Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Omab töölaual ülevaadet töötajate osalemistest täienduskoolitustel (registreerimised, tühistamised, lõpetamised, saadud lõpudokumendid), kui korraldusprotsess toimus Juhanis
 2. Saab näidata täienduskoolitust korraldavale asutusele (haldurile) üles huvi oa oma töötajate koolitamise osas mingil õppekaval, mille toimumist parasjagu ei ole kalendris
 3. Saab teavituse oma töötaja registreerimisest täiendusõppe kursusele/ sündmusele, kui korraldaja nii määrab
 4. Saab tühistada oma töötaja osalemise
 5. Saab infosüsteemist alla laadida oma asutuse töötajate kursustel osalemiste ja antud tagasiside andmeid

...

 1. Saab seadistada asutuse korraldamise põhidetailid (õppekorraldusreeglite link, asutuse sihtgrupid, vaikimisi leppetrahviperiood, lõpudokumentide genereerimiseks kaustad)
 2. Saab sisestada vajadusel enda koolitusvaldkonnaga seotud pädevusmudelid
 3. Saab luua oma asutusega seotud koolitajate profiilid
 4. Saab luua asutuse dokumendimallid, mille alusel genereeruvad kursuse dokumendid (allkirjaleht, tõend või tunnistus, lisa); tagasisidemallid, mille alusel kogutakse kontaktpäeva, temaatilise üksuse (mooduli), kursuse kui terviku või koolitusest mingi perioodi möödudes hilisemat tagasisidet
 5. Saab hallata kursustele registreerimist ja korjata ja säilitada osalemiste infot
 6. Saab süsteemisiseselt teavitada osalejaid täienduskoolituse praktilise korraldamise protsessis
 7. Saab korjata täienduskoolitusele tagasiside (osalise, terviku, hilisema) 
 8. Saab luua asutuse tegevusliinid, mis abistavad täienduskoolituste õppekavade rühmitamist korraldajale vajalikul moel
 9. Saab kirjeldada täienduskoolituse õppekavu vastavalt täienduskoolituse standardile ja täiskasvanute koolituse seadusele, sh luues vajadusel õppekavale vajaliku detailsuseda detailsusega struktuuri, seostada seda potentsiaalselt edasi andvate koolitajatega, seostada lõpudokumendimallidega, tagasisidevormidega
 10. Saab korjata lõppkasutajate või asutuse juhtkonna huvi teatud õppekavade osas
 11. Saab lisada ühele täiendusõppe kirjeldusele nii palju toimumisi ehk kursuseid, kuipalju turg vajab (0..n)
 12. Saab genereerida dokumendimallide alusel osalejatele lõpudokumendid, need digiallkirjastada või teenusleppe olemasolul need ühekorraga e-tembeldada
 13. Saab teha endale kuuluvatest andmetest väljavõtteid, sh mingite kindlate tunnuste alusel
 14. Saab vormistada eeldefineeritud aruandeid

...

 1. Saab ülevaate, milliseid õppekavasid on täienduskoolituste infosüsteemis kirjeldatud
 2. Saab andmebaasist pärida kursuste infot
 3. Sndmebaasist Saab andmebaasist pärida täiendusõppes osalemiste infot mitmete tunnuste alusel

...