Sisuloome keskkond (edaspidi Sisuloome) on asutatud eesmärgiga pakkuda õppematerjalide loomiseks vastavat keskkonda.

Haridus- ja Noorteamet (edaspidi Harno) ja Tallinna Ülikool (edaspidi TLÜ) on Sisuloome kui keskkonna omajad ja Sisuloomes töödeldavate isikuandmete  vastutavad töötlejad.

Sisuloomesse sisestatud materjalide jm andmete  osas  on Harno ja TLÜ volitatud töötlejad, võimaldades andmete töötlemiseks  kasutada Sisuloomet, pakkudes Sisuloome kasutamisel kasutajatuge  ja  majutades  Sisuloomes  sisalduvaid  andmeid oma serverites. Sisuloome kasutajad on kõik füüsilised isikud, kes kasutavad Sisuloome keskkonda. Harno ja TLÜ kohustuvad kaitsma Sisuloomes töödeldavaid isikuandmeid ja nende privaatsust.

Üldtingimused

 • Sisuloome kasutamiseks loetakse mistahes Sisuloomes asuva teabe või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eesmärgil.
 • Sisuloomet võib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil õppematerjalide loomise keskkonnana. Sisuloomet ei tohi kasutada illegaalsetel eesmärkidel.
 • Harnol on õigus vaadata üle, keelduda avaldamast, eemaldada sisu või osa sellest kui mingi osa sisust näib Harnole kohatu.
 • Sisuloome kasutaja informeerib Harnot viivitamatult olemasolevatest puudustest keskkonna kasutamisel (näiteks tehnilised puudused või sobimatu sisu) kirjutades sellest kasutajatoele e-koolikott@harno.ee
 • Sisuloomet kasutama asudes nõustub kasutaja kõigi Sisuloome kasutustingimustega.

Sisuloome keskkonna kasutajakonto loomine ja kustutamine

 • Sisuloome keskkonda saab luua kasutajakonto läbi HarID
 • Kasutajakonto loomisel on kasutajal võimalus luua ja kopeerida materjale vastavalt litsentsitingimustele.
 • Kasutajakonto kustutamiseks  peab  isik  esitama  taotluse  kasutajatoele (e-koolikott@harno.ee)
 • Peale kasutajakonto kustutamist ei ole kasutajal võimalik sisuloomes materjale luua ega kopeerida.

 Isikuandmete kaitse

 • Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk on kasutajakontode loomine ning haldamine.
 • Sisuloome töötleb isikuandmeid  kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ning isikuandmete kaitse seadusega.
 • Isikuandmete töötlemisel  rakendatakse  kõiki  asjakohaseid  organisatsioonilisi,  tehnilisi  ja  füüsilisi kaitsemeetmeid.
 • Isikuandmeid võib  isiku  nõusolekuta  edastada  üksnes  asutusele  või  isikule,  kellel  on  selleks  otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
 • Kasutajakonto kustutamisel võivad isikuandmed piiratud aja jooksul säilida Sisuloome varukoopias.

Töödeldavad kasutajaandmed

 • Kasutajakonto loomiseks vajalikud isikuandmed on isiku eesnimi, perekonnanimi ning e-posti aadress.
 • Statistiliseks uuringuks töötleb Sisuloome isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid e-õppevaraga seotud tegevuste jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks teaduslikel eesmärkidel. Koostatud raportites ja aruannetes isikustatud andmeid ei esitata.
 • Õiguste (nt autoriõiguste) rikkumise kahtluse puhul võime vajadusel edastada kasutaja isikuandmed vaidluse teisele poolele. Sisuloome kasutajate ja kolmandate isikute intellektuaalomandi, isikuandmete ja muude taoliste õigushüvede kaitsmise eesmärgil vahendab Sisuloome rikkumise teate saamisel teate saatja ja vaidlusaluse õppevara lisaja kontaktandmeid. Kontaktandmete vahendamise eesmärk on võimaldada vaidluspooltel välja selgitada võimaliku rikkumise asjaolud ja vajadusel jätkata vaidlust õiguskaitseorganites.  

Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse? 

Sinult nõutavaid isikuandmeid säilitatakse digitaalse õppevara infosüsteemis nii kaua, kuni selle sätestavad kas:

 • reeglid Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) ja/või riiklikult rahastatud e-õppevara loomisel (nö seadusandliku akti alusel säilitamine);
 • e-õppevarale kehtestatud reeglid ja suunised (lepingulise suhte alusel säilitamine);
 • Sinu vaba tahe:

Kui Sa ei ole oma digitaalse õppevara infosüsteemi kasutajakontot kasutanud 3 aasta jooksul, siis meil on õigus määrata Sinu kasutajakonto staatus mitteaktiivseks.

Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja parandamine

 • Andmete töötlemine  Sisuloomes  toimub  üksnes  üle  turvalise  ühenduse  (https).
 • Juurdepääs andmete töötlemiseks  on  ainult  selleks  volitatud  ja  juhendatud  isikutel  nende tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
 • Sisuloomele esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete sisestaja.

Osalejate vastutus andmetöötluses

 • Sisuloome on majutatud Harno poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites. Serverite ja Sisuloome tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.
 • Harno vastutab   Sisuloome   tõrgeteta   töö   ning   vajalike   arendustööde   korraldamise   eest,   pakub infosüsteemi   kasutajatuge,   korraldab   Sisuloomes   sisalduvate   andmete   säilimise   ja   varukoopiate tegemise. Teenuse planeeritud katkestusest ette teatamise aeg on minimaalselt 12 tundi.
 • Harno ei  vastuta Sisuloome tõrgete  eest,  mis  on  põhjustatud  Harno  kontrolli  alt  väljas  olevatest asjaoludest.
 • Harno ei vastuta kasutajate poolt Sisuloomesse sisestatud andmete ja sisu eest.

 Kasutaja vastutab

 • Kasutaja kohustus  on  teavitada Harno kasutajatuge aadressil
  e-koolikott@harno.ee turvalisust häirivatest või rikkuvatest juhtumitest.
 • Igal kasutajal on õigus luua Sisuloomes materjale. Materjal on privaatne, kuni kasutaja teeb selle avalikuks. 
 • Kui materjal sisaldab kellegi teise poolt loodud sisu, mis laetakse Sisuloomesse üles, vastutab kasutaja, et üles laetava materjalil on vastavad autoriõigused.
 • Teise autori poolt loodud materjali kopeerimisel vastutab kasutaja, et kopeeritava materjali litsentsitingimused seda võimaldavad.  
 • Kasutaja vastutab, et kogu sisu, mida ta ise Sisuloomes loob, on ajakohane ja sisuliste vigadeta, ei sisalda muuhulgas roppusi, täiskasvanutele mõeldud sisu, põhjendamatut vägivalda, kohalduvat õigust mistahes viisil rikkuvaid elemente, jne.
 • Kui kasutaja leiab Sisuloomest ebasobivat sisu, annab ta sellest E-koolikoti haldajale teada, saates e-kirja kasutajatoele e-koolikott@harno.ee.
 • Teavituse saamisel ebasobivast sisust eemaldab Sisuloome administraator vastava materjali avalikust vaatest. Kui Sisuloome hinnangul on teavitus põhjendatud ja vaidlusalune sisu on ebasobiv, eemaldatakse vastav materjal.
 • Kasutaja vastutab, et sisuga, mida ta ise Sisuloomes loob, ei rikutaks kellegi mistahes õigusi, sh õigusi isikuandmete kaitsele, ega muid õigusaktides sätestatud piiranguid ja keeldusid.

 Kasutaja lisatud sisu säilitamine, kustutamine ja muutmine

 • Sisuloomel on aegunud sisu kuhjumise vältimiseks õigus (kuid mitte kohustus) kustutada materjal, kui seda ei ole avatud või muudetud vähemalt 3 aasta jooksul. Juhul, kui kasutaja soovib kindlustada materjali säilimist, soovitame selle enda andmekandjale salvestada.

Teenuse sisu ja kvaliteet

 • Sisuloome pakub teenust (keskkonna kasutamise võimalust) tasuta.
 • Sisuloome ei vastuta teenuse ega selle osade kättesaadavuse ega säilimise eest.


Kui Sul tekib küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, palun võta ühendust andmekaitsespetsialistiga (andmekaitse@harno.ee) . Kui Sa ei ole saadud vastusega rahul, on Sul õigus pöörduda Andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole.


Vastutavate töötlejate kontaktandmed

Haridus- ja Noorteamet, registrikood 77001292
 
• Juriidiline aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
 
• Andmekaitsespetsialist: Indrek Masing
 
• E-posti aadress: andmekaitse@harno.ee  


 • No labels