I kooliastme eesti keele teise keelena õpitulemuste e-hindamisest

Eesti keele arengukava 2011–2017 (2021) seadis eesmärgiks muu ema- või kodukeelega õppijate eesti keele oskuse, mis tagab toimetuleku järgmisel haridusastmel.

Digipöörde programmi meetme „Digikultuuri lõimimine õppeprotsessi” üks alategevus on e-hindamise metoodika arendamine ja rakendamine üldhariduskoolides. Selleks on töötatud välja e-tasemetööd. E-hindamine võimaldab jälgida õpilaste arengut õppekava eesmärkide täitmisel ning pakub kiiret ja mugavat tagasisidet õpilasele, lapsevanemale, õpetajale, koolile ja riigile.

I kooliastme e-tasemetöö sooritavad 4. klassi õpilased:

Kirjalik osa - 20. september 2021

Suuline osa - 20.-22. september 2021

Koolidel tuleb väljaspool valimit sooritavate õpilaste e-tasemetöö subjektiivhinnatavad ülesanded (kirjutamine ja rääkimine) EISis hinnata.

I kooliastme e-tasemetöö mõõdab A1-keeleoskustaseme osaoskusi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja rääkimisoskust. E-tasemetöö koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa tuleb sooritada enne suulist osa. Testi koostamisel on lähtutud kehtivast õppekavast ning Euroopa keeleõppe raamdokumendi A1-keeleoskustaseme kirjeldusest. https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

EISis on tutvumiseks ja lahendamiseks näidistestid:

  • ID 8193 (arvutihinnatavad ülesanded)
  • ID 8194 (kirjutamisosa)
  • ID 8195 (suuline osa).
13. septembril toimus I ja II kooliastme tasemetöid tutvustav veebiseminar. Seminari materjalid:

Esitluse slaidid

Vaata seminari videosalvestust

Tasemetöö dokumentatsioon

E-tasemetöö tutvustus


 EristuskiriLäbiviimisjuhend

  • No labels