Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õpitarkvara toote arendajale

CORE-DEV-1: Selleks, et andmekaeve abil tuvastada milliseid õppematerjale tuleks koos kasutada õpiväljundi saavutamiseks, seostab õppematerjali märgendamise teenus õppematerjali tema sihtgrupi ja õpiväljundite metainfoga.

CORE-DEV-2: Selleks, et soovitada (aine)õpetajale tema töökavasse sobivat õppematerjali, küsib õppeinfosüsteem (aine)õpetajalt ligipääsu tema töökavale kus on määratud millises tunnis millist õppesisu (teema ja alateema) millist meetodit ja töövahendeid kasutades milliseid õpitulemusi õpilaselt oodatakse.

Õpetajale

CORE-T-1: Selleks, et ajalooõpetaja saaks 7. klassi tunni jaoks teadlikult valida välja riiklikule õppekavale vastava õppematerjali, otsib ta lõimitud õppematerjali, mille õppesisuks on rüütlikultuur, mis aitab kaasa põhikooli lõpuks koostööoskuse üldpädevuse omandamisele ning mille õpitulemuseks on "iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu"Liisa Mäemets

CORE-T-2: Selleks, et vene kooli õpetaja leiaks 3. klassi eesti keele tunni jaoks sobiva materjali, valib õpetaja E-koolikott.ee-s menüüst "Õppevara" → "Põhiharidus" → "Võõrkeeled" → "Eesti keel teise keelena" ja sirvib leitud tulemusi. Liisa Mäemets

CORE-T-3: Selleks, et matemaatikaõpetaja saaks tunnis õpetada kümnendmurdude liitmist, otsib ta Google'ist "kümnendmurdude liitmine", klikkab otsingutulemustes lingile "Arvutamine kümnendmurdudega 5. klass - e-Koolikott" ja lisab sealt kogumiku lingi oma Google Classroom töölauale.

CORE-T-4: Selleks, et saada vihjeid mõjusate digitaalsete töövahendite kohta, vaatab aineõpetaja kuidas ja milliseid tööriistasid aine õppimisel kasutatakse.

CORE-T-5: Selleks, et 7.kl õpilane oleks motiveeritud, kannab matemaatikaõpetaja/õppekeskkond (Opiq, Foxcademy) õpilase tulemused protsendi arvutamises õppeinfosüsteemi, kus need liidetakse varasemate tulemustega samas aines samal teemal ja kuvatakse õpilasele visuaalselt, võimaldades võrdlust klassikaaslastega.  Kersti Varblane

CORE-T-6: Selleks, et 9.kl õpilane teaks, millest on vajaka ja kuhu ta pärast põhikooli edasi liikuda saab, sisestab karjääriõpetuse õpetaja koostöös õpilasega eesmärgid vastavasse keskkonda (hariduskaarti/õpirajale). Eesmärgid märgitakse ametina või valitakse edasise õppeasutuse õppekava. Ametil/õppekaval on kirjeldatud tingimused, mis tuleb saavutada. Kersti Varblane

CORE-T-7: Selleks, et 5.kl õpilane oleks motiveeritud, sisestab klassijuhataja koostöös õpilase ja lapsevanemaga arenguvestluse tulemusena kokkulepitud eesmärgid vastavasse keskkonda (hariduskaarti/õpirajale). Eesmärgid märgitakse õpitulemustena. Kersti Varblane

CORE-T-8: Selleks, et efektiivselt välja selgitada, mida teavad õpilased teemas „Aatomi ehitus“ ja valida parim strateegia teema „Ainete ehitus“ efektiivseks õpetamiseks, suunab keemia õpetaja õpilased lahendama diagnostilist testi, mis annab ülevaade õpilaste õpiväljundite saavutamisest ja teadmiste lünkadest. Anastasia Shipova

CORE-T-9: Selleks, et kiiresti aru saada, kas õpilased on omandanud eelmises tunnis õpetatud materjali, suunab õpetaja tunni alguses õpilasted arvuti poolt hinnatavat ülesannet lahendama. Vastavalt õpilaste tulemustele soovitatakse õpetajale, milliseid ülesandeid individuaalselt igale õpilasele anda. Anastasia Shipova

CORE-T-10: Selleks, et toetada iga õpilase individuaalset õpirada, soovitab süsteem õpetajale milliseid ülesandeid konkreetsetele õpilastele kodutööks anda. Anastasia Shipova

CORE-T-11: Selleks, et luua igale õpilasele personaalne õpirada, laseb klassijuhataja klassi õpilastel lahendada õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevustestid. Anastasia Shipova

CORE-T-12: Selleks, et õpitulemuste omandamine toimuks õigel ajal ja ladusalt, viib õpetaja õpilastega läbi e-tasemetööd, mille tulemuste analüüs aitab õpetajale valida parima õpetamise strateegia klassis. Anastasia Shipova

Õpilasele

CORE-S-1: Selleks, et 7. klassi õpilane saaks teha matemaatika kodutööd, klikib ta õppeinfosüsteemis (Stuudium) matemaatika aines kodutööks jäetud materjalil, avab selle Opiqu keskkonnas, vajab vastava alateema all olevate ülesannete lahendamiseks juhendeid, selleks klikib ta seotud sisu otsingul või kirjutab otsingusse vastava mõiste/alateema ja sirvib saadud tulemusi ja lahendab ülesande, tulemus kuvatakse protsendina ja kantakse tema õppeinfosüsteemi ainepäevikusse, kus see läheb vastava aine alateema õpitulemuse hulka, moodustades põhikooli lõpuks protsentuaalse kogutulemi. Kogutulem kuvatakse visuaalselt hariduskaardil/õpirajal. Kersti Varblane

CORE-S-2: Selleks, et 9. kl õpilane saaks ülevaate oma põhikooli õpitulemustest, logib ta õppeinfosüsteemi, avab ülevaate ja näeb oma hariduskaarti/õpirada (see võib olla integreeritud ÕISi või avaneb eraldi keskkonnas): põhikooli lõpuks igas aines nõutavaid õpitulemusi võrrelduna oma tulemustega kuvatuna protsentuaalselt ja graafiliselt. Ta näeb visuaalselt oma asukohta klassi- (lennu-) kaaslastega. Kui tal on varasemast sisestatud edasised eesmärgid, näeb õpilane, millises aines/alateemal tuleb rohkem pingutada või kuhu tal on üldse võimalik edasi liikuda (gümnaasium, kutsekool…). Kersti Varblane

CORE-S-3:  Selleks, et 8. klassi õpilane saaks keemia aines oma teadmisi süvendada, avab ta oma online õpikeskkonna, vaatab sealt oma õpiväljundeid vastavas aines ja rakendab iga õpiväljundi juures personaalselt talle soovitatud õppematerjali, sh arvuti poolt hinnatavaid ülesandeid harjutamiseks ja huvi äratamiseks. Anastasia Shipova

CORE-S-4:  Selleks, et likvideerida lüngad oma teadmistes, soovitatakse õpilasele peale diagnostilise testi lahendamist ülesandeid, mille abil saab ta vastavad teadmiste lüngad likvideerida. Anastasia Shipova

Vanemale

CORE-P-1: Selleks, et kooli lõpuks "saaks lapsest asja" matemaatikas, jälgib vanem lapse õppeedukuse edenemist aineti õppeinfosüsteemis (Stuudium, eKool). [Selleks on õpetaja oma aines õppekava järgsed õpitulemused ära kirjeldanud ja jooksvalt igal teemal neid hinnanud.] Lapsevanem näeb lapsel matemaatika aines iga teema õpitulemusi protsentides - lineaarvõrrand 100% (hinne 5), hulgad 85% (hinne 4), … Vanem saab teada, mis on lapse nõrgemad küljed, et teda toetada. Kersti Varblane

CORE-P-2: Selleks, et laps oleks motiveeritud, aitab vanem seada eesmärke tulevikuks. Selleks sisestab ta koostöös lapsega mõned nö tuleviku stsenaariumid/ eesmärgid vastavasse keskkonda (hariduskaarti/õpirajale). Eesmärgid märgitakse ametina või valitakse võimaliku edasise õppeasutuse õppekava. Ametil/õppekaval on kirjeldatud tingimused, mis tuleb saavutada. Kersti Varblane

Koolijuhile

CORE-SP-1: Selleks, et saada aru, kas aineõpetaja poolt loodud töökava ja sellesse valitud õppematerjal on joondatud kooli õppekavaga, seostab õpetaja oma töökava sihtgrupiga, kirjeldab õpitulemused, mis on seostatud ainekava ja vastava sihtgrupi õpiväljunditega ja valib õppematerjali, mille metainfo kirjeldab antud sihtgrupi õppekavas oleva ainekava õpiväljundeid.  Kersti Varblane

CORE-SP-2: Selleks, et saada aru kas kooli õppekava on joondatud riikliku õppekavaga ... 

CORE-SP-3:  Selleks, et tagada koolis positiivne õppimiskeskkond, jälgivad koolijuht ja õpetajad kooli rahuloluküsitluste tulemustes esitatud signaale kiusamise ja muude probleemide osas ja reageerivad vastavalt. Anastasia Shipova

Ametnikule

CORE-A-1: Selleks, et saada aru milliseid teadmisi, oskusi ja pädevusi toetavast õppematerjalist on turul puudus vaatab ametnik kuidas e-koolikotis ja mujal leitav õppematerjal jaotub teadmiste, oskuste ja pädevuste kaupa.

CORE-A-2: Selleks, et saada aru millisest kvaliteetsest õppematerjalist on turul puudus vaatab ametnik kuidas e-koolikotis ja mujal leitava õppematerjali kvaliteet jaotub teadmiste, oskuste ja pädevuste kaupa.

Teadlasele

TODO

Õppekava eksperdile

CORE-E-1: Selleks, et leida üles uus õppematerjal, mille kvaliteeti on vaja hinnata, otsib õppekava ekspert E-koolikott.ee-st õppematerjali, mille kvaliteeti pole veel hinnatud. Siin vaja täpsustada milliste tunnuste alusel otsitakse.

Tööotsijale

CORE-EM-1: Selleks, et leida oma unistuste töökoht, jagab tööotsija oma teadmiste, oskuste ja pädevuste profiili tööpakkumiste vahendamise keskkonnaga, mis omakorda soovitab tööotsijale töökohti, kus ta saab rohkem väärtust luua.

CORE-EM-2: Selleks, et edendada oma professionaalset karjääri, jagab töötaja oma teadmiste, oskuste ja pädevuste profiili ja isiklikke eesmärke koolituste vahendamise keskkonnaga, mis omakorda soovitab koolitatavale koolitusi, mis aitavad tal efektiivsemalt saavutada professionaalset edu.


  • No labels

4 Comments

  1. 10 klassi füüsikatunnis selgitab õpetaja õpilastele heitkeha liikumise (projectile motion) näitel kulgliikumise kinemaatika mõisteid. Klassi viimases pingis aga arutavad noored samal ajal kuidas teha rulaga Hippy Jump trikki sest see on nende jaoks haarav ja vaatavad selle kohta videot (https://www.youtube.com/watch?v=zZsuAweFCrQ). Õpetaja selgitab neile (https://www.real-world-physics-problems.com/physics-of-skateboarding.html) seost heitkeha liikumise ja rulatriki vahel ning saadab nad kooliõue trikke tegema. Aga nii, et üks nooor teeb trikke ja teine mõõdab kui hästi see õnnestus. Mõne aja pärast naasevad noored tundi ja jagavad oma kogemust teiste noortega -  näitavad trikkidest tehtud pilte, vastavaid heitkeha liikumise arvutusi, oma mõõtmistulemusi ja selgitavad tehtud trikkide abil miks trikk mõnikord õnnestus ja miks mõnikord mitte.

  2. Kersti Varblane selgituseks: kui standardiseerimine oleks õppekava tasandil teostatud, siis saaks see olla rakendusteülene ja kasutaja, ka riik, näeb suurt pilti. See võimaldaks seostada kõike isikuga (sihtgrupp > õppeaine > teema > õpitulemus), õppematerjali ja selle kasutamisega (õpianalüütika >  andmeanalüüs > statistika) ja tulemuste rakendamisega edaspidi (õpitee, karjäär) jne.

  3. Õpetaja Mari tahab kontrollida enne tunniga alustamist mida tema 3. klassi õpilased eelmine tund matemaatikas õpitust teavad ja oskavad. Mari valib teemaks "liidab peast 100 piires", ja testi kestuseks 10 minutit. Seejärel Mari klikkab nupule "Genereeri d-test". Süsteem genereerib adaptiivse d-testi, mis testib kas 3. klassi õpilane teab ja oskab peast 100 piires liita. Õpetaja kutsub lapsed testi lahendama. Lapsed lahendavad testi ülesandeid. Kiiremini testi ülesanded edukalt läbinud saavad lisaks kontekstiga ülesandeid. 10 minuti pärast saab õpetaja aruande õpilaste teadmistest ja oskustes selle teema kohta. Aruanne toob välja kes oskavad "liidab peast 100 piires" ja kes mitte, siis nende puhul kes ei oska lüngad (a'la "teeb vead siis kui liitmisel tuleb ületada 10") teadmistes.