Täiskasvanute koolituse seadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

Täienduskoolituse standard – https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009?leiaKehtiv

Juhendmaterjal täienduskoolitusasutuse pidajale, HTM 2018, 56 lk

Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks, HTM 2016, 40 lk

Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ISCED-F 2013

Курсы дополнительного обучения взрослых (TäKS juhend vene keels), HTM 2015, 8 lk


ИНСТРУКЦИЯ по составлению учебной программы для курсов дополнительного обучения, HTM 2016, 52 lk  • No labels