Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


/asutus/ soovib täiendusõppe haldamiseks ja korraldamiseks kasutusele võtta täienduskoolituste infosüsteemi Juhan (ISKE klass K1/ T1/ S2), mis toimib on-nagu-on (as-is) põhimõttel.
Kinnitan, et asutus on EHISes registreeritud kui täienduskoolitusasutuse pidaja.

...

/kirja koostaja/
/koostaja kontakt(id)/


  • ISKE väärtuste selgitus: K = käideldavus, T = terviklus, S = salajasus; vt ka https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske.html
  • On-nagu-on kasutuspõhimõtte selgituskasutuspõhimõte selgitus: täienduskoolituste infosüsteemi Juhan täiendusõppe info korraldamiseks ja haldamiseks kasutav asutus arvestav teenuse võimalustega, nagu need on; võib teenuse kohta teha ettepanekuid, mida tootearenduses võetakse võimalusel (vahendite olemasolul) arvesse, kui need parandavad teenust universaalselt kõigi korraldajate jaoks.