Sellel lehel kirjeldatakse plankide haldamise mooduli kasutamist õppeasutustes.

Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Plankide haldamine õppeasutustes
2.1 Plankide sündmused
2.2 Plankide tellimine
2.3 Plankide arvele võtmine
2.4 Plankide tagastamine
2.5 Plankide vahemiku väljastamine lõpetajatele
2.6 Plankide mahakandmine
2.7 Aruanded
2.8 Päringud - plangid
2.9 Päringud - saadetised
2.10 Duplikaadi väljastamine lõpetajale

VIDEOJUHEDID

Kasutusjuhend õppeasutustele.pdf

Sissejuhatus

Plankide haldamise moodul on Eksamite Infosüsteemi (EIS) juures asuv rakendus, mis võimaldab:

 • plankide liikide kirjeldamist (ainult Innove kasutajale);
 • plankide tellimist;
 • plankide saatmist ja tagastamist;
 • plankide mahakandmist;
 • plankide märkimist lõpetajale väljastatuks;
 • aruandeid aruandlusperioodide kaupa;
 • päringuid.

Plankide moodul on mõeldud kasutamiseks:

 • Innove plankide haldajale;
 • planke lõpetajatele väljastavatele õppeasutustele;
 • maa- ja linnavalitsustele (haridusosakondadele), kes plankide tellimusi ja saadetisi koondavad.

Õppeasutuse nimel plankide mooduli kasutamiseks on vajalik EISi soorituskoha administraatori roll. Kui liides EHISega toimib, siis on see roll vaikimisi olemas koolijuhtidel, kuid selle võib anda ka Innove. Soorituskoha administraator saab EISi põhimooduli kaudu selle rolli vajadusel teistele töötajatele edasi anda.
EISi ja selle lisamooduleid saab kasutada ID-kaardiga, mobiil-ID abil või kasutajatunnuse ja parooliga.
Juhul, kui kasutajal on õigus mitme asutuse nimel moodulit kasutada, siis kuvatakse peale sisse logimist asutuste valiku aken. Mitme asutusega kasutaja saab asutust valida ka siis, kui klikib lehekülje päises oleval õppeasutuse nimel.

Plankide haldamine õppeasutustes

Plankide sündmused

Mooduli avalehel on loetelu kasutaja asutusega seotud sündmustest. Sündmusi on kolme liiki: tellimine, saatmine (tagastamine) ja mahakandmine. Sündmused, mis on pooleli või vajavad tähelepanu, on kuvatud värvilisel taustal.

Sündmusi saab sortida (tabeli vastaval päisel klikkides) ja liigi järgi filtreerida.
Sündmuse real klikkides avaneb sündmuse vorm. Kui sündmus on pooleli (näiteks tellimus on esitamata), siis on võimalik selle andmeid muuta.

Plankide tellimine

Uue tellimuse koostamiseks valitakse menüüst „Tellimine". Avaneb vorm, kus kuvatakse õppeasutusele lubatud plangiliigid. Lubatud plangiliigid on need, mis vastavad õppeasutuse õppekavadele ja õppekavajärgsetele haridustasemetele.
Iga plangiliigi juures on väli tellitava koguse märkimiseks. Kõrval tulbas „Arvel" on näha, mitu vastavat liiki planki on õppeasutuses hetkel juba arvel.

.
Üldhariduskoolid esitavad tellimused maa- või linnavalitsusele, välja arvatud Tallinna koolid ja erakoolid, mis esitavad tellimused otse Innovele. Kutse- ja kõrgkoolid esitavad tellimused Innovele.
Kui tellimuse saajat on võimalik valida (munitsipaalomandis üldhariduskoolide korral, mis asuvad Tallinnas või millele vastav maavalitsus ja linnavalitsus on mõlemad EISis olemas), siis on saaja väli valikväli, millelt kasutaja peab valima tellimuse sisuga sobiva saaja.
Nupud

Väli

Selgitus

Salvesta

Tellimus salvestatakse. Salvestatud tellimus on pooleli tellimus, mida asutus saab veel muuta. Nupp kuvatakse ainult esitamata tellimuse korral.

Esita

Tellimus esitatakse ja see muutub nähtavaks tellimuse saajale. Tellija ei saa enam tellimuse andmeid muuta. Süsteem saadab tellimuse saajale kirja. Nupp kuvatakse ainult esitamata tellimuse korral.

Kustuta tellimus

Tellimus kustutatakse andmebaasist. Nupp kuvatakse ainult esitamata tellimuse korral.

Tagasi

Siirdutakse sündmuste loetelu vormile.

Plankide arvele võtmine

Kui tellimus täidetakse, siis plankide arvelevõtmiseks ei pea õppeasutus enam infosüsteemis midagi tegema. Kui tellimuse saaja annab plangid üle, siis märgib tellimuse saaja need plangid õppeasutuses arvele võetuks.

Plankide tagastamine

Ülejäävad plangid on võimalik tagastada. Selleks valitakse menüüst „Tagastamine". Kuvatakse loetelu kõigist plangiliikidest, mida õppeasutuse varudes leidub. Kasutaja saab liigikaupa märkida, mitu planki soovib tagastada.

Nupud

Väli

Selgitus

Salvesta

Sisestatud andmed salvestatakse. Tagastamist veel ei toimu. Nupp esineb ainult siis, kui plangid on veel broneerimata.

Broneeri

Süsteem valib õppeasutuse varude hulgast etteantud koguse planke ja kuvab plankide numbrid. Need plangid lähevad tagastamisele, kui tagastamine kinnitatakse. Numbrid valib süsteem asutuse vabade plankide seast automaatselt, kuid vajadusel on kasutajal võimalik peale broneerimist numbrivahemikke muuta (vt nupp „Muuda").
Nupp esineb ainult siis, kui plangid on veel broneerimata.

Muuda

Avaneb dialoogiaken antud plangiliigi broneeritud numbrivahemike muutmiseks. Nupp esineb ainult nende saadetiste korral, mis on juba broneeritud, kuid pole veel kinnitatud.

Kustuta saadetis

Tagastamise kirje kustutatakse. Nupp esineb ainult siis, kui plangid on veel broneerimata.

Tühista broneerimine

Broneeritud plangid vabastatakse. Nupp esineb ainult broneeritud, kuid kinnitamata tagastamise korral.

Kinnita väljastamine

Tagastamine muutub saaja asutusele nähtavaks ning saajal on võimalus saadetis vastu võtta või tagasi lükata. Plangid jäävad saatja arvele seni, kuni saaja märgib tagastamise vastu võetuks. Nupp esineb ainult broneeritud, kuid kinnitamata tagastamise korral.

Tühista väljastamine

Kinnitatud väljastamine viiakse pooleliolevasse seisu ning see kaob saajale kuvatavast loetelust. Nupp esineb ainult siis, kui väljastamine on saatja poolt kinnitatud, kuid saaja pole seda veel vastu võtnud.

Saateleht

Genereeritakse PDF-vormingus saateleht. Nupp esineb ainult broneeritud tagastamise korral.

Plankide vahemiku väljastamine lõpetajatele

Menüü „Lõpetajatele väljastamine" avab vormi, kus kuvatakse loetelu kõigist plangiliikidest, mida õppeasutuse varudes leidub. Kasutaja märgib iga liigi juurde vahemikud, mis lõpetajatele väljastatakse. Salvestades kontrollib süsteem, et on sisestatud vabade plankide numbrid, mis asuvad antud õppeasutuses. Kui on, siis loetakse nupule „Väljasta" vajutamisel need plangid lõpetajatele väljastatuks.

Nupud

Väli

Selgitus

Lisa (plangiliigi real)

Vastava plangiliigi vahemike tabelisse lisatakse uus rida, et sinna saaks uue numbrivahemiku sisestada.
Nummerdatava plangiliigi korral määratakse vahemik numbrivahemiku alguse ja lõpuga. Kui numbrivahemik koosneb ühestainsast numbrist, siis võib numbrivahemiku lõpu lahtri jätta tühjaks.
Mittenummerdatava plangiliigi korral määratakse vahemik plankide kogusega.

Salvesta

Kontrollitakse, kas sisestatud numbritega plangid on õppeasutuse vabade plankide hulgas. Kui on, siis salvestatakse plankide andmed, kuid need jäävad kasutamata plankideks, kuni väljastamine kinnitatakse (nupp „Väljasta"). Salvestatud, kuid kinnitamata väljastamise andmeid on võimalik muuta. Kui planke ei saa väljastada, siis kuvatakse veateade ja antakse võimalus sisestatud numbreid parandada. Nupp esineb kinnitamata väljastamise korral.

Väljasta

Kontrollitakse, kas sisestatud numbritega plangid on õppeasutuse vabade plankide hulgas. Kui on, siis väljastamine kinnitatakse, st kõik väljastatavad plangid loetakse väljastatuks ning väljastamise andmeid parandada rohkem ei saa. Kui planke ei saa väljastada, siis kuvatakse veateade ja antakse võimalus sisestatud numbreid parandada. Nupp esineb kinnitamata väljastamise korral.

Paranda

Väljastamine pööratakse tagasi, kasutaja saab muuta väljastatavate plankide numbrivahemikke. Kasutatakse siis, kui kogemata on valed plangid väljastatuks märgitud. Parandatud kande uuesti väljastamisel on kohustuslik sisestada parandamise põhjus.
Nuppu saab kasutada ainult väljastatuks märgitud plankide korral, kui perioodi aruanne ei ole veel kinnitatud.

Tagasi

Siirdutakse sündmuste loetellu.

Sedasi toimub plankide massiline väljastamine numbrivahemike kaupa. Lisaks on võimalik planke väljastada ka ükshaaval. Ükshaaval väljastamine toimub päringute menüü kaudu.
Plankide lõpetajatele väljastamine märgitakse EISi plankide haldamise moodulisse seni, kuni EIS ei saa väljastamise andmeid EHISest.

Plankide mahakandmine

Menüü „Mahakandmine" avab mahakandmise vormi, kus kuvatakse loetelu kõigist plangiliikidest, mida õppeasutuse varudes leidub. Kasutaja märgib plankide numbrid või numbrivahemikud, mis kuuluvad mahakandmisele.
Salvestamisel kontrollib süsteem, et sisestatud numbrivahemik on antud asutuses arvel või lõpetajale väljastatud. Siiski on võimalik maha kanda ka planke, mis on väljastatud enne EISi mooduli kasutuselevõttu. Kui sellised plangid ei kuulu ühtegi tänapäeval kasutatavasse plangiliiki, siis sisestatakse numbrid muu plangiliigi alla ning kirjutatakse juurde liigi nimetus.
Selgitus on kohustuslik siis, kui mahakandmise põhjus on „hävinud" või „muu".

Nupud

Väli

Selgitus

Lisa (plangiliigi real)

Vastava plangiliigi vahemike tabelisse lisatakse uus rida, et sinna saaks uue numbrivahemiku sisestada.
Nummerdatava plangiliigi korral määratakse vahemik numbrivahemiku alguse ja lõpuga. Kui numbrivahemik koosneb ühestainsast numbrist, siis võib numbrivahemiku lõpu lahtri jätta tühjaks.
Mittenummerdatava plangiliigi korral määratakse vahemik plankide kogusega. Mittenummerdatavaid planke saab maha kanda ainult siis, kui need on vabad (kasutamata).

Salvesta

Sisestatud andmed salvestatakse ja kontrollitakse, kuid ei loeta veel maha kantuks. Andmeid saab veel muuta. Nupp esineb juhul, kui mahakandmine pole veel kinnitatud.

Kinnita

Sisestatud andmed salvestatakse ja kontrollitakse. Kui sisestatud planke on võimalik õppeasutuses maha kanda, siis loetakse need maha kantuks ja saadetuks ülespoole (mahakandmise saajale). Kinnitatud mahakandmise andmeid ei saa muuta.
Mahakandmise kinnitamisel muutub kande olekuks (kuvatakse lehe paremas ülanurgas) „Esitatud". Kui kõrgemal pool tehakse koondmahakandmine ning see omakorda kinnitatakse, siis muutub õppeasutuse kande olekuks „Täidetud".
Nupp esineb juhul, kui mahakandmine pole veel kinnitatud.

Tühista mahakandmine

Mahakandmise andmed kustutatakse ja kasutaja viiakse sündmuste loetellu. Nupp esineb juhul, kui mahakandmise andmeid on salvestatud, kuid pole veel kinnitatud.

Mahakandmise akt

Genereeritakse PDF-vormingus akt, mis sisaldab tabelit mahakantud plankide andemetega. Nupp esineb juhul, kui mahakandmine on kinnitatud.

Paranda

Mahakandmiselt eemaldatakse kinnitus, et saaks selle andmeid parandada, kui peale kinnitamist on leitud sisestatud andmetes viga. Kõik maha kantud plangid loetakse andmebaasis mitte-mahakantuks (kuni mahakandmine uuesti kinnitatakse). Nupp esineb juhul, kui mahakandmine on kinnitatud, kuid kõrgemal pool ei ole veel koondmahakandmist tehtud või on koondmahakandmine kinnitamata.

Tagasi

Siirdutakse sündmuste loetellu.

Aruanded

Menüü „Aruanded" avab aruannete loetelu. Loetelus on kinnitatud aruanded või need, mis on olnud kinnitatud, kuid viidud parandamisele. Loetelu igal real kuvatakse vastava aruande täpne periood – ajavahemik, mille sündmuseid aruanne kajastab. Üldine aruandeperiood on 1.nov-31.okt, kuid täpseks perioodi lõpuks on aruande kinnitamise aeg ning perioodi alguseks eelmise perioodi lõpp.

Nupud

Väli

Selgitus

Otsi

Toimub uus aruannete otsing, filtrina kasutatakse valitud perioodi.

Jooksva perioodi aruanne

Genereeritakse ja kuvatakse jooksva perioodi (alates viimase kinnitatud perioodi lõpust kui praeguse hetkeni) aruanne valitud koha kohta.

Loetelus oleval real klikkides on võimalik avada vastava aruande sisu.

Nupud

Väli

Selgitus

PDF

Nupp kuvab aruande PDF-vormingus

Kinnita

Aruanne kinnitatakse. Kinnitada saab ainult oma asutuse aruannet, kui see veel ei ole kinnitatud. Perioodi aruannet ei saa kinnitada enne 1. septembrit (välja arvatud erandjuhud).
Kinnitamisel kontrollitakse, et ei oleks lõpule viimata mahakandmisi (kinnitamata või koondamise ootel). Kui selliseid on, siis aruannet kinnitada ei saa.

Paranda

Kinnitatud aruandelt võetakse kinnitus maha. (Seda tehakse siis, kui peale aruande kinnitamist on selgunud, et on vaja süsteemi kanda veel mingeid uusi sündmusi, mis peaksid aruandesse sisse minema. Peale parandustegevuste tegemist tuleb aruanne uuesti kinnitada. Uuesti kinnitamisel nihkub aruande periood edasi kuni kinnitamise hetkeni ning uus aruanne sisaldab sündmusi kuni uue kinnitamise hetkeni.)
Nupp esineb ainult kinnitatud aruande korral. Õppeasutus saab aruandelt kinnituse maha võtta seni, kui maavalitsuse aruannet pole veel kinnitatud. Kui maavalitsus on aruande juba kinnitanud, siis on õppeasutuse aruande parandamiseks vaja esmalt maavalitsuse aruanne parandamise olekusse viia, seejärel saab õppeasutus aruannet parandada.

Päringud - plangid

Menüü „Päringud" alammenüü „Plangid" avab päringuvormi, mis võimaldab vaadata õppeasutuses olevaid või õppeasutuses lõpetajatele väjastatud plankide seisu.

Päringud - saadetised

Menüü „Päringud" alammenüü „Saadetised" avab päringuvormi, mis võimaldab vaadata õppeasutuse poolt haridusosakonnale tagastatud plankide saadetisi.

Duplikaadi väljastamine lõpetajale

Ühe plangi väljastamiseks leitakse see plank päringute vormi otsinguga. Kui plank on vaba, siis on selle real link „Väljasta", millel klikkides avaneb väljastamise andmete vorm. Vormil on võimalik märkida plank lõpetajale väljastatuks (duplikaadina või ilma). Vajadusel sisestatakse ka lõpetaja isikukood ja nimi.

Nupud

Väli

Selgitus

Salvesta

Plank loetakse lõpetajale väljastatuks. Andmeid enam muuta ei saa.

Tagasi

Siirdutakse tagasi päringute vormile.

 • No labels