Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

.

Punkt tähendab suvalist sümbolit

[]

Nurksulgudega tähistatakse üht sümbolit valikust. Valikus on võimalik kasutada kriipsu "-", mis tähistab vahemikku. 

Näide: "[345]" tähendab numbrit, mis võib olla kas 3 või 4 või 5.-(nurksulgudes)

Kriips nurksulgudes tähistab vahemikku.

Näide: "[a-zA-Z]" tähendab ühte suur- või väiketähte vahemikust A-Z (ASCII tähestiku alusel, ei sisalda täpitähti).


^
(nurksulgude alguses)

Tähistab eitust.
Näide: "[^K]" tähistab ükskõik millist sümbolit, välja arvatud "K".


()

Ümarsulud grupeerivad maski osa. Grupeerimist saab kasutada näiteks alternatiivide esitamisel.

|

Püstkriips eraldab alternatiive.

Näide: "(ab|cd)ef" tähendab "abef" või "cdef".

*

Tärn tähistab selle ees kirjeldatud sümboli kordumist suvalise arvu kordi (sh mitte ühtegi korda).

Näide: "[357]*" tähendab suvalise pikkusega arvu, milles esinevad ainult numbrid 3, 5 ja 7, näiteks "", "77", "73335" jne.


+

Plussmärk tähistab selle ees kirjeldatud sümboli kordumist suvalise arvu kordi, aga vähemalt ühe korra.
Näide: "[357]+" tähendab vähemalt ühekohalist arvu, milles esinevad ainult numbrid 3, 5 ja 7, näiteks "77", "7335" jne.


?

Küsimärk tähistab selle ees kirjeldatud sümboli esinemist 0 või 1 korda.
Näide: "3?" võib tähendada kas "" või "3".

{}

Loogeliste sulgude sees antakse korduste arv.
Näide: "[A-D]{3}" tähendab kolme tähte, iga täht võib olla kas A või B või C või D.
Näide: "[A-D]{3,5}" tähendab vähemalt kolme, kuid mitte enam kui viit tähte, iga täht võib olla kas A või B või C või D.


\d

Tähistab üht numbrit

[:alpha:]

Tähistab tähestiku tähti (kasutatav ainult hindamismaatriksis)[:upper:]

Tähistab üht suurtähte (kasutatav ainult hindamismaatriksis)[:lower:]

Tähistab üht väiketähte (kasutatav ainult hindamismaatriksis)\s

Tähistab üht tühisümbolit (tühik või tabulaator või reavahetus vms)

\Tagurpidi-kaldkriipsu kasutatakse sellise sümboli ees, millel on muidu eritähendus, kuid soovitakse tähistada sümbolit ennast.
Näide: Punkt "." tähistab suvalist sümbolit. Avaldis "\." tähistab punkti ennast.

...

Näide:

...

 avaldisele „J\[auk\]\{0,3\}n?"

...

vastavad

...

muuhulgas

...

väärtused

...

„Juku",

...

„Jaak",

...

„Jaan",

...

aga

...

mitte

...

„Jüri".

...

Näide:

...

alamteksti

...

järgi

...

vastavuse

...

võimaldamiseks

...

lisatakse

...

alamteksti

...

ette

...

ja

...

lõppu

...

.*

...

(suvaline

...

sümbol,

...

mis

...

esineb

...

suvaline

...

arv

...

kordi).

...

Avaldisele

...

„.*kobras.*"

...

vastavad

...

muuhulgas

...

„kobras",

...

„jõekobras",

...

„jääkaru

...

ja

...

mitte

...

ühtegi

...

kobrast".

...

Regulaaravaldiste

...

(

...

regular

...

expressions

...

)

...

kohta

...

on

...

võimalik

...

kerge

...

vaevaga

...

leida

...

täiendavat

...

infot

...

internetist

...