/sys/index.cgi?Q=l%C3%BCnk

Indiviidi eesmärkÕppe-eesmärkÕppekavas, ainekavas või tunnikonspektis fikseeritud taotletav teadmine, oskus, väärtus vms.Mõiste

Märkus: kas indiviidi eesmärk võiks olla defineeritud läbi õppe-eesmärkide?

https://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/%C3%B5ppekava/1

Õppekava
Õppe ja kasvatuse alusdokument, mis määrab õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppe sisu ja mahu, metoodika põhimõtted ning hindamise alused, nõuded õppekeskkonnale vms.Mõistehttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/%C3%B5ppekava/1
Õppeasutuse õppekava
Kooli õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks.MõisteVt nt https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020
AmetTöökoht, elukutseÜlesanded, mida keegi oma töökohal täidab ja mille eest ta tasu saab, tasustatav töö.Mõistehttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/amet/1
Ülesanne

Kohustusena antud töö; harjutustöö koolis. Ülesanne koosneb (üksik)küsimustest.

Kasutusel ka hindamisvahendina.

Mõistehttps://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=%C3%BClesanne&F=M&C06=et
Õpirada
Õppija poolt läbitud tee, mis sisaldab (e-)õppe tegevusi, mis võimaldavad teadmiste, oskuste ja pädevuste järjepidevat omandamist.Mõistehttps://en.wikipedia.org/wiki/Learning_pathway
Ainepäevik

Mõiste

Märkus: tundub olevat tööriistaspetsiifiline termin.

https://wiki.ekool.eu/index.php/P%C3%A4eviku_lisamine

Ainekava
Dokument, mis hõlmab ühe aine õppe-eesmärgid, õppesisu, metoodika ja hindamise põhimõttedMõistehttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/ainekava/1
Õpetaja töökava

Töökava on õpetajale igapäevane abivahend, mis võimaldab tal õppeprotsessi kavandada ja analüüsida ning iseennast hinnata.

Mõiste

Vt nt http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/Matemaatika-t%C3%B6%C3%B6kava-n%C3%A4idis-4.-klassile.pdfhttp://www.jyri.edu.ee/pohidokumendid

Koolitus
Kavandatud süsteemne õpe, mille käigus antakse edasi kindlaid oskusi, teadmisi ja infot ning kujundatakse hoiakuid ja suhtumisi.Mõistehttps://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=koolitus&F=M&C06=et
Diagnostiline testD-testTest, mis tuvastab teadmiste ja oskuste ulatuse ja õppimise käigus tekkinud lüngad. On kujundavat hindamist toetav test.AtribuutAllikas: Innove eksperdid
Pädevustest
Test, mis kontrollib toimetulekut mingil alal või olukorras, mitte konkreetse ainekava täitmist või õppekomplekti materjali omandatust.Mõistehttps://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=P%C3%A4devustest&F=M&C06=et
Test
Hindamisvahend kokkulepitud eesmärgi hindamiseks. Nt ülesannete kogum; standardiseeritud ülesannete või küsimuste kogum, millega uuritakse ja hinnatakse inimese võimeid ja omadusi või teadmisi ja oskusi.Mõistehttps://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/test/1
Tasemetöö
Kokkuvõttev test, kokkulepitud astme (kooliastme) lõpus saavutatud oskused ja teadmised; kooliastme lõpus teadmiste ja oskuste omandatust kontrolliv üleriigiline töö.MõisteVt ka https://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/tasemet%C3%B6%C3%B6/1
KontrolltööKlassitööKokkuvõttev test mingi teema / alateema oskuste ja teadmiste testimiseks.MõisteAllikas: Innove eksperdid
Tunnikontroll
Väikesemahuline kirjalik töö tunnis õpitu kontrollimiseks ja hindamiseks.Mõistehttps://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=tunnikontroll&F=M&C06=et
E-õpimapp
Veebi vahendusel esitatud autentse ja mitmekesise tõendusmaterjali kogum, mis annab pildi õpimapi omaniku (üksikisiku või rühma) arengust, pädevustest, sooritustest või õpitulemustest mingis valdkonnas.Mõistehttps://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=digitaalne+&F=M&C06=et

Mõistete taksonoomia

Mõned näpunäited

 • Klasside taksonoomias esineva klassi kõik sama taseme alamklassid peavad olema samal abstraktsiooni tasemel
 • Kui klassil on ainult üks alamklass, siis see viitab modelleerimise probleemile
 • Klassid esitavad valdkonna mõisteid, mitte nende mõistete nimesid
 • Klassi nimi võib muutuda, kuid klass ise esitab ikkagi sama mõistet
 • Sama mõiste sünonüümnimed ei ole erinevad klassid
 • Alammõistete optimaalne arv on 2-12 (ainult üks alammõiste viitab liiasusele)
 • Kas mõiste või eksemplar? Kui olem esitab mingite asjade hulka, siis tee temast mõiste, vastasel korral eksemplar. Mõiste on alati turvalisem kujutusviis.
 • Ontoloogiate dokumenteerimine - kasuta inimloetavaid kirjeldusi

Taksonoomia

NB. Eelnevalt väljatoodud mõistetele on lisatud testidega seotud detailid.

 • Küsimuse vastus
  • Muu vastus
  • Soovituslik vastus
 • Küsimus
 • Õppekava
  • Õpetaja õppekava
  • Ainekava
  • Õppeasutuse õppekava
  • Riiklik õppekava
 • Koolitus
 • Õpirada
 • Teema
 • Õpitulemus
 • Sihtgrupp
 • Õppematerjal
  • Ülesanne
  •  Test
   • Tunnikontroll
   • Tasemetöö
 • Ainevaldkond
 • Ainevaldkonna segadus
 • Õpiväljund
  • Hoiak
  • Oskus
  • Pädevus
  • Teadmine
 • Õppeaine


Mõistete sõnastik

NB. Alamklasside atribuudid ja seosed pole välja toodud, v.a. juhul kui need ei kattu.  

Mõiste nimi

Indiviidi atribuudid

Seosed

Õppeainepealkiri, kirjeldusõppeaine eesmärk
Õpiväljundpealkiri, kirjelduskoosneb õpiväljunditest, on osa õpiväljundist, seotud eesmärk
Ainevaldkondpealkiri, kirjeldussisaldab õppeainet, ainevaldkonna eesmärk
Õppematerjalpealkiri, kirjeldus, loomise kuupäev, publitseerimise kuupäev, vanuseaste, pisipildi URL, litsents, märksõnamaterjali autor, materjali kirjastaja / publitseerija, seotud õpiväljund, sihtgrupp (haridusaste), metainfo publitseerija, arvustus, seotud ainevaldkond, teema, viide algsele õppematerjalile
Sihtgruppsihtgrupi liigi nimetus
Teemapealkiri, kirjeldusalateema
Õpirada

Õppekava

Küsimuspealkiri, kirjeldus, vastuste arv, loomise kuupäevhindab õpiväljundi saavutatust, soovituslik vastus, muu vastus
Ülesannepealkiri, kirjeldus, loomise kuupäevkoosneb küsimustest, hindab õpiväljundi saavutatust
Testpealkiri, kirjeldus, loomise kuupäev, maksimaalne kestuskoosneb ülesannetest
Küsimuse vastusvastuse sisu, loomise kuupäev

Omaduste määratlused

Omaduse nimi

Domeen

Ulatus

alateemaTeemaTeema
eeldab õpiväljunditÕpiväljundÕpiväljund
on eelduseks õpiväljundileÕpiväljundÕpiväljund
koosneb õppeainestAinevaldkondÕppeaine
õpiväljundi õppeaineÕpiväljundÕppeaine
õpiväljundi teemaÕpiväljundTeema
õpiväljundi ainevaldkondÕpiväljundAinevaldkond
materjali autorÕppematerjalAutor
materjali kirjastaja / publitseerijaÕppematerjalKirjastaja
seotud õpiväljundÕppematerjalÕpiväljund
sihtgrupp (haridusaste)ÕppematerjalSihtgrupp
metainfo publitseerijaÕppematerjalPublitseerija
arvustusÕppematerjalArvustus
seotud ainevaldkondÕppematerjalAinevaldkond
teemaÕppematerjalTeema
hindab õpiväljundi saavutatustKüsimus, ÜlesanneÕpiväljund
soovituslik vastusKüsimusVastus
muu vastusKüsimusVastus
koosneb küsimustestÜlesanneKüsimus
koosneb ülesannetestTestÜlesanne
viide algsele õppematerjalileÕppematerjalÕppematerjal

Indiviidide atribuutide ja konstantide määratlused

Atribuudi nimi

Mõiste nimi

Väärtuse tüüp

Mõõtühik

Täpsus

loomise kuupäevTest, Ülesanne, Õppematerjal, Küsimus, Küsimuse vastuskuupäev
1 päev
pealkiriÕppeaine, Küsimus, Õpiväljund, Test, Ülesanne, Ainevaldkond, Teematekst

kirjeldusÕppeaine, Küsimus, Õpiväljund, Test, Ülesanne, Ainevaldkond, Õppematerjaltekst

haridusasteÕpiväljundtekst

kooliasteÕpiväljundtekst

vanuseasteÕpiväljund, Õppematerjaltekst

publitseerimise kuupäevÕppematerjalkuupäev
1 päev
pisipildi URLÕppematerjalURI

märksõnaÕppematerjaltekst

litsentsÕppematerjalURI

sihtgrupi liigi nimetusSihtgrupptekst

vastuste arvKüsimustäisarv (0...)tk
vajalik aegTesttäisarv (0...)sekundit1 sekund
vastuse sisuKüsimuse vastustekst

Reeglid

Reegleid käsitleme andmekvaliteedi juures.

Indiviidid

Indiviide käsitleme klassifikaatorite ja loendite võtmes. Indiviidide, sh õpiväljundite, haldamine toimub eraldi õpiväljundite haldamise keskkonnas.

 • No labels