Testide ja hindamisosakonna põhiülesanded on:

 • õpitulemuste välishindamine,
 • e-hindamise arendamine ja rakendamine,
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami koostamine ja korraldamine,
 • eesti keele tasemeeksamite arendamine ja rakendamine,
 • volituste piires tunnistuste väljastamine,
 • haridusuuringute ja -küsitluste läbiviimine,
 • osakonna põhiülesannetest tulenevate õigusaktide väljatöötamises osalemine,
 • avalikkuse informeerimine osakonna põhiülesannete teemadel.  

Osakonna koosseisu kuuluvad:

 • testide büroo
 • testide ja uuringute korraldamise büroo
 • hindamise arendusbüroo
 • analüüsibüroo