Tagasisideankeedi tegemine

Tagasisideankeete on Juhanis kahte liiki:

 • perioodiline - mooduli või kontaktpäeva järgne tagasiside; nn vahetagasiside
 • tavaline - tervikkursuse järgne (lõpp)tagasiside.

Nii tervikliku kui vahetagasisideankeedi loomine käib sama põhimõtte alusel: luuakse ankeedi kehand (sissejuhatus, lõppsõna, liik) ning seejärel seostatakse ankeet küsimustega. Ankeeti on lihtsam kokku panna, kui küsimused on küsimuste panka eelnevalt lisatud, 

Võimalik on luua mitmeid eri tüüpi küsimusi:

 1. tekstiväli ehk tavaline lahtine vastus
 2. e-posti aadressi sisestust ootav tekstiväli
 3. URLi sisestamist ootav tekstiväli
 4. valikvastustega küsimus, kus vastuseks eeldatakase üht valikut
 5. valikvastustega küsimus, kus võimaldatakse anda vastuseks mitu valikut
 6. maatriksküsimus, kus esitatakse väited ning palutakse neid väiteid hinnata (või palutakse hinnata nõusolekut väidetega) mingil skaalal
 7. koolitaja maatriksküsimus (küsimuse eriliik, sellest edaspidi)

Küsimused on võimalik edasise kergema grupeerimise huvides liigitada järgmistesse kategooriatesse, kuid see tunnus ei ole küsimuse loomisel kohustuslik.

 1. õppija
 2. sisu
 3. koolitaja
 4. korraldus
 5. turundus
 6. majutus
 7. varia

Küsimustiku malli tegemine

Vali Haldamine → Tagasiside haldamine -> Küsimustike mallid → Lisa uus

Avaneb sisendvorm, kuhu sisesta ankeedile äratuntav nimi, sissejuhatus, lõppsõna. Oluline on määrata ankeedile sama õppevorm, mis on õppekaval, mille tagasiside hakkad koguma ning mis tüüpi tagasisidemalli soovid luua (perioodiline/ tavaline). Salvesta.


Märkus: õppevorm peab olema sama nii kirjeldusel kui tagasisidemallil põhjendusel, et õppekava juures tagasisideankeediga seost luues kuvatakse valikuks mitte kõiki ankeedinimesid, vaid ainult sama õppevormi ankeedinimesid.

Küsimuste panka küsimuste lisamine

Vali Haldamine → Tagasiside haldamine → Küsimuste pank → Lisa uus


Kui vastuse tüübi valikuks on Maatriksküsimus, siis vorm muutub:

Maatriksküsimuse korral saad vastajale anda väidete hindamiseks skaala juba sisestatud skaalade hulgast või luua skaala ise. Skaala valimine/ loomine: Haldamine → Tagasiside haldamine → Skaalad.

Väli Valikute esitamise tüüp aktiveerub, kui vastuse tüübiks valiti kas “Valikud, üks vastus” või “Valikud, mitu vastust”. Sel juhul saad määrata, kas valikuid esitatakse rippmenüüna, nuppudega vertikaalse loeteluna või nuppudega horisontaalse loeteluna.

Välja Lingi küsimus koolituse infoga vaikeväärtus on “ära lingi midagi”. Soovi korral saad vastajale seose kaudu küsimuse juurde meenutuseks tuua õppekavast teatud väljade väärtused: õpiväljundid, eesmärk, õpisündmuse teemad, alustamise tingimused. Vastajal on lihtsam vastata, kui ta ei pea koolituse infot kalendrisse või portfelli eraldi otsima minema.

Väli Selgitus on olukorraks, kus küsimuse konteksti peab selgitama, täpsustama.

Seadistused

Saad valida, kas konkreetsele küsimusele vastamine on kohustuslik. Kui jah, siis tähista linnukesega.

Saad valida, kas konkreetsele küsimusele vastamisele lisaks saab ta oma vastust kommenteerida. Kui jah, siis tähista linnukesega.

Märkus: ära lase vastajal midagi kommenteerida, kui tegelikkuses pole töökorralduses mitte kellegil aega süstemaatiliselt vabatekstina antud kommentaare läbi töötada ja seeläbi õppekava sisu, korraldust, turundust jms muuta.

Näiteankeet

Näidisankeedis on küsimus 1: “Kuidas olid rahul koolitusega üldjoontes:”. Küsimuse tüüp on mahupiiranguta vabatekst. Ei määranud küsimust kohustuslikuks.

Näiteankeedis on küsimus 2: "Hinda koolituse ettekannet ja sisulist poolt:”. Küsimuse tüüp on Valikud, üks vastus, valikute esitamise viis on Nuppudega horisontaalne loetelu”. Küsimus määratud kohustuslikuks.


Kui küsimuse tüüp on valikvastustega, siis need peab muidugi ka sisestama: Lisa valikvastus

Näites lisasin kolm valikvastust:

Valikvastuseid saab muuta, kustutada ja muuta nende järjekorda. Valikvastuse sisestamisel “Väärtus” on väli, kuhu saab hilisema analüüsi jaoks vastusevariandi kodeerida.

Küsimuste pangast olemasolevate küsimuste seast otsimine

Küsimust ei pea eraldi (uuesti) lisama, kui küsimuste pangas on sobiv küsimus juba olemas. Kui korraldajal on standardküsimused, mida ta küsib, siis on vägagi mõttekas samu (sama ID-ga) küsimusi kasutada läbivalt erinevates ankeetides. Näite ankeeti lisan pangas juba olemasoleva küsimuse: “Kuidas jäite rahule õppematerjalidega?”

Mallile küsimuste lisamine ehk küsimuste seostamine malliga

Otsin mallide seast üles selle küsimustiku malli, millele soovin küsimusi lisada: Haldamine → Tagasiside haldamine → Küsimustike mallid, kasutan oma malli nimest midagi identsifitseerivat, nt “juhendil”:

Tähelepanu! Vajutus pliiatsiga ikoonil viib muutma küsimustiku malli algset sisendvormi, vaata ka Küsimustiku malli tegemine.

Tähelepanu! Vajutus nimetuse veerus oleval ankeedi nimel (roheline link) viib muutma ankeedi malli sisu, nt lisama küsimusi.

Kui oled jõudnud ankeedile küsimuste jt elementide lisamise vaates, vajuta töönupule Lisa element, avaneb sisendvorm, milles saad määrata:

 • kas hakkad lisama küsimustepanga küsimust,
 • lisama täiesti uut küsimust,
 • lisama pealkirja või kirjeldust (vahel on küsimuste vahele vaja lisada (vahe)pealkiri ja edasise tegevuse selgitus),
 • lisama leheküljevahetust.

Näites valin Küsimustepanga küsimus ning tekkival väljal otsin otsisõna abil välja oma küsimuse.

Tähelepanu! Saad otsida ka küsimuse ID-numbri alusel, sh väikese ID numbriga küsimuste otsimisel on abiks numbri sulgudega ümbritsemine, vrdl otsingutulemusi 17 ja (17) korral.

Eelvaade

Tekkinud ankeedi eelvaadet näeb klikkides "eelvaate" nupul.

Eelvaade avaneb iseseisvas aknas ja vajadusel on selle link saadetav ning samades õigustes kasutajale sisseloginud staatuses ka vaadeldav: https://test.koolitus.edu.ee/manage/feedback_templates/281/preview

Malli sidumine õppekava kirjeldusega

Selleks, et osalejad saaksid koolituse lõppedes ja lõpetades õige tagasiside küsimustiku, tuleb tagasisidemall siduda õppekava kirjeldusega.

Lõputagasiside

Tegutse nii: Haldamine → Täiendusõppe kirjeldused -->Leiad ja avad õige õppekava kirjelduse:

Tagasiside-sakil saad lisada tagasisidemalli:

Süsteem töötab nii, et märkides toimumise osalejad "lõpetanud" staatusesse, läheb automaatselt osalejatele välja tagasiside küsimustik ning lõpudokument genereeritakse. 

Tähelepanu! Märgi kindlasti linnuke "Saada emaili teavitus kasutajatele", mis tagab selle, et osaleja, kellel pole Juhanis kontot, saab kirja tagasiside küsimustikuga oma e-postile.

Vastused

Tagasiside infot ja vastuseid saad vaadata: Haldamine→ Toimumised→ leia oma toimumine→ ava toimumine→ kliki tagasiside sakil

Perioodiline ehk vahetagasiside

Perioodilise ehk vahetagasiside sidumiseks on vaja, et täiendusõppe kirjeldusele on loodud moodul ja/või kontaktpäev.

Haldamine → Täiendusõppe kirjeldused- > Leiad ja avad õige õppekava kirjelduse→ kliki sakil Moodulid ja sündmused

Süsteem võimaldab lisada vahetagasisideankeedi nii moodulile kui ka kontaktpäevale, lisamise hetkel on valikus vaid need tagasisidemallid, millele luues on valitud tüübiks "perioodiline".

 Kui vahetagasiside mall on valitud, siis selle väljasaatmiseks ava Haldamine → Toimumised →  Moodulid ja kontaktpäevad → leia õige moodul/ kontaktpäev, mille vahetagasisidet soovid välja saata ning kliki töönupul Saada mooduli/ kontaktpäeva tagasisideankeet välja.

Vastused

Vahetagasiside infot (mitu ankeeti välja on saadetud, palju vastanuid on jms) ja vastuseid saad vaadata. kui klikid töönupul Vaata mooduli/kontaktpäeva tagasiside infot.


 • No labels