Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

III etapp (alates august 2020)

Hankemenetlus: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1781433/general-info

Planeeritud tööd:

 • Õppeinfosüsteemi parendamine ja funktsionaalsuse täiendamine (täpsemalt saab vaadata projekti avalehelt ja teostatud tööde alt)
 • Üldharidusmooduli juurde lisamine

II etapp (august 2018- august 2020)

Kavandatav ÕIS2 ehk Tahvel võetakse kasutusele teise etapi lõpuks 36 haridusasutuses ning arendustööd rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest (https://www.hitsa.ee/teenused/tahvel).

KuupäevDokumendi nimetusViide
22.06.16Riigihange "Haridustasemeteülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööd II etapp"https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/724778/general-info

Teostatud tööd (detailsemalt on võimalik vaadata siit: Tehtud):

 • Õppeasutuste liitumine - täpsem graafik: JUURUTAMINE 2020
 • Praktika mooduli täiendamine - ettevõtete hindamine, praktika kohad ja neile kandideerimine ning praktika aruanded;
 • Luuakse küsitluste moodul, mille alusel on võimalik teha kõiksuguseid küsitlusi, mis on suunatud õppeinfosüsteemi kasutatavatele isikutele (õppurid, õpetajad);
 • Välisõpingute moodul, mis võimaldab hallata õpirände ja välisõpingutega seotud andmestikku;
 • Individuaalõppe toetamine – õpingukava koostamine kutseõppes;
 • Õpetajate koormuse haldus, sh. koefitsendi määramine;
 • Õppurite mooduli täiendamine – automatiseerimaks õppuri ja lapsevanema suhtlust kooliga, visuaalse vaate loomine õppetulemustest;
 • Andmevahetus
  • Rahvastikuregister (õpetajate ja õppuri andmete uuendamine – nimi ja aadressandmed);
  • Raamatupidamisprogrammi jaoks andmete väljastamine;
  • E-koolikott - õppematerjalid;
  • EKIS – õppelepingud, uues käskkirja tüübid;
  • EHIS – digitaalsed lõpudokumendid ja HEV andmete vahetamine;
  • Juhan – õpetajate ja ruumide andmete vahetamine;
 • Rollide ja õiguste halduse täiendamine;
 • Päringute mooduli täiendamine;
 • Autentimine – TARA ja HarID;
 • Kooli põhised seadistused - õppetööliikide kasutamine;
 • Tunniplaani mooduli sidumine AC Timetables ja Untis programmidega; Sündmuste sidumine rühmaga (klassijuhataja tund); Jääktundide kasutamine;
 • Teavituste täiendamine;
 • Rühmajuhi funktsionaalsuse täiendamine sh aruandluse täiendamine;
 • Kutseõppes baasmoodulite funktsionaalsuse loomine (moodulite kopeerimine);
 • Kõrghariduses aineprogrammid;
 • Päevikute, puudumiste täiendamine;

I etapp (august 2016- august 2018)

Kavandatav ÕIS võetakse kasutusele esimeses etapis 11 haridusasutuses (7 kutseõppeasutustes, 3 rakenduskõrgkoolides ja ühes kõrgkoolis) ning arendustööd rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Projekti taust

Uut õppeinfosüsteemi on kavandatud mitu aastat. Arendamise otsustamiseks analüüsiti täna kutsekoolides ja rakenduskõrgkoolides kasutusel olevaid õppeinfosüsteeme:

 • Rakenduskõrgkoolide ÕIS (HITSA ÕIS http://ois.ee/), kasutab 13 haridusasutust;
 • Siseveeb – Reboot OÜ arendatav kutseõppeasutustele mõeldud õppeinfosüsteem (vt http://reboot.ee/, https://www.siseveeb.ee/), kasutab 21 haridusasutust.
 • E-kool – Koolitööde AS arendatav üldhariduskoolidele mõeldud õppeinfosüsteem (https://www.ekool.eu/)
 • praktikabaasi tarkvara – Elesan OÜ (vt http://elesan.ee/et/) poolt kutseõppeasutustele pakutav praktika infosüsteem. Kasutavad Viljandi, Valgamaa ja Pärnumaa (osad osakonnad) kutsehariduskeskused.


Praegust HITSA ÕISi  ja Siseveeb.ee süsteeme on arendatud ja kasutatud juba pikka aega (ca 10 aastat), mille tulemusena on tekkinud rikkalikult funktsionaalseid võimalusi pakkuvad õppeinfosüsteemid. Lähtuvalt seadusandluse muudatustest ja haridusmaastiku muutumisest ning õppeasutuste arenevatest vajadustest on vaja tarkvara pidevalt edasi arendada.

Tänased süsteemid ei ole efektiivselt edasi arendatavad ning muudatuste läbiviimine on keerukas ja ajamahukas. Senine arendamine on olnud võimalikult operatiivne, ent tagaplaanile on jäänud muudatuste läbimõtlemine ja dokumenteerimine, nende puudulikkusest on tekkinud arvestatav jätkusuutlikkuse risk.


Lisaks edasiarenduse keerukusele tuleb arvestada asjaoluga, et Siseveeb.ee tarkvara täidab lisaks õppetegevuse administreerimisele ka intraneti, sisuhalduse, personaliarvestuse, dokumendihalduse ja varahalduse funktsioone. Haridus- ja Teadmusministeeriumi (HTM) strateegilise suuna järgi hakatakse kavandatavat ÕISi kasutama otseselt õppetegevuse administreerimiseks ja muud õppetegevust toetavad funktsioonid lahendatakse vastavate spetsiaaltarkvarade abil (näiteks õppeasutuste haldamiseks loodud EKIS).


KuupäevDokumendi nimetusViide
22.06.16Hankemenetluse sisendAlgnõuded
02.08.16Fujitsu Estonia AS näidistööTeostatava töö kirjeldus


Õppeinfosüsteemi esimene etapp

Esimene etapp – realiseeritakse baasfunktsionaalsus.

Õppetöö planeerimine

Õppekavad

Moodulid, moodulite rakenduskavad, õppeained

Õpetajad

Tunniplaani baasfunktsionaalsus

Õppurite haldamine

Andmete sisestamine, staatused

Õpperühmad/-grupid

Õppetööst vabastamine

Puudumised ja nende määramine lubatuks

Andmete haldamisega seotud baastoimingud ja -dokumendid (immatrikuleerimise, eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, õppevormi ja õppekoormuse muutmine). Dokumentide menetlemine toimub EKIS-s

Õppetöö jooksev korraldamine

Moodulitesse ja õppeainetele registreerimine

Õppekava välise õppe, töökogemuse registreerimine, menetlemine - VÕTA

Õppetulemused, puudumised, eksamid, õppekava täitmine

Praktika haldus, menetlus ja lõputööd

Lõpudokumendid

Suhtlus

Teated, mis on seotud tunniplaaniga ning õppuritele dokumentide koostamisega ning õppetöö planeerimisega

Andmevahetus

EHIS (4 teenust, kutsehariduse andmed, rakenduskõrghariduse andmed, õpetajate andmed)

SAIS (vastuvõetud õppurite andmete ülekandmine)

EKIS (dokumentide koostamiseks vajalike algandmete saatmine ja valmisdokumendi lingi/ viite ÕISis kuvamine)

Moodle (õppurite edastamine, kes on õppeainega seotud ning tulemuste vastu saatmine)

KRATT (lõputööde andmete kontrollimine)

Maa-ameti aadressandmed (x-tee liides aadresside sisestamisel)

Riigitöötajate iseteenindusportaal (RTIP; õpetajate puhkused ja lähetused)

Seadistused

Eelpool nimetatud funktsionaalsusega seotud seadistused (sh ruumide sisestamise võimalus). Dokumendimallide seadistamine kasutajaliidesest jääb teise etappi

 • No labels