1. TEENUSE KIRJELDUS
Teenuse nimetusSisseastumise Infosüsteem (SAIS)
Teenuse lühikirjeldus (otstarve)Võimaldab süsteemiga liitunud haridusasutustesse elektroonilist sisseastumise avalduse esitamist ja menetlemist. Võimaldab ilma kooli kohale tulemata esitada kandideerimisavalduse, registreeruda katsele, näha katse tulemusi ja pingerida, samuti kinnitada oma õppimatulekut või õppekohast loobumist. Avaldusele kanduvad andmed riiklikest registritest. Vastuvõtutöötajal on tänu SAISile vähem käsitööd andmete sisestamisel, nii on tagatud ka parem andmekvaliteet.
Mittetöötamise mõju tööptotsessile (prioriteetsus/kriitilisus)Lühiajaliselt on planeerimata katkestuste puhul võimalik alternatiivina esitada sisseastumisavaldusi otse õppeasutusse muid kanaleid pidi (vastavalt kooliga kokkuleppele), kuid kriitilisel perioodil pärsib infosüsteemi töö pikem seisak sisseastujate vaatest kandideerimise protsessi,  häirib oluliselt õppeasutuste töökorraldust vastuvõtuga seoses (administratiivne koormus avalduste sisestamisel ja haldamisel) ja võib põhjustada mõlemale poolele rahalisi kahjusid. Lisaks võimalik mainekahju nii infosüsteemi omanikule (HITSA) kui ka õppeasutusele.
Teenuse saaja tööprotsessi reguleerivad õigusaktid (kui on)

SAIS2 on loodud HITSA juhatuse esimehe käskkirjaga: SAIS2_asutamisdokumendi_kinnitamine_19_0.bdoc

Ka HITSA põhikiri on aluseks: http://www.hitsa.ee/sihtasutusest/pohikiri (pt 2.2.8. arendab ja haldab hariduse- ja teaduse valdkonna infosüsteeme).

Teenuse maksumus (arvutamise skeem ja tingimused)

SAIS hooldus- ja arendustöid ning pidamist finantseeritakse SAIS2 konsortsiumi lepinguga liitunud haridusasutuste poolt või muudest sihtotstarbelisest eraldistest.

Teenuse maksumus asutusele kujuneb õppurite arvu/tarbitud mahu alusel.

Aastamaksu suurus kinnitatakse iga-aastaselt neljandas kvartalis 10. novembri seisuga riikliku statistika haridusasutuses õppivate õppurite arvu alusel, arvestades 1/3 aastamaksust jagatakse võrdsetes osades kõikide teenust kasutavate asutuste vahel; ja 2/3 aastamaksust jagatakse proportsionaalselt haridusasutuste õppurite arvuga;

 2. TEENUSE TINGIMUSED 

Tööaeg (süsteemide kasutamise aeg) Teenus on kasutatav 24/7; Teenuse kasutajatugi toimib (reeglina) E-R 9-17
Hooldustööde aeg

Teenuste ametlik hooldusaeg on üldjuhul neljapäeviti kell 15.00-17.00, mil võib esineda tõrkeid teenuse töös. Seejuures toimuvad tootepaigaldused (versiooni uuendused) üldjuhul üks kord nädalas neljapäeviti ning testpaigaldused teisipäeviti.

Hinnang andmete turvalisusele (ISKE klass); K2S1T2
Pöördumistele reageerimis- ja lahendamisajad: 

reageermisaeg on tavapäraselt 30 min kasutaja pöördumise töösse võtmiseks selle teada saamisest ja lahedamisaeg vastavalt määratud ISKE klaassile 

Välise teenuse pakkujaga sõlmitud hankelepingu hooldusteenuse reageerimisajad on järgmised:

Esimese astme Rike: Tarkvaral põhinev teenus/süsteem ei toimi. Andmed on rikutud. Tarkvara tekitab serveri ebanormaalset toimimist (mh luues ülemääraselt ajutisi faile, tekitades serveritele ebanormaalset koormust,  mis tingib serveri töös tõrkeid või funktsioonide seiskumise). Tarkvara interpreteerib teistest süsteemidest ületulevaid andmeid või protsesse mittesoovitud viisil.  Esineb tööde või kasutajasessioonide ebanormaalne katkemine. Probleem mõjutab süsteemi käideldavust ja andmete integreeritust. Mõjutatud on enamus Tarkvara kasutajatest. Ajutine lahendus probleemi vältimiseks praktiliselt puudub. Esimese astme Riketele peab reageerima Tööajal hiljemalt 2 tunni jooksul ning leidma probleemile lahenduse ja vajadusel realiseerima selle hiljemalt teavitamisele järgneva tööpäeva jooksul.

Teise astme Rike: Tarkvaraga seotud igapäevaste või perioodiliste toimingute teostamine on osaliselt võimatu või nende tegevuste käigus on oht andmevigade tekkeks. Mõjutatud on osad Tarkvara kasutajatest. Tähtsad Tarkvara funktsioonid pole käideldavad, süsteem on ebastabiilne või on kiirus madalamal normaalsest koormuse nõudest. Ajutised lahendused pole efektiivsed. Taastamine on keeruline. Teise astme Riketele peab reageerima Tööajal hiljemalt 4 tunni jooksul ning kõrvaldama vea hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

Kolmanda astme rike: Tarkvaraga seotud vähemtähtsad funktsionaalsused ei toimi. Süsteem võimaldab tarkvara põhifunktsionaalsust kasutada. Kolmanda astme Riketele peab reageerima Tööajal hiljemalt 24 tunni jooksul ning asuma neid kõrvaldama Tellijaga kokkulepitud tähtajaks kuid hiljemalt kahe nädala jooksul;

Standardse konsultatsioonitoe poole pöördumisel elektroonilise kanali (e-mail või probleemide halduse tarkvara) kaudu vastatakse 1 tööpäeva jooksul. 

(Andmete) varundamine ja taastamine (lühidalt) 

Hetkel on SAISi asutamise käskkirjas kirjas "Alatiselt" kuid uue andmekaitse määruse valguses tuleks see muuta. Alatiselt pole neid andmeid SAISis mõtet hoida.

Plaan (SAIS konsortsiumi poolt heaks kiidetud):

Isiku kasutajakontol SAIS-is olevad kandideerimisavaldused arhiveeritakse automaatselt 2 kuud peale Asutuse poolt seatud kandidaadi toimingute lõpptähtaega. Isiku kasutajakontol SAIS-is arhiveeritud avaldusi ei kuvata. Kandideerimisavaldusel olevad andmed säilitatakse SAIS-i arhiivis isikustatud kujul koos avaldustele lisatud (manustega) dokumentidega kuni kandideerimise aastale järgneva kalendriaasta lõpuni. Peale nimetatud tähtaja lõppemist arhiveeritud kandideerimisavaldused anonümiseeritakse ehk kustutatakse neil sisalduvad isikuandmed ja avaldusele lisatud (manused) dokumendid. Anonümiseeritud avaldused säilitatakse SAIS-is alaliselt vastuvõtustatistika koostamiseks.

Kasutajaõiguste/ juurdepääsu haldus 

SAISis on peamised rollid:

Peaadministraator (õigus ainult HITSA projektijuhil)

Haldur (õigus iga kooli esinajatel)

Vastuvõtutöötaja (õigus iga kooli vastuvõtutöötajatel)

Peaadministraator määrab koolile halduri (ja vajadusel ka vastuvõtutöötajate rollid). Kooli haldur saab ise anda kooli piires juurde halduri õiguseid või vastuvõtutöötaja õiguseid. Konsortsiumi lepingu järgi peab olema tagatud, et õigused antakse ainult õiguseid tööülesannete täitmiseks vajavatele ja vastava koolituse saanud isikutele.

SAISis on võimalik luua ka piiratud õigustega rolle - nt andmesisestaja vm, rolli saab luua iga kooli haldur ise ja määrata millised õigused rollile rakenduvad.

Eritingimused (kui on)
TOETAVAD TEENUSED

Andmevahetusteenused (kui on)

SAIS võtab andmeid:

 1. Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) (Haridus- ja Teadusministeerium):

1.1. Teenus sais_hinded - päring tagastab isikukoodi alusel üldkeskhariduse omandamist tõendava lõputunnistuse hinded.

1.2. Teenus sais_pohi- päring tagastab isikukoodi alusel põhihariduse lõpetamise ning põhikooli lõputunnistuse andmed.

1.3. Teenus sais_yldh - päring tagastab isikukoodi alusel üldkeskhariduse lõpetamise andmed.

1.4. Teenus sais_korgk - päring tagastab isikukoodi alusel andmed kutse- ja kõrghariduse omandamise, katkestamise või lõpetamise kohta. 

1.5. Teenus sais_ehis_oppeasutus - päring tagastab üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide ning nende filiaalide andmed. 

1.6. Teenus sais_oppekavad - päring tagastab õppekavade andmed.

2. Eksamite Infosüsteem (EIS) (SA Innove) - sooritatud riigieksamite ja rahvusvaheliste keeletestide andmed

3. Rahvastikuregister (RR) (Siseministeerium) - isiku- ja elukohaandmed.

SAIS kasutab:

Maa-ameti aadressandmete süsteemi inADS.

SAIS annab andmeid: 

 1. Avaldusete importimise teenus.
 2. Klassifikaatorite väljastamise teenus.
 3. Konkursside väljastamise teenus, piiratud õppeasutusega.
 4. Konkursside väljastamise teenus, lisada saab mitme õppeasutuse registrikoodi.
 5. Avalduste väljastamise teenus. Väljastatakse ka avalduste koguarv.
 6. Avalduste väljastamise teenus, lisada saab mitme õppeastutuse registrikoodi.
 7. Avalduse staatuste väljastamise teenus.
 8. Avaldusega seotud failide väljastamise teenus.
 9. Kõikide avalduse failide väljastamise teenus.
 10. Avalduste tühistamise teenus.
 11. Kandidaadi kontaktaaadressi väljastamise teenus
 12. Andmevahetus üle X-tee. Välismaalaste Vastuvõtu Infosüsteemiga (DreamApply) toimib andmevahetus üle API.
Tingimused teenussoovide esitamiseks (kui on)
3. TEENUSE ASUKOHT
KeskkonnadLive keskkond https://www.sais.ee/; testkeskkond http://saistest.eenet.ee/
Dokumentatsioon Viited juhenditele: SAIS kasutusjuhendid
4. KONTAKTID
Teenuse saaja

Konsortsiumi liikmeskoolid

Teenuse andmete omanik ehk andmete vastutav töötleja on see ettevõte/asutus, kes määrab kindlaks isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid.

Teenuse saaja esindaja(d)Konsortsiumi maililist: sais-konsortsium@lists.eenet.ee; töörühma meililist: saistugi@lists.eenet.ee
Teenuse osutaja

HTM

IKT teenuse omanik ehk andmete volitatud töötleja, kes vastutava töötleja nimel ja ülesandel isikuandmeid töötleb.

Teenuse osutaja vastava teenuse juhtTiina Talts, tiina.talts@hm.ee; tel 7 302 121; mobiil 5276814
Kasutajatugisais@tugi.edu.ee
Liitunud koolide nimekirihttps://sais.ee/ContentPages • No labels