07.10.2021 kuupäevaga tehtud muudatused ja uuendused. 

Kui soovid sama infot pdfis, palun vajuta lehe paremas nurgas sisse logimise all olevale kolme täpi ikoonile ja vali sealt "Ekspordi pdfi". Lisa oma ettepanekud versioon 2.12.0 kohta kommentaaride lahtrisse. Kasuta Chromei.

Klõpsa teemale:

Tunniplaani trükiväljund:

tunniplaani vaatesse on lisatud (Tunniplaani vaatamine -> Õpperühmad/Õpetajad/Ruumid ja õppijate/õpetajate puhul isikliku tunniplaani juurde) kaks erinevat trüki-väljundit, PDF ja printimine, vt pilt 1. Saab valida vaid sisse loginud kasutaja. Tunniplaani vaade pdf, vt pilt 2. Tunniplaani vaade, otse print, vt pilt 3.

Pilt 1

Pilt 2 

Pilt 3

Kinnitatud protokollist hinde eemaldamine, muutmine,  kutse- ja kõrgharidus:

selleks, et muuta protokollis (sh lõpueksam ja lõputöö) olevat hinnet tuleb vajutada protokollil "muuda". Lõpphinde muutmisel valida uus hinne ning täita kohustuslik väli "muutmise põhjus", pilt 4.

Pilt 4

selleks, et õppurit eemaldada kinnitatud protokollist, vajuta "muuda", vajuta punasele ristile, pilt 5.

Pilt 5

Enne õppuri eemaldamist protokollist küsib süsteem, muutja kinnitust, täita tuleb kohustuslik väli "Põhjus", pilt 6. 

Pilt 6

Kui õppur on protokollist eemaldatud ja protokoll on kinnitatud siis kuvab õppuri nimi läbikriipsutatuna ning "lõpphinde" väli on tühi, pilt 7 kõrgharidus ja pilt 8 mooduliprotokollid kutseõppes.

Pilt 7


Pilt 8

Kui hinne on eemaldatud põhisoorituse protokollilt, siis saab õppijat uuesti põhisoorituse protokollile valida. 

Õppimistõendi ja õpisoorituste eestikeelse tõendi salvestamisel pealkirja kuvamine parandatud

Kuvab eestikeelsena, Pilt 9 ja 10.

Pilt 9

Pilt 10

Tunniplaani haldamises sedelite värvid õpetaja/õppejõu järgi (kutse+kõrg)

Õpetaja/õppejõu sisestamisel saab tunniplaani koodi juures valida õpetajaga seotud värvi (sarnaselt nagu õppetöögraafiku legendi juures). Kõik tunniplaani sedelid, mis on selle õpetajaga seotud, kuvatakse vastava värviga, pilt 11. NB! Arendusega kaovad ära juba tunniplaanis olevad värvid.

Pilt 11

Kui on mitu õpetajat, siis sedel kuvatakse hallina, pilt 12 ja13. Kui ei ole õpetajaga seotud, siis kuvatakse valgena, pilt 14.


Pilt 12

Pilt 13

Pilt 14

Juhtõpetaja rollis tunniplaani sündmuste muutmine/lisamine

Kui juhtõpetajal on sündmuste nägemise ja muutmise õigus, siis ei saa ta lisada tunniplaani sündmusi. Tunniplaani sündmusi saab lisada ja muuta siis, kui tal on lisatud tunniplaani muutmise õigus. 

Tunniplaani haldamise vaate ja sedeli täiendamine

Tunniplaani planeerimise vaates kuvab nädalapäeva nimetuse järel kuupäev, pilt 15

Pilt 15

Tunniplaani haldamises on võimalik läbi lipiku sisestada planeerimisel "õppeasutuse väline õppejõud", "õppeasuutuse väline ruum" ja "lisainfot", pilt 16. 

Pilt 16


Sündmuse alt lisades andmed, kuvab info tunniplaani haldamises planeeritavas lipikus, pilt 17.

Pilt 17

Individuaalpäeviku sissekande tegemine

Sissekannet lisades kuvab nimekirjas esimest õppurit ja sissekanne tehakse õige nime juurde, pilt 18.

Pilt 18

Üldhariduse puudumistõendid

Õppur saab esitada tõendi ja aktsepteeritud tõend muudab puudumise (P) vabandavaks (V), pilt 19.

Pilt 19

Baasmoodulis andmeväljade uuendused

Kui Baasmoodulis uuendatud (lisada/kustutada infot) mooduli teema all välju "iseseisev töö", "praktiline töö", "hindamisülesanded", siis see info tuleb kaasa rakenduskava kuvasse.

Ülekoolilised valikained kutseõppes

Lülita sisse õigused Pilt 20

Pilt 20

„Õppekavad“ peamenüü alla lisatud uus menüü „Valikõpingud“, pilt 20.1

Pilt 20.1

Menüüle vajutades avaneb vorm, kus on toodud 2 sakki „Moodulid“ ja „Päevikute haldamine“, pilt 21

Pilt 21

Moodulite saki all saab lisada uut valikõpingute moodulit, kirjeldada mooduli teemad ja lisada kogu info, mida saab praegu rakenduskava mooduli all sisestada. Mooduli liigiks pannakse automaatselt valikõpingud. Valikõpingute päevikuid hinnatakse lõpphindega, pilt 22.

Pilt 22

NB! Esimese mooduli lisamisel luuakse fiktiivne valikõpingute õppekava ja fiktiivne õpperühm VALIK (pilt 23), kus ei saa muuta rakenduskava ja kuhu ei saa lisada õpilasi. Õppekava andmeid ei saa muuta ja seda ei kuvata avalikus veebis ning õppekava otsinguvormil peidetakse ära.

Pilt 23

Päevikute lisamise põhimõte jääb samaks, on lisatud järgmised funktsionaalsused:

  • Igal õppeasutusel, millel on olemas vähemalt üks valikõpingute menüü kaudu lisatud moodul, tekitatakse fiktiivne õpperühm VALIK, kus ei saa muuta rakenduskava ja kuhu ei saa lisada õpilasi;
  • Tunnijaotusplaani lisamise vormil saab lisada tunnijaotusplaan õpperühma VALIK;

VALIK rühma jaoks päeviku lisamise vormil on võimalik sisestada lisaks tavalistele andmetele järgmised uued parameetrid:

  • Registreerumise periood (ajavahemik, mille jooksul õppija saab registreeruda vastavasse päevikusse), pilt 24;
  • Maksimaalne kohtade arv, pilt 25;
  • Õpperühmad (mitte seotud rühmad, sest seotud rühmade all tuleb valida moodulid ja teemat), kes tohivad registreeruda. Saab valida kõik või mitu vajalikku rühma, pilt 25;
  • Filtrid, kes tohivad registreeruda: kursuste valik (1, kursus, 2. kursus jne), õppekavade valik, pilt 25;
  • Tunniplaani planeerimine jääb endiseks.

NB! Õppekava, kursuse ja õpperühma valikud on mõeldud piirangute seadmiseks. Kui ühtegi valikut pole tehtud, avatakse registreerimine kõikidele.

Pilt 24

Pilt 25

Õppijale esilehel kuvatakse aktiivsel registreerumise perioodil info selle kohta, kui õppija jaoks on avatud registreerumine mõnda päevikusse, pilt 26.

Pilt 26

Õppijale „Minu õppeinfo“ all kuvab menüü „Valikained“, pilt 27.

Pilt 27

Menüüle vajutades avaneb vorm, kus sarnaselt praktikale kandideerimisel õppijal on võimalik registreerumise perioodi jooksul ennast päevikusse lisada või maha võtta, pilt 28.

Pilt 28


Admin ja õppija töökohal valikõpingute täitmine käib tavalisel viisil, samuti sinna õppijate lisamine ja maha võtmine. Automaaselt sinna õppijaid lisada ei saa.

Protokolli moodustamise vormil saab valida fiktiivne õppekava ja rakenduskava VALIK, pakutakse kõik õppijad, kes on lisatud vähemalt ühte valikõpingute mooduli teemadega seotud päevikusse ja kellel puudub positiivne tulemus vastavas moodulis.

Eraldi veel saab lisada suvalist õppijat, kellel puudub positiivne tulemus.

Kõik tulemused kajastuvad õppija andmetes tavalisel viisil, samuti saab teha moodulite vahetust jms.

Lõpetanud õppuri välisõpilaseks vormistamine

On kinnitatud käskkiri välisõppesse minemine tuleviku kuupäevaga, pilt 29. Kinnitatakse lõpetamise käskkiri, staatus muutub lõpetanud. 

Pilt 29

Välisõppesse vormistamise käskkri on koostamisel staatuses, kinnitatakse lõpetamise käskkiri - peale seda enam välisõppesse vormistamise käskkirja kinnitada ei saa - õppur vales staatuses, pilt 30. Sama ka õppuri väljaarvamisel.

Pilt 30

Rühmajuhendaja negatiivsete hinnete väljund

Rühmajuhendaja negatiivsete hinnete väljundis (Excel ja pdf mõlemad) on mooduli hinded.

Erlpy andmevahetuse täiendamine

Liidestus on olemas. 

EKA koormuste erilahendus

EAP põhine koormuste arvestus. 

Tahvli inglise keelset tõlget on täiendatud.

Mooduli protokollis teemade kuvamine, kutseõpe

 Mooduli protokollis kuvatakse selle mooduliga seotud teemasid ja õpiväljundeid (kuva teemad, kuva õpiväljundid). Kui teemat on hinnatud mitu korda (teema on seotud mitme päevikuga), siis kuvatakse kõiki neid hindeid üksteise kõrval, pilt 31.

Pilt 31


Kui mooduli protokollis on õppijale pandud negatiivne hinne, siis luues sama mooduli kohta uus protokoll positiivse tulemusega, arvestab süsteem seda, kui negatiivse hinde parandust, pilt 32.

Pilt 32

Kui teema on arvestatud VÕTAga, siis kuvatakse mooduli protokollis õppijal seda VÕTA tulemust tärniga *, pilt 33.

Pilt 33


 Kui teema on hinnatud ÕVga, siis kuvatakse ÕV juures hinnet ning teema hinde lahtris on märge "-". Liikudes teema nimetusele kuvatakse tooltipina, milliste õpiväljundiga on see teema seotud (seotud ÕV1, ÕV3), pilt 34.

Pilt 34

Liikudes hiirega hinde peale (nii ÕV kui teema hinne), kuvatakse tooltipina selle hinde kohta infot: Päeviku nimi, millega see hinne seotud on; sisestamise kuupäev; hindega seotud õpetaja nimi, pilt 35.

Pilt 35

Arvuta nupp on kutseõppe mooduliprotokollis korras.

Küsitlused: küsimuste täiendamine

Küsimuste juurde (Küsitlused -> Küsimused) iga küsimuse juurde lisatud nupp „KOPEERI“, pilt 36.

Pilt 36

Käimasoleva küsitluse puhul saab muuta vastusevarianti, kui küsimuse koostamisel on sellega eksitud, pilt 37.

Pilt 37

Küsimust saab muuta ja kustutada, kui see ei ole veel ühegi küsitlusega seotud, pilt 38.

Pilt 38

 Õppuri vaade mobiilist pilt 39, 40, 41, 42.

Pilt 39

Kui küsitlus on loodud kahele lehele ja on lisatud kohustuslikud väljad, pilt 40.1 siis õppur ei saa  edasi liikuda enne, kui on küsitlusele vastatud, pilt 40.

Pilt 40

Küsitluse loomisel märkida linnuke kohustuslik, kuvab õppurile nagu on pildil 40.

Pilt 40.1

(Üli)õpilasesinduse valimiste korral kuvada nupu nimeks „hääleta“ mitte vasta küsitlusele, pilt 41.

Pilt 41

Õppuri vaade arvutis, õppija saab iga aine/päeviku kohta eraldi vastata ja vastused eraldi salvestada. Kui õppija valib küsitluse (klõpsab nupul „vasta küsitlusele“ või menüüs Küsitlused küsitluse nimele), siis avaneb tal õppeainete/päevikute loetelu, pilt 42.

Pilt 42

Nupp „vasta küsitlusele“ kaob esilehelt ära alles siis, kui kõikide õppeainete/päevikute juures on vastamise staatus „vastatud“. Nupp on kuvatud vaid neile õppuritele, kes on sihtrühmas valitud aine või päevikuga seotud. Õppeaine/päevikute nimekirjas kuvatakse vaid neid linke, mis on selle õppuriga seotud.

Koormuste planeerimisse märkuste lahtri lisamine

Kõrghariduses on lisatud märkuste lahter, vajuta muuda ja avaneb võimalus sisestada lisainfot märkuste lahtrisse, pilt 43, pilt 44.

Pilt 43

Tähemärke kuni 100.

Pilt 44

Juba sisestatud märkust on võimalik muuta.


  • No labels