E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

e-Koolikotiga on liidestatud Koolielus ja e-õppe repositooriumis olevad õppematerjalid. 

e-Koolikoti digiõppevara vaatavad üle aineühendusi esindavad aineeksperdid


Infot uuendatakse jooksvalt.