Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taotluste sisulisel hindamisel lähtutakse alljärgnevast hindamismetoodikast. Kokku on võimalik saada maksimaalselt 120 punkti. 

Hindamiskriteeriumid on võimalik alla laadida siit.

HindamiskriteeriumSkaalaPunktidPunktide sisu

Toetusega saavutatav mõju süsteemse ja jätkusuutliku IKT-alaste oskuste õppe edendamisele haridusasutuses ning tegevusest kasu saavate laste/õpilaste osakaal õpilaste koguarvust
0-20


20 punktiVäga hea. Taotletavate seadmete kasutamine on suure mõjuga ning kool/lasteaed tagab seeläbi IT-oskuste süsteemse ja jätkusuutliku õppe arendamise suurele osale õpilastele/lastele.
10 punktiKeskmine. Taotletavate seadmete kasutamine omab keskmist mõju, IT-oskuste süsteemne ja jätkusuutlik õpe tagatakse vähemalt pooltele lastele/õpilastele.
5 punktiNõrk. Taotletavate seadmete abil IT-oskuste süsteemne ja jätkusuutlik õppe tagamine on vähese mõjuga ja see tagatakse väikesele hulgale õpilastele või viiakse tegevust läbi vaid huvitegevuse tasandil.
0 punktiPuudulik. Seadmete kasutamise mõju ebaselge.

Seadmete vajaduse põhjendatus – eesmärk, seadmete valik ja sobivus sihtrühmale0-20

20 punktiVäga hea. Seadmete valik on väga hästi põhjendatud ja sobib sihtrühmale väga hästi.
10 punktiKeskmine. Seadmete valik on põhjendatud ja sihtrühmale suures osas sobiv.
5 punktiNõrk. Seadmete valik pole piisavalt põhjendatud, sihtrühm ei ole määratletud või antud seadmete kasutamiseks kõige sobivam.
0 punktiPuudulik. Seadmete valik ei ole põhjendatud.
Taotleja tegevusplaan,  mis kirjeldab täpsemalt soetatavate seadmete kasutamist (kuidas ja missugusteks tegevusteks vahendeid kasutatakse: lõimitult, eraldi tunnina, valikkursusena, huviringina jne) ja kuidas tegevusplaan toetab õppekava eesmärkide täitmist0-4040 punktiVäga hea. Tegevusplaan on hästi läbimõeldud ja toetab oluliselt õppekava eesmärkide saavutamist (on kooli õppekavas sees) ning loob õpilaste jaoks uudseid õppimisvõimalusi. Seadmeid kasutatakse süsteemselt: lõimitult erinevatesse õppeainetesse kogu õppeaasta vältel. Võimalusel ka huvitegevuses.
30 punktiHea. Tegevusplaan on läbimõeldud,  toetab õppekava eesmärkide saavutamist ning loob osalevate õpilaste jaoks mitmekesisemaid õppimisvõimalusi. Seadmeid plaanitakse kasutada mitme õppeaine raames ja/või ühe aine tegevustesse pikema perioodi vältel (nt projektõppena) ning võimalusel ka huvitegevuses.
20 punktiKeskmine. Tegevusplaan on toodud välja tegevused, aga need ei too kaasa olulist lisandväärtust seniste õppimise ja õpetamise võimalustega võrreldes. Seos õppekavaga ei avaldu. Seadmeid kasutatakse pigem episoodiliselt, üksikutes tundides ja huvitegevuses.
10 punktiNõrk. Tegevusplaan on olemas, aga seal on vähe tegevusi või on need mõeldud ainult huvitegevuseks.
0 punktiPuudulik. Tegevusplaan puudub.

Koostöö ja ristkasutus teiste haridusasutuste või huvitegevuse läbiviijatega, kogukondlik panus

0-2020 punkti

Väga hea. Tegevuskavas on planeeritud mitmekesist koostööd huvitegevuse ja teiste haridusasutustega, kogukonna kaasamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks (nt lapsevanemad). Ollakse valmis olema eestvedaja oma piirkonnas:  jagama oma kogemusi ja teisi toetama.

10 punkti

Keskmine. Tegevuskavas on planeeritud koostöö ja ristkasutus  teiste asutuste ja/või huvitegevusega, aga pigem episoodiliselt või väiksemas ringis kindlate partneritega.

5 punkti

Nõrk. Tegevuskavas on kirjas mõned tegevused või koostöökohad.

0 punkti

Puudulik. Koostöö ja ristkasutus taotlusest ei selgu.

IKT-alaste oskuste õppe jätkusuutlikkus (arendustegevus, õpetajate koolitamine jms)

0-2020 punktiVäga hea. Õpetajate kaasamine ja toetamine seadmete rakendamiseks on läbimõeldud (koolitamine jms), edasiseks arendustegevuseks on olemas süsteemne lähenemine (plaan).
10 punktiKeskmine. Seadmete rakendamise toetamisele on mõeldud, aga pole selget plaani, kuidas rakendamise jätkusuutlikkust tagada.
5 punktiNõrk. Seadmete rakendamise toetamisele on mõningal määral mõeldud, aga ei ole plaani, kuidas seda teha.
0 punktiPuudulik. Seadmete rakendamise toetamiseks ja jätkusuutlikuks tegevuseks plaani pole.  • No labels