Sellel lehel

Kasutaja

 1. Saab otsida koolituskalendrist sobivat täiendusõpet
 2. Saab näidata täienduskoolitust korraldavale asutusele (haldurile) üles oma huvi mingi õppekava vastu koolitusportfellis, mille toimumist (kursust) parasjagu ei ole kalendris
 3. Saab registreerida end valitud täienduskoolituskursusele, õpisündmusele
 4. Saab end Juhanisse sisestatud kompetentsimudeli(te) ulatuses hinnata (enesehindamine)
 5. Saab osalemise katkestada, andes sellest korraldajale Juhani kaudu märku
 6. Täienduskoolitusel lõpuni osaledes saada õpet tõendav lõpudokument, mis õpiväljundite kontrolli korral on tunnistus, muul juhul tõend.
 7. Saab anda süsteemi kaudu toimunule tagasisidet (kui korraldaja kasutab tagasisidestamise funktionaalsust)
 8. Omab töölaual ülevaadet registreeritud, osaletud, läbitud koolituste jm õpisündmuste kohta, kui korraldusprotsess toimus Juhanis

Haridusasutuse juht, asutuse juht

 1. Omab töölaual ülevaadet töötajate osalemistest täienduskoolitustel (registreerimised, tühistamised, lõpetamised, saadud lõpudokumendid), kui korraldusprotsess toimus Juhanis
 2. Saab näidata täienduskoolitust korraldavale asutusele (haldurile) üles huvi oma töötajate koolitamise osas mingil õppekaval, mille toimumist parasjagu ei ole kalendris
 3. Saab teavituse oma töötaja registreerimisest täiendusõppe kursusele/ sündmusele, kui korraldaja nii määrab
 4. Saab tühistada oma töötaja osalemise
 5. Saab infosüsteemist alla laadida oma asutuse töötajate kursustel osalemiste ja antud tagasiside andmeid

Korraldaja

Täienduskoolitusasutuses on korraldamine enamasti jagatud kolme rolli vahel: haldur, koolituse projektijuht (ka: kontaktisik), koolitaja. Järgnev loetelu on korraldaja võimalustest üldiselt, mitte täpselt rollide lõikes. 

 1. Saab seadistada asutuse korraldamise põhidetailid (õppekorraldusreeglite link, asutuse sihtgrupid, vaikimisi leppetrahviperiood, lõpudokumentide genereerimiseks kaustad)
 2. Saab sisestada vajadusel enda koolitusvaldkonnaga seotud pädevusmudelid
 3. Saab luua oma asutusega seotud koolitajate profiilid
 4. Saab luua asutuse dokumendimallid, mille alusel genereeruvad kursuse dokumendid (allkirjaleht, tõend või tunnistus, lisa); tagasisidemallid, mille alusel kogutakse kontaktpäeva, temaatilise üksuse (mooduli), kursuse kui terviku või koolitusest mingi perioodi möödudes hilisemat tagasisidet
 5. Saab hallata kursustele registreerimist ja korjata ja säilitada osalemiste infot
 6. Saab süsteemisiseselt teavitada osalejaid täienduskoolituse praktilise korraldamise protsessis
 7. Saab korjata täienduskoolitusele tagasiside (osalise, terviku, hilisema) 
 8. Saab luua asutuse tegevusliinid, mis abistavad täienduskoolituste õppekavade rühmitamist korraldajale vajalikul moel
 9. Saab kirjeldada täienduskoolituse õppekavu vastavalt täienduskoolituse standardile ja täiskasvanute koolituse seadusele, sh luues vajadusel õppekavale vajaliku detailsusega struktuuri, seostada seda potentsiaalselt edasi andvate koolitajatega, seostada lõpudokumendimallidega, tagasisidevormidega
 10. Saab korjata lõppkasutajate või asutuse juhtkonna huvi teatud õppekavade osas
 11. Saab lisada ühele täiendusõppe kirjeldusele nii palju toimumisi ehk kursuseid, kuipalju turg vajab (0..n)
 12. Saab genereerida dokumendimallide alusel osalejatele lõpudokumendid, need digiallkirjastada või teenusleppe olemasolul need ühekorraga e-tembeldada
 13. Saab teha endale kuuluvatest andmetest väljavõtteid, sh mingite kindlate tunnuste alusel
 14. Saab vormistada eeldefineeritud aruandeid

Haridusjuht, ametnik

 1. Saab ülevaate, milliseid õppekavasid on täienduskoolituste infosüsteemis kirjeldatud
 2. Saab andmebaasist pärida kursuste infot
 3. Saab andmebaasist pärida täiendusõppes osalemiste infot mitmete tunnuste alusel


 • No labels