Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Versioon 2.3.0 (22.10.20)

 • Sisselogimise aknas kõik autentimisviisid kohe valitavad. 
 • Koolipõhine hindamissüsteem I osa (hindamissüsteemi õigus, seadistamine, päevikud, protokollid). arenduses on õppija vaates hinnete kuvamine. 
 • Kutsehariduse õppijate andmete juurest võõrkeele info saatmine EHISesse.
 • Õppetöögraafiku vaate ja väljatrüki täiendamine (arenduses veel pdf-väljatrüki täiendamine). 
 • Äriregistrist andmete uuendamisel uuendada ka ettevõtte nime.
 • Liides Juhaniga.
 • Parandatud: 
  • Õppijate päring maakondade lõikes.
  • VÕTA ainepunktide kuva  õppija andmete juures.
  • Lõpetamise kuupäeva saatmine EHISesse.
  • Administratiivse töötaja vaates õpetaja järgi päevikute otsingu tulemusel kuvab ka teiste õpetaja päevikuid.
  • Stipendiumi/õppetoetuse määramise käskkirja juures muudetud akadeemilise puhkuse kontrolli loogikat.
  • Stipendiumite pingereas kuvatakse KKH kolm kohta peale koma. 
  • Õppeaine järgi teadete saatmisel läheb teade ainult käesoleval aasta käesoleva semestril sellesse ainesse deklareeritud tudengitele. 
  • Deklaratsiooni lisamisel osarühmade valimine lubatud. 
  • Aine-õppejõu paariga seotud tunniplaani sedeli muutmine. Versioon 2.2.0 (06.10.20)

 • Õppija andmete juurede lisatud andmeväljad: arveldusavde number tõstetud kontaktandmete alla, õppijate isliklikud e-postid toodud nähtavaks, lisatud link õppekavale, õppekava kood, õppetaseme info, andmeväljad: amet, töökoht, registri number. Õppija andmete juures dubleeritud akadeemilise puhkuse info, VÕTA avaldustega seotud info (menüüpunktis dokumendid), lisatud õpitvad võõrkeeled, õpingukava eraldi menüüpunktina.
 • Eksternõppesse vormistamise, katkestamise ja lõpetamise käskkiri. õppevormi "ekster" määrmaine õppijale.
 • Eemaldatud piirang, et väiksema mahuga aine/mooduliga ei saa asenda suurema kahuga ainet/moodulit. Süsteem annab hoiatuse, et ülekantava aine/mooduli maht on väiksem kui asendatava aine/mooduli maht, kuid avaldust saab siiski kinnitada.
 • Kõrghariduses korrigeritud õppekava täidetuse arvutaminst.
 • Kutsehariduses korrigeeritud õpetajate kontaktundide koormuse arvutust.
 • Päevikute automaatne osarühmadeks jagamine.
 • Tunniplaani linkimine isikliku kalendriga. 
 • Parandused:
  • Fotoboxi kaudu laaditud piltidele lisatud .jpg laiend.
  • Täiendatud päevikutele koodide genereerimise loogikat.
  • Teadete välja saatmisel teate saatjaks alati noreply@tahvel.edu.ee
  • Tunniplaanis kõrghariduses ainete nimetuste kuvamine vastavalt keelele
  • Tunniplaani mobiilses vaates tundide järjekord


Versiooni 2.1.0 (27.08.20)

 • Uued õppetöö liigid (kutse- ja kõrgharidus). Menüüpunktis “Seaded” -> “Õppetöö liigid” on laiendatud õppetöö liikide valikud, mida õppetöö planeerimisel ja tunniplaanis kasutada saab.
 • Infokiosk I osa (kutse- ja kõrgharidus). 
 • Fotobox https://fotobox.hitsa.ee/et (kutse- ja kõrgharidus) ja õppijate fotode masspäring. 
 • Õpisooritustõendi inglise keelne väljund (kutse- ja kõrgharidus).
 • Õppekava otsingu vaade vaikimisi peidetud (kutse- ja kõrgharidus).
 • Akadeemilise kalendri vaate täiendamine (kutse- ja kõrgharidus).
 • Kutsehariduses uus käskkirja liik “Muu”.
 • Kutsehariduses puudumistõendi esitamise võimalus koolipõhiselt määratav.
 • Kõrghariduses protokollide otsinguparameetrite täiendamine.
 • Kõrghariduses õppijate automaatne deklaratsioonidesse lisamine.
 • Kõrghariduses õpilaspiletite haldamine.
 • Kõrghariduses aine-õppejõu paari otsing õpperühma järgi.
 • Kõrghariduses “Immatrikuleerimine (vastuvõtt)” käskkirjal, kui finantseerimise allikas on märgitud “tasuta”, kuvatakse vaikimisi finantseerimise allika täpsustusena „Üliõpilane ei hüvita õppekulusid: õpib täies mahus eestikeelsel õppekaval“.
 • Kutsehariduses päevikus sissekande “Lõpptulemus” päises kuvatakse kuupäeva kujul DD.MM.YY.  Päevikute loetelus (Õppetöö -> Päevikud (kutse)) lisatud tulp “Õppijate arv”, kus kuvatakse päevikuga seotud õppijate koguarvu (k.a. katkestanud õppijad).
 • Lisatud päevikute loomise vaatesse (õppetöö ettevalmistus -> Kutseõp. Tunnijaotusplaan -> lisa päevik) ja päevikute loetelu (Õppetöö -> Päevikud (kutse)) juurde nupp “Lisa õpilased automaatselt päevikusse”. Märkides päeviku ära, et õppijad lisada automaatselt päevikusse ei pea õpetaja päeviku avamisel õppijaid ise päevikusse valima. Arendus on hetkel veel pooleli.
 • Kõrghariduses VÕTAga ülekantud ainete puhul õpilase õpitulemuste juures ei dubleerita enam asendatud aine infot ja asendatud aine kirjet kuvatakse ainult ülekantud aine juures punasega.
 • Kutsehariduses, kui administratiivsel töötajal on õigus näha avaldusi ja käskkirju kuid tal puudub õigus näha tugiteenuste infot, siis ei saa antud töötaja näha tugiteenuste avalduste ja käskkirjade sisu.
 • Kutsehariduses individuaalse õppekava ja tugiteenuste käskkirjale saab valida kõiki mooduleid, mis õppijal on hindamata või negatiivselt hinnatud (kaasa arvatud valikainete ja lõpueksami mooduleid.


Versiooni 2.0.0 (07.07.20)

 • Kõrghariduses õppuri õpitulemuste vaatesse õppekava täidetuse vaade, mis näitab värvikoodi alusel, kas õppuril on aine tehtud.
 • Aineprogrammi uuendused:
  • Aineprogrammi juures on visuaalselt paremini nähtav ainekava kinni/lahti tegemine. Ekslikult on nimetatud ümber ainekava aineprogrammiks - vabandan ning muudame selle tagasi järgmise versiooniga.
  • Aineprogrammi on juurde loodud andmeväljad õppetöö sisu lisamiseks kuupäevade ja nädalate kaupa: õppetööliik, maht, õppejõud. Samuti on võimalik nädalate kaupa vaates sisestuste järjekorda muuta.
 • “Õppijate arv” päringule lisatud maakonna/valla päringuparameeter - Päringud -> Õppijate arv on lisatud kaks uut statistika liiki “Maakondade lõikes” ja “Linnade/valdade lõikes”.
 • Täiendatud praktikalepingust andmete saatmist EKISesse
  • Saadame Tahvlist EKISesse järgmised andmed
   • Õppija isikukood, ees- ja perenimi, e-posti aadress, telefoni nr, aadressi
   • Õppekava nimetus, õppevorm, kursus,
   • Praktika maht EKAPites ja tundides
   • Praktikaga seotud mooduli ja teema nimetus
   • Praktika ettevõtte nimi, registrikood, kontaktisiku nimi, telefon nr, e-post
   • Ettevõtte poolse juhendaja nimi, telefoni nr, e-post
   • Praktika kava, asukoht, eesmärk, õpiväljundid,
   • Praktika algus- ja lõpukuupäev
   • Koolipoolse praktikajuhendaja isikukoodi, ees- ja perenime, e-posti aadressi, telefoni nr
 • Koolipõhine seadistus, avalike andmete valikus - Koolipõhiselt saab seadistada kas avalikus vaates kuvatakse akadeemilist kalendrit, õppekavasid või tunniplaani. Vaikimisi on kõik kinnitatud õppekavad ja avalikustatud tunniplaanid nähtavad. Palume haridusasutusel oma soovist neid mitte näidata avalikus vaates kirjalikult teada anda.
 • Moodulite hindamine kõrghariduses täiendus - Õppekava vahetamisel liiguvad õppijaga kaasa ainult õppeainete tulemused. Mooduli hinne kuvatakse õppija õpitulemuste vaates “õppekavas mittearvestatavad moodulid” osa all informatiivsena ning need hinded ei lähe kuhugi arvesse.
 • Jooksvalt on sisse viidud lõpudokumentidega seotud muudatusi. Süsteem kontrollib kõrghariduses lõpetamise käskkirjale lisades, kas õppuril on tehtud lõputöö või lõpueksam. Eelnevalt oli ettenähtud vaid üks nendest valikutest õppekavas ja kui oli õppekavas kirjeldatud mõlemad valikud nõudis süsteem ka mõlema valiku sooritust.
 • M-IDga sisselogimine viidud REST API peale. Muudatus oli vajalik, kuna m-ID sisselogimise teenuseid on teenusepakkuja poolt muudetud.

Versioon 1.7.1 (04.06.2020)

 • Moodulite järjestamine.
 • Protokollides lisatud õppijate nimede ette järjekorranumbrid.
 • Õppekavade/rakenduskavade avaliku vaate täiendus.
 • Kutsehariduses lisatud õppeedukuse statistika päring.
 • Päeviku sissekannetes tundide hulga sisestamine arvuna.
 • HEV andmete pärimine EHISest.
 • Lõpudokumentide duplikaat.
 • Kõrghariduses moodulite hindamise võimalus.
 • Parandused ja täiendused:
  • Kutsehariduses eemaldatud mitmekordne tugiteenuste saatmine EHISesse

  •  Külalisõppuri lisamine õpperühmadesse

  • Kõrghariduses KKH ja eelmise perioodi keskmine hinne arvestades osaletud semestreid

  • Kutsehariduses päevikute juures Exceli väljund

  • Õpetaja/õppejõu kehtetute ametikohtade kuvamine valikus

  • Õppijate kursuse muutmise andmete saatmine EHISesse

  • Õppimistõendil õppevormi kuvamine

  •  Kõrghariduses stipendiumite täiendamine

Versioon 1.6.1 (14.05.2020)

 • Menüüriba alla lisatud link juhenditele.
 • Lisatud Google Tag Manager (GTM) teenus.
 • Õppija andmete juures on muudetud õpitulemused → õppekava vaadet:
  • Lisatud märkeruut “Ava kõik”, mille tulemusel avanevad korraga kõikide moodulite kirjed. 
  • Mooduli mahtude ja täidetusega seotud info (kokku vaja EKAP/EAP, kogutud EKAP/EAP, vahe EKAP/EAP) on tõstetud mooduli nime järele ja on alati nähtav.
  • Kutsehariduses kuvab õppijatel alati teema juures ka õp
  iväljundite kirjeid, millega antud teema on seotud.
 • Rühmajuhataja aruandesse lisatud kutseõppes õppuri/õpperühma edasijõudmise ülevaade.
 • Õppekavas moodulite andmete juurde on lisatud mittekohustuslik väli „jrk. nr“. Kui sisestada väljale numbrid, siis nende numbrite alusel järjestatakse õppekavas kuvatavad moodulid. Kui väli on täitmata, siis jääb kehtima loogika, et moodulid järjestatakse mooduli nime järgi.
 • Baasmoodulite (Õppekavad -> Baasmoodulid) andmete juurde on lisatud mittekohustuslik väli „selgitus“. Väljale sisestatud infot kuvab mooduli nime juures lisainfona, et teha vahet samanimelistel moodulitel õppekavasse sidumise hetkel. Baasmooduleid on võimalik otsida ja järjestada „selgitus“ väljale lisatud info järgi.
 • Õpiväljundipõhise hindamise täiendus (kutseõppes): Õppekava rakenduskavas mooduli teema andmete juures lisatud märkeruut “Hinnatakse õpiväljundi(te)ga. Märkeruutu linnukese tegemisel kuvatakse teemaga seotud õpiväljund(id) päevikus ning päevikusse sissekannet “Lõpptulemus” teha ei saa. Teema loetakse läbituks, kui on hinnatud kõik antud teemaga seotud õpiväljundid. Igat õpiväljundit saab hinnata vaid üks kord. Kui ühes päevikus on õpiväljund hinnatud, siis teistes päevikutes kuvatakse sama õpiväljundi juures tulemust, hindajat ja hinde lisamise kuupäeva. 
 • VÕTA avaldusel sooritatuks märgitud õpiväljundite tulemused liiguvad edasi päevikutesse vastavate õpiväljundite juurde ja neid üle kirjutada ei saa. 
 • Muudetud nii kõrghariduses kui kutsehariduses õpisooritustõendi päises ja sisus kuvatavat infot. Administratiivsel töötajal kuvatakse „Salvesta ja telli tõend“ nupu kõrval „trüki“. Trükifail laetakse arvutisse tekstidokumendina.
 • Mooduli täidetuks märkimine (kõrgharidus): Administratiivne töötaja, kellel on lisatud (Seaded -> Kasutajad -> Kasutajaõigused) „Õppekava täitmine (mooduli täidetuks märkimine)“ kirje juures nägemise ja muutmise õigus, saab õppija õppekava täitmise vaates (Õppijad -> Õppijate andmed -> Õpitulemused -> Õppekava täitmine) märkida õppekava mooduli õppijal täidetuks.
 • Täiendatud kõrghariduses stipendiumite taotluste seadistamise, määramine ning andmete saatmine EHISesse.
 • Päringute menüüpunkti alla on lisatud menüüpunkt „Päringute koostamise“.
  • Menüüpunktis on võimalik koostada erinevaid otsinguparameetreid kombineerides väga mahukaid ja erinevaid päringuid.
  • Lisaks otsingu teostamisele on võimalik erinevate päringute salvestamine, et hiljem otsinguparameetrite kombinatsiooni taaskasutada valides sobiva „Salvestatud päringute“ alt.
  • Kõrghariduses kuvatakse „Õppijate andmed“ kõrval menüüpunkti „Õppeaine ja aine- õppejõu paar“, kus on samuti võimalik päringuid koostada ning salvestada.


Versioon 1.6.0 (09.04.2020)

 • Muudatus VÕTA avalduse koostamises: õppija saab esitada VÕTA avalduse ka siis kui ülekantava mooduli/teema maht on väiksem kui asendatava mooduli/teema maht; kui on ülekantava mooduli/teema juurde valitud sissekande liigiks „Muu õppeaine“, siis saadetakse selle kirje info EHISesse samadel alustel kui taotluse osas „Formaalne õpe“ sisestatud kirjet. 
 • Kõrghariduses välisõppes viibivate õppijate andmete edastamine EHISesse.
 • Teate saatmisel saadetakse teate info kasutaja e-postile.
 • Päringute moodulis täiendatud otsinguparameetreid menüüpunktis "Õppijad"  ning lisatud uued päringud "Õppijate arv" ja  "Õppijate liikumine". 
 • Tunniplaani importimine programmist TimeTable.
 • Täiendused ja parandused: 
  •  Praktika päevikus kuvab administratiivse töötaja ja praktika juhendaja vaates „kinnita“ nupp ka peale lepingu lõppemist.
  •  Korrigeeritud praktika lepingu andmete sisestamise kuva nii, et kõik väljad on nähtaval.
  •  Saab lisada ja alla laadida õppematerjale, mille failinimes on kasutatud koma.
  •  Küsitluse juures „Tulemused“ menüüs kuvatakse päevikute/õppeainete juures vaid neid õppijaid, kes on sellele konkreetsele päeviku/õppeaine osale vastanud.
  •  Lõpudokumentide numbrite õige järjekorra kuvamine.
  •  Lõputunnistusel muudetud kirje „direktori käskkiri“ -> „Käskkiri“
  •  Tunniplaani haldamises tunniajad kuvatakse vastavalt sellele, kuidas on need ruumiga seotud hoone juures kirjeldatud.
  •  Ajutiselt on eemaldatud õppija aadressi välja kohustuslikkus, et õppija andmete muutmisel ei peaks aadressi otsingut korduvalt sooritama.


Versioon 1.5.2 (12.03.2020)

 • Maha on võetud nõue, et õppekava juures HTM (EHIS) kood peab olema unikaalne.
 • Unikaalse ID genereerimine, et isikukoodita isikud saaksid Tahvlisse sisse logida.
 • Administratiivne töötaja ja rühmajuhataja saavad õppuri eest toetust taotleda ja teha muudatusi taotluse juures.
 •  Kõrghariduses:
  • täiendatud protokollide loomist:
   • lisatud semestri valik;
   • sisestatud staatuses olevast protokollist saab eemaldada õpitulemuseta õppijat;
   • põhiprotokollile lisatud kuupäeva väli - sooritustesse läheb see kuupäev;
  • Rühmade osarühmadeks jagamise võimlus aine-õppejõu paari juures.
  • Käskkirja liik „Muu“ (ei eelda avalduse olemasolu, infot ei saadeta EHISesse).
 • Parandused:
  • Kutsekojast andmevahetusega tõmmatud kutse numbrit kuvatakse taas diplomil.
  • EKISesse saatmisel liigub kaasa õppuri kooli e-maili aadress.


Versioon 1.5.1 (20.02.2020)

 • Külalisõpilase vormistamise ja välisõpingutega seotud toimingute täiendus.
 • Küsitluste mooduli täiendus.
 • Juhtivõpetaja rollile on lisatud tunnijaotusplaani, moodulite protokollide, õpperühmade, päevikute ja VÕTA muutmise õigused.
 • Praktikapäevikus kuvatakse ainult astron.tunde (varasemalt olid nii astron. tunnid kui ka akad.tunnid).
 • Kombineeritud VÕTA ülekandmine - kui Informaalse õppe väljalt on valitud liik „Muu õppeaine“, siis Tahvlist EHISesse infot saates läheb see edasi kui formaalne õpe.
 • Õppurile tunniplaanis tehtud muudatuse puhul saadetavas automaatteatesse saab lisada sündmuse aja, millise päevaga muudatus seotud on.
 • Kõrgharidusõpe: Rühmale koormust tehes kuvatakse ette ÕK versiooni tüüpõpingukava.
 • Kutseõpe: Õpetaja näeb oma päevikus ülevaatamise juurde sisestatud kommentaari.
 • Sündmused - muudetud otsinguparameetreid väljadel "Muu õpetaja/õppejõud" ja "Muu ruum" (otsib ka osalise teksti järgi).
 • Õppetoetused – täiendatud õppija vaadet:
  • Taotluse vormil on asendatud nupp „Taotle“ nupuga “Esita“ (ja on kohe sinist värvi).
  • Salvesta nupule vajutades kuvatakse teade, et taotlus on esitamata.
  • Koostatud taotluse päises näidatakse hoiatust, et taotlus on esitamata ja esitamise tähtaeg on XXX.
  • Taotluse vormile lisatud väli taotluse staatusega.
  • Kui taotlus on juba olemas, näidatakse "Kuva taotlus".
 • Parandused:

  • Õpetaja/õppejõu rollis sisse logides näeb taas tunniplaani, kui see on „kinnitatud“ staatuses.

  • Õppetöögraafiku ja tunnijaotusplaani nädalate alguskuupäevad on ühtlustatud.

  • Untise tunniplaani import võimaldab nüüd kasutada tühikuid sisaldavaid õpperühma nimetusi.

Versioon 1.5.0 (17.12.2019)

 • Lisatud juhtivõpetaja roll.
 • Õppetegevuse leping.
 • Vabade ruumide otsing.
 • Administratiivsete töötajate ja õpetajate õiguste haldamine kasutajarollide kaudu.
 • Külalisõppuri lisamine.
 • Kõrghariduses hindamissüteemi klassifikaatorite muutmine arvestatud, mittearvestatud ja mitteilmunud korral (kuvamine õppeinfosüsteemis).
 • Vahesoorituste sissekannete kuvamine tudengile.
 • Ainetele deklareerimine enne õppeperioodi (erinevad õppeaastad).
 • Parandused ja täiendused:
  • Õppija õpitulemuste juures moodulite mahtude arvestus.
  • Tundide aegade juures uue ploki loomisel märgitakse eelmise ploki ajad automaatselt kehtetuks alates uue ploki kehtivuse kuupäevast.
  • Korrastatud tunnijaotusplaanis õppetöö liikide kuvamise järjekord.
  • Lisatud Õppijad → Märkused põhjuse järgi märkuste otsimise võimalus.
  • Õpilaskodu haldamise vaates otsinguparameetrid vaikimisi peidetud.
  • Õppuri andmete juures postiindeks pole enam kohustuslik väli.

Versioon 1.4.1 (10.10.2019)

 • Küsitluste moodul: ettevõtte tagasiside, tulemuste graafiline vaade ja andmed excelisse.
 • Sisse logimise akna päises on muudetud autentimisvahendite järjekord.
 • Tunniplaani otsingu vaatesse on lisatud õppeaasta valik. Kui uue õppeaasta alguseni jääb vähem kui kaks kuud, siis kuvatakse valikus kolme õppeaasta. Tunniplaani nädala vaatesse on lisatud nädalate valik (rippmenüü), et lihtsustada nädalate vahel liikumist.
 • Muudetud on tunnijaotusplaani õiguste loogikat nii, et kasutajale (administratiivse töötaja roll) saab anda ainult tunnijaotusplaani nägemise õiguse.
 • Täpsustatud on õpetaja koormuse maht ja andmed, mis EHISesse saadetakse.
 • Parandatud vead:
  • tunnijaotusplaani kopeerimisel ei tekitata automaatselt "kinnitatud" staatuses päevikuid uude õppeaastasse;
  • õpilaskodu haldamises kaks esimest tulpa külmutatud;
  • tunniplaani sündmuse kuvamine õppija esindajale;
  • õppija esindajale kuvatakse õppija tunniplaani lisatud üksiksündmuste sisu;
  • Immatrikuleerimine (vastuvõtt) käskkirjal kuvatav veateade probleemse rea kohta;
  • rühmajuhataja aruandes kuvatavad roosad tulbad;
  • õppekava versiooni vahetamise avaldus;
 • Klassifikaatorite loetelu, mida võime muuta ja mida mitte.

Versioon 1.4.0 (19.09.2019)

 • Esilehele teadete lisamise võimalus peaadministraatorina
 • Märkuste lisamise ja haldamise õigused administratiivsele töötajale
 • Õppija õpilaskoduga seotud info haldamine
 • Mooduli vastutaja vaade
 • Rakenduskava vahetamise avaldus
 • Küsitluste moodul: õppija, õpetaja rollis küsimustikule vastamine. 
 • Õppijate uude aastasse viimisega seotud info edastamine EHISesse

Versioon 1.3.2 (27.08.2019)

 • Rakenduskõrgkoolidele suunatud parendused


Versioon 1.3.1 (25.07.2019)

 • Audentimimine: HARID ja TARA.

 • Andmevahetus Rahvastikuregistriga. Lisatud ka skript, mis säilitab kasutajate nimed kujul "suur esitäht+ülejäänud väiketähed". RR muudatuste logi õppijate andmete osas.
 • Tugiteenuste moodul: õppija kaardile lisatud Tugiteenuste sakk; tugiteenuste sissekannete tegemise võimalus; tugiteenuste sissekannete väljatrükk; tugiteenuste määramise avaldus+käskkiri.

 •  Stipendiumi/õppetoetuse määramise käskkirja täiendused: lisatud õppijate nimekirja juurde veerg „Stipendium/õppetoetus“, kus väärtuseks on valikväli õppijatele aktsepteeritud õppetoetuste/stipendiumite nimetustega vastavalt käskkirjas valitud liigile. Korraga saab valida ühe nimetuse.

 • Õppuri ühiselamu klassifikaatori lisamine, õpilaskodu andmete saatmine EHISesse:  süsteemi on lisatud klassifikaatorid vastavalt EHISele; õppuri kaardi juurde saab sisestada märke ühiselamu vajaduse kohta; käskkirjale "immatrikuleerimine" ja  "immatrikuleerimine (vastuvõtt)" on lisatud iga õppija kohta uus kohustuslik väli „ühiselamu“.  Sama parameeter on lisatud otsingusse.  Vastav info saadetakse EHISesse. 
 • Parandused: 
  • Kui õppuril on VÕTAga arvestatud vaid mõni teema moodulist siis VÕTA märget kuvab õppija juures vaid nende teemadega seotud päevikutes.
  • Õpetaja rollis rühmajuhataja aruandes päevikusse liikudes  ja sealt „Tagasi“ nupuga tagasi liikudes jõuab kasutaja tagasi eelmisele lehele (otsingu tulemuseks saadud aruande tabelisse).
  • Kui õppuril on sisestatud ja aktsepteeritud puudumistõend terve päeva kohta, siis tunni sissekandel lubatakse õpetajal märkida puudumine tundide kaupa. Õpetaja poolt üle kirjutatud puudumised jäävad märkega „V“.


Versioon 1.3.0 (27.06.2019)

 • Individuaalsele õppekavale viimise käskkiri.

 • Individuaalse õppekava statistika (Päringud -> IÕK statistika ).

 • Rakenduskava vahetamise avaldus.

 • Tugiteenuste määramise avaldus.

 • Küsitluste moodul (selles versioonis: mallide koostamine, kopeerimine, eelvaade).
 • Lõpueksami/lõputöö protokollile mitme spetsialiseerumise kuvamine.

 • Õpilaspileti moodul (Õpilased -> õpilaspiletid).

 • Parandatud: õppetöögraafikus perioodide kuvamine järjekorras.

 • Uued käskkirja liigid „kiitus“, „noomitus“, „õppetegevus“ ja „praktikale lubamine“ (info otse EKISEsse saatmine ei tööta).


Versioon 1.2.2 (14.05.2019)

 • Õppijate õpitulemuste register
 • Õppedistsipliini või koolikorra rikkumistega seotud märkuste lisamine õppijale. Õpetaja, läbi päeviku, rühmajuhataja saab lisada eraldi päevikuväliseid märkusi. Õppija juures kuvatakse infomullikeses vaid märkuste infot.

 • Rühmajuhataja aruande täiendused: otsingupaneeli peitmine; lisatud otsinguparameetrid: negatiivsed tulemused, keskmine hinne, KKH, ainult moodulite kuvamine.  Lisatud mittepositiivsete õpitulemuste otsingu väljundid nii pdf kui Excel-failina. Kui õppija ei ole seotud aruande väljal kuvatud päevikuga, siis on värvitud õppija ja päeviku ristumise lahter roosaks. Rühmajuhataja aruande tabeli lõppu lisatud veerud: „Sissekantud tundide arv kokku“ ja  „Puudumise %“. Aruande tabelis liikudes hiirega puudumise peale kuvatakse kuupäevad, millal ja kui palju õppija puudus.

 • Rühmajuhataja esilehel kuvatakse link temaga seotud õppijate tänaste puudumiste tabelisse.
 • Õpetajad koormus (detail) päringu täiendus: koormuse esialgne päring päeviku sissekannete põhjal, lisatud otsing "kuvada planeeritud tunnid tunniplaanist", ilma õppetöö liigita tunnid kuvatakse "?" alla.
 • Tunnijaotusplaanis kuvatakse päeviku nime all päevikuga seotud õpetajale planeeritud koormust antud õppeaastas. Liikudes hiirega mõnele koormuse real kuvatavale arvule, avanev infoaken, kus vastava nädala planeeritud koormus on lahti kirjutatud õppetööliikide kaupa.

 • Loodud on uus avalduse liik „Rakenduskava muutmine“.
 • Õppetoetuse taotluse loomisel, kui märkida prioriteet ja jätta väärtus sisestamata, siis õppijate taotlustel kuvatakse ikkagi õppuri vastava kriteeriumi tulemus.


Versioon 1.2.0 (11.03.2019)

 • Praktikamoodul: Praktikaettevõtete jm info sisestamine; Mitme mooduli sisestamine samasse praktikalepingusse/praktikapäevikusse; Akadeemilised ja astronoomilised tunnid praktikalepingus ja –päevikus; Praktikalepingus saab valida puudumise kuvamist päevikus; Ettevõtte juhendajale praktikapäeviku lingi uuesti saatmine; Ettevõtte juhendaja praktikapäeviku vaate avamine.
 • Õpetajate koormused: päeviku koormust saab õpetajate vahel jagada.
 • Õppetoetuste infofail edastamiseks raamatupidamisele.
 • Rühmajuhataja aruandes võimalus sooritada otsingut ühe õppuri kohta.
 • Parandatud on üldteadete kuvamise järjekorda esilehel: uuemaid kuvab eespool.

 • Kutsestandardi juures kuvab kehtivuse kuupäevi: õppekavas, kutseeksamiga seotud protokollides.


Versioon 1.1.4 (22.01.2019)

 • Õppetoetused: Et kuupäeva vahemiku arvestamised õppetoetustel töötaksid, tuleb päevikute vastavatel sissekannetel valida ka kuupäev. Näiteks kui kool on otsustanud, et õppetoetusel loevad päevikute lõpptulemused, siis päeviku lõpptulemuse sisestamise kuupäev peab olema lisatud selleks, et seda kriteeriumit süsteem arvestaks. Kui õppuril on päevikusse vastava sissekande tulemus jäänud sisestamata(ehk tühi), on negatiivne või puudumine, siis on see võlgnevus. Kui võlgnevus likvideeritakse tagantjärele, siis seda enam ei arvestata kui võlgnevust ja õpilane saab toetust taotleda. (Järgmisel koolide kokkusaamisel võime läbi rääkida, kas nii on korrektne.)
 • Kui õppuril on oma vaates väljakuulutatud õppetoetuse rea lõpus hüüumärk, annab see vihje, et „ei vasta taotluse tingimustele“. Hüüumärgile vajutades saab täpsema info, mis on need põhjused, miks ta taotleda ei saa.
 • Enne õppija andmete saatmist EHISesse toimub kontroll, kas õppija õppekaval on sisestatud HTM kood. Kui see  puudub, siis EHISe logisse kuvatakse vig "Õppija <isikukood> õppekaval puudub HTM kood". Logi on näha siit (Admin. töötaja rollis): Andmevahetus > EHISe andmevahetuse logi.
 • Varasemast on tehtud see muudatus, et õpetaja saab ka ise muutmisvaates lisada oma täiendkoolituste infot: Minu andmed > Täiendkoolitus. Seda eeldusel, et õpetajale on õiguste alt lisatud vastav muutmisõigus.


Versioon 1.1.3 (10.01.2019)

 • Hinnetelehe (lõpudokument) eelvaade: Õppijad -> Õppijate andmed -> ÕPITULEMUSED.
 • Päevikutes sissekannete sorteerimisel on terminid korrigeeritud (bug)
 • Õpetaja rollis sisse logides saab algatada uut mooduli protokolli (bug)
 • Akadeemiline puhkus „Omal soovil“ - kutsekooli täisealisel õpilasel, kes õpib õppekaval mahuga vähemalt 60 EKAP, kuni üheks aastaks. Praegu tuleb koolidel endil kontrollida, kas sellise põhjusega akadeemilise puhkuse taotleja on täisealine ja õppekava maht on vähemalt 60 EKAPit.
 • Tunnijaotusplaanis muu rakenduskava moodulid punasega - kui rühmale on tunnijaotusplaani alustatud kuid seejärel rühma rakenduskava muudetud, siis punasega kuvatakse need moodulid, mis on seotud muu rakenduskava kui hetkel õpperühma kehtiv rakenduskava.


Versioon 1.1.2 (27.12.2018)

 • Päevikus otsing/kuvamine sissekande liigi järgi.
 • Päevikusse saab hindeid panna ilma seda eraldi avamata.
 • Rühmajuhatajal võimalik näha ka ainult enda päevikud.
 • Rühmajuhataja aruande vaates kuvab õppuri juures staatuse tähiseid (Analoogselt nagu päevikus)
 • Õppematerjalide otsingus kuvab juurde ka õpperühma tähise:
 • Sisselogimise järel on rollide valikus täpsustused:
 • Uue ID-kaardi kasutamine.
 • Moodulite protokolli loomine erinevate õppeaastate päevikutele.
 • Puudumistõendite teatelt otseliikumine tõendite väljale
 • VÕTA – formaalse õppe alt saab ülekandmiseks valida lisaks moodulitele ka teemasid.
 • Käskkirja koostamisel kuvatakse õpilase õppekava ja rühma.
 • Kinnitatud staatuses õppekava muutmine.
 • Õppetoetuste ankeete on täiendatud


Versioon 1.1.1 (06.12.2018)

 • VÕTA - asendatavad moodulid/teemad valikureal on lihtsamaks äratundmiseks moodulite nimetused bold’is.
 • muud parandused


Versioon 1.1.0 (27.11.2018)

 • Puudumiste ja hilinemiste märkimine päevikusse tundide kaupa
 • Puudumistõendite aktsepteerimine

Puudumistõendit esitatakse nii nagu praegugi ja õppija sisestab väljale „Puudumise põhjus“ selgituse, kui puudub vaid paarist tunnist.

Puudumistõendi ülevaatajal on valik:

a)       AKTSEPTEERI –  tõendi kuupäevavahemik kuvatakse päevikus vabandatud puudumiseks (kõik tunnid nendel kuupäevadel);

b)      AKTSEPTEERI TUNDIDE KAUPA  - vaid valitud tunnid kuvatakse päevikutes vabandatud puudumiseks;

c)       LÜKKA TAGASI – tõendit ei aktsepteerita, tõendi staatuseks „Tagasi lükatud“.

 • Aktsepteeritud puudumistõendi tagasilükkamine
 • Puudumised praktika ajal

Kui õpilane on praktikale saadetud (õpilasel on kehtiv praktikaleping) kuid samal ajal toimub teistel õppetöö, siis päeviku sissekandes kuvab tema nimele PR tähise.

 • Puudumiste näitamine ja arvutamine rühmajuhataja aruandes

Kui hilinemised/puudumised on sisestatud ühe tunni kaupa, arvutab süsteem tabelisse neid ühe kaupa. Kui päeviku sissekanne on tehtud korraga mitmele tunnile, siis süsteem arvutab vastavalt nii mitu tundi hilinenuks/puudunuks. Sama kehtib vabandatud puudumiste ja praktikal viibimise kohta.

 • Puudumiste eraldi vaade rühmajuhatajale

Vaates Õppetöö > Puudumised kuvatakse puudumised nädalate kaupa. Siin saab rühmajuhataja korrigeerida päevikutesse sisestatud hilinemisi ja puudumisi. Info muutub seejärel ka päevikutes ja rühmajuhataja aruandes.

 • VÕTA taotlusele otsuse lisamine komisjoni liikmena
 • VÕTA kajastamine päevikus

Kui üle on kantud teema, siis päevikus näitab õppuri nime taga märget VÕTA:

Klikkides VÕTA-le näitab kannet täpsemalt.

Kui õppur on üle kandnud kogu mooduli, siis päevikusse lõpphinnet sisestades näitab VÕTA tulemust ja õpetaja seda muuta ei saa.

Kui üle on kantud teema, siis päeviku lõpptulemuse peab siiski sisestama õpetaja. See on seepärast, et ühes päevikus võib olla mitu teemat või siis on ülekantud teema puhul kokkulepe kohustusega teatud tunnid kohal käia vms.

 • Päeviku sissekande taasavamine - klikkida kuupäevale.
 • Õpiväljundite kuvamine õpisoorituste tõendile
 • Muu avalduse loomine - sellist liiki avaldusest käskkirja ei looda.
 • Tunnijaotusplaani kopeerimine uude aastasse.
 • Õppetoetuste komisjonid
 • VÕTA komisjon
 • VÕTAga ülekantud soorituste kuvamine õpitulemuste all
 • Automaatsed teavitused

Juurde on lisatud automaatsete teavituste liike. Nende seadistuste ja näidiste kohta saate lugeda “Kasutusjuhend administratiivsele töötajale. Seaded“ https://projektid.hitsa.ee/display/IS2/Kasutusjuhendid peatükis „automaatsete teadete mallid“.  Seal on kirjas, milliseid silte saate kasutada ning teate sisu näidised ning kellele mis teade saadetakse. Teadete sisu saate ise sõnastada ja kombineerida täpsemaks.

 • Mooduli eest vastutava isiku lisamine rakenduskavas
 • Õppekava koondfail EHISesse edastamiseks
 • Baasmoodulid

Kui admin.töötaja õiguste alt lisada „Baasmoodulid“, ilmub õppekavade juurde Baasmoodulite plokk.

Baasmooduli lahendus aitab tekitada uue mooduli kopeerides olemasolevat moodulit või kasutades nö baasmooduli andmeid. Baasmoodul on moodul, mida saab kasutada kutseõppe õppekavades ja mille andmete muutmine toob kaasa põhiandmete muutumise kõikides seotud õppekavades või rakenduskavades.

PS. Baasmooduli kasutusjuhend on täiendamisel, soovitame selle täienduse enne kasutamist ära oodata.

 • Avalduste, käskkirjade, tõendite kinnitamine ilma EKISeta

See nupp on neile koolidele, kes ei kasuta EKISt. Nupu kuvamiseks tuleb õiguste juures kasutajaõigustes see sisse lülitada.

 • Õppetoetuse nimetuse kuvamine õppurile


Versioon 1.0.4 (11.10.2018)

 • Päevikusse on kuvatud hindamisviis ning mooduli väljale sulgudesse rakenduskava kood.
 • Akad. puhkusel ja välisõppes (kõrgkoolid) viibivale õppurile saab panna hindeid.
 • Päevikusse samal kuupäeval sisestatud mitu sissekannet järjestab algustunni järgi.
 • Tahvli tunniplaani saab soovi korral alla laadida ning importida oma kalendrisse – kellaaegu näitab õigesti. (Oluline neile, kes kasutavad Tahvli tunniplaani.)
 • Nii rühmajuhataja staatuses õpetaja kui administratiivtöötaja saavad lisada rühmale tunniplaani sündmust - eeldusel, et kasutajale on vastavad õigused antud. (Oluline neile, kes kasutavad Tahvli tunniplaani.)
 • Õpetaja saab teate saatmisel valida, kas saadab õppurile, õppegrupile või oma päevikus olevatele õpilastele.
 • Muudetud on kodutöö ja kontrolltöö sisestamise viisi. (Kodu- ja kontrolltööd sisestatakse päevikus „Lisa uus sissekanne“.)
 • Päevikus kuvab nüüd vaid neid õpiväljundeid, mis on rakenduskavas mooduli teema juurde märgitud. Päevikus kuvab eeldusel, et tunnijaotusplaanis on päeviku loomisel märkeruut "Lisa õpiväljundid“ täidetud.
 • Kui päevikusse lisada õpilast, saab otsingus kasutada ka õpperühma järgi otsimist.
 • Administratiivsel töötajal, kel on õigus õppurite andmeid muuta, saab muuta ka neid õppuri andmeid: "Õppekeel", "Finantseerimise allika täpsustus", "Eeldatav nominaalaja lõpp". NB! Nende andmete muutmine Tahvlis on kooli omal vastutusel. "Eeldatav nominaalaja lõpp" on informatiivne väli, seda kuupäeva EHISesse ei saadeta. Kui on tekkinud erisused, siis kehtib EHISe kuupäev.
 • Akad. puhkusel ja välisõppes (kõrgkoolid) viibivat õppurit saab lisada päevikusse.
 • Päringud -> Õppijad: tulemustesse on lisatud "Õppija e-mail" ja "Õppekava HTM kood". Exceli väljundis on õppija ees ja perenimi eraldi veergudes.
 • Immatrikuleerimise käskkirja peal on kontroll, et ühel käskkirjal ei oleks üks isik samal õppekaval rohkem kui üks kord.
 • Lisatud õppekavasse EHISe poolt nõutud "toimumiskoht".


Versioon 1.0.3 (20.09.2018)

• Päeviku sissekandel on algustundide arvu suurendatud (nüüd on 17).
• Õppurite vaates õppetoetuste kuvamisel on nüüd kerimisriba (vorm on responsiivne).
• Õppetoetuste lehel on muudetud teksti. „Rühmajuh. kinnitamine“ asemel on "Taotlus vajab rühmajuh. kinnitust".
• Kui õpetaja (rühma juhataja) või admin.töötaja valib õppetoetuste otsingust konkreetse õppekava, siis kuvab valikus vaid selle ÕK õppurite taotlused.
• Päeviku otsinguvormil on parameeter "Päevik" tekstiväljana.
• Tunniplaani saab sündmust sisestades seda siduda rühmaga – kuvab rühma tunniplaanis. (Oluline koolidele, kes kasutavad Tahvli tunniplaani.)
• Päevikusse saab hindeid sisestada ka üksiknumbrina (õpetaja valib päeviku juures nupust, kas soovib hindeid sisestada valikuväljana või sisestusväljana).
• Õpetaja saab sisestatud hinnet kustutada.
• Päevikus kuvab väljal „Sissekanded“ ka sisestatud tundide arvu.
• Päevikus kuvab õpilase nime juures märget: akadeemilisel puhkusel, individuaalsel õppekaval või eksmatrikuleeritud.
• Sündmuse sisestamisel tunniplaani süsteem kontrollib, et lõpp ei oleks algusajast varasem.


• Vastuvõtukäskkirjal on vaatamisel õppurid tähestikulises järjekorras, EKISe sõnumiosas samuti.
• Õpetajate andmete väljal menüüs Puudumised RTIP-iST kuvatakse nuppu "Uuenda andmed" juhul, kui õpetajal on olemas RTIP number. Kui RTIP number puudub, siis nuppu ei kuvata.
• Õppuri esindaja avalduse kinnitamisel läheb teade õppurile ja esindajale.
• Rakenduskava saab kinnitada ka siis, kui teema EKAP arv ei vasta tundide arvule.
• Seaded -> Õppetöö liik: seadistamine kooli tasemel, arvestamine mahu kuvamisel ja tunniplaani koostamisel. (NB: Lisada endale õigused kasutaja all.)
• Tunnijaotusplaan: Perioodi eraldamine tumedama joonega ja perioodide ükshaaval kinni/lahti tegemine.
• Tunniplaani koostamisel on päevad paremini eraldatud ning kõrghariduse poolel kuvab kellaaegu. (Oluline koolidele, kes kasutavad Tahvli tunniplaani.)
• Tunniplaani koostajal on võimalik kasutada eelmise perioodi jääktunde.
• Päevikutes on Päeviku ülevaatamise väli. (NB: Lisada endale õigused kasutaja all.)
• Teavituste täiendused (Tunniplaani on lisatud sündmus, Õppetoetuse/stipendiumi maksmise lõpetamine, Õppijale on lisatud märkus, Õppijale on koostatud avaldus, Kasutajale on koostatud käskkiri, Esindaja roll kaob(esindatav saab 18), VÕTA taotlus). (NB: seadistada Seaded -> Automaat. teadete mallid.)Versioon 1.0.1 (13.08.2018)

Õppekavade nimekirja HTM kood

Õppekava HTM koodi kuvab ka õppekavade loetelu tulbas.

Päeviku otsinguvaatesse mooduli ja õpetaja nimiÕpilase vaates Minu õppeinfo ->Päevik: vaatesse lisatud õpetaja nimi ja mooduli nimi.
Õppuri andmete sees täiendus"Lõpetamise aasta" on muudetud "Eelneva hariduse lõpetamise aasta"


Versioon 1.0.0 (28.06.2018)

Rühmajuhi vaade

Esmane vaadet tehtud, ootame koolidelt tagasisidet.

Õpetaja vaates: esilehe vaates menüürea lõpus /// Administratiivtöötaja vaates: Päringud -> Rühmajuhataja aruanne

Negatiivsed hinded punaseltÕpitulemuste vaates negatiivsed hinded kuvab punaselt.
Teiste tudengite andmete nägemineÕpilased ei näe teiste õpilaste andmeid. (II etapis realiseeritakse kooli põhine valik.)


Versioon 0.7.0 (12.06.2018)

Ruumi ja õpetaja kattuvuse kontroll ja teade tunniplaani koostamiselKui ruum või õpetaja on juba sel ajal hõivatud, väljastatakse teade „Ruum on hõivatud. Kas soovid jätkata?“ või „Õpetaja on hõivatud, kas soovid jätkata?“ Kui kasutaja ikka soovib jätkata, siis andmed salvestatakse,vastasel juhul salvestamist ei toimu ja tundi saab uuesti lohistada soovitud päevale/tunnile.
Vanu struktuuriüksuseid õppetöögraafikus vaikimisi ei kuvaÕppetöö ettevalmistus -> Õppetöögraafik: Vaikimisi kuvab vaid kehtivaid struktuuriüksuseid.
Tundide arv päevikus suuremTundide arv, mida päevikus saab valida, on 1-12.
Tunniplaani kuvada tunni tüüp

Tunniplaani vaates aitavad värvid eristada tunni tüüpi (kas auditoorne või e-õpe vm).

Tunniplaani haldamise vaates perioodi alusel sorteerimise võimalus

Tunniplaani koostaja saab tunniplaani haldamise vaates perioodide kuvamist valida, vastavalt kas varasem või hilisem on ees pool.

Õppetöö ettevalmistus ->Tunniplaani haldamine
Õpperühmade vaikimisi vaade

Õpperühmade otsinguvaates kuvab vaikimisi vaid hetkel kehtivaid õpperühmi. Mittekehtivate otsimiseks tuleb otsinguparameetrites vastav märge eemaldada.

Mittekehtivate õppekavade vaikimisi mitte-kuva

Kooli õppekavade vaates kuvab vaikimisi kinnitatud, menetlemisel ja sisestamisel staatuses õppekavu. Suletud ehk mittekehtivate õppekavade vaatamiseks tuleb otsinguparameetrisse päring sisestada.

Õpilase päeviku sissevaatesse õpetaja, moodul, puudumised

Õppur näeb enda vaatest päevikutes ka õpetajat, mooduli nime ning puudumisi.

Puudumistest teavitamise võimalus ka õpilasel alla 18.a

Puudumistest saab teavitada ka alla 18.a. isik (varasemalt sai lapsevanem). Kui kool soovib, et alla 18.a. õppur saab ka ise tõendit esitada, tuleb selleks meile HITSAsse teada anda - teeme selle kohta igale koolile personaalse loa.

Kuvab tundide vahemikku päevikus

Päevikus sissekande kuupäevale kursoriga liikudes kuvab tundide vahemiku (eeldusel, et sissekannet tehes on algustund ja tundide arv sisestatud).

Parandatud hinne

Päevikus kuvab muudetud hinde juures tärni.


Versioon 0.6.9 (30.04.2018)

VÕTA kajastamine õpitulemustes
Õpetajate vaate kuvamine"Õpetajad" alt võiks anda vaikimisi vaid hetkel aktiivse lepinguga õpetajaid. Praegu näitab läbi ajaloo kõiki õpetajaid. Mitteaktiivsed õpetajad võiks tulla välja otsingu abil. GitHub #222


Versioon 0.6.8 (20.04.2018)

automaatne päevikute avamine

Kui isikul on õigus päevikut muuta, siis talle avaneb kohe muudetav vaade, mitte ei pea lisaklikki tegema.

Kinnitatud päevikutes on muuda nupp päeviku avamisel vastavalt sellele, kas on õigus muuta.

Nimi - õppuri andmete muutmisel

Õppuri andmete muutmisel on ülaservas näha ka õppuri nimi, kelle andmeid täidetakse.

Rühmajuhataja nimiRühmaotsingu tulemustesse kuvab ka rühmajuhataja
Päevikust sissekande kustutaminePäeviku täitmise vaates üksiku sissekande kustutamise võimalus.
Tunnijaotusplaanis freezingTunnijaotusplaani päise ja vasaku infovälja freezing
Õpperühmad tähestikulises jrkTunniplaani haldamine - õpperühmad tähestikulises järjekorras
Päevikus õpilaste nimeveerg hangunult

Päevikus õpilaste nimedega veerg on freezing- et ei kaoks vaateväljalt ära.

Päeviku sissekandel päeviku nimiPäeviku sissekandel kuvab päeviku nime
Õpitulemuste vaade

Õppuri andmed – Õpitulemused > Sooritamise järjekorras: Moodul, päevik, hindamised, EKAP-ära võtta, perioodi hinne, lõppulemus, õpiväljundid. Õppuri vaates sama. GitHub #229

Tunniplaani haldamise vaade

Täiendatud

Klikitavate ridade selgusRead ja sissekanded, millel saab klikkida ja avada, on äratuntavamad.
Uus sissekanne päevikus - nupp

Päevikusse uue sissekande lisamise nupp on ka H - hilinemine, ... peal. K

Negatiivsed õpitulemused punaseltRealiseeritud päevikus negatiivsete õpitulemuste punasena kuvamine.
Õpetajate asendamised tunniplaanisMuuta tunniplaanis õpetajat või ruumi. Õppurite teavitamine muudatusest.

GitHub #221 Küsimus arendajale saadetud. Asendamine läbi tunnijaotusplaani. Õppurile teavitamise teade ...


Versioon 0.6.7 (06.04.2018)

Puudumistõendite tagasilükkamineÕppurile jääb selle kohta märge "Tagasi lükatud".
Tundide kategooriate kuva päevikus

Kuvab eraldi nii kavandatud kui sisse kantud tunnid eraldi:

Päevikus nimed tähetikulises jrkEelnevalt oli eesnime alusel, nüüd on perekonnanime alusel

Tunnijaotusplaan moodulite kaupa

Tunnijaotusplaan kuvab moodulite kaupa: Põhiõpingud, Üldõpingud, Valikõpingud - seal sees kas tähestiku järgi või mooduli sisestatuse jrk RAKis. • No labels