Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MIS ON TAHVEL?

Tahvel on haridustasemete ülene õppeinfosüsteem ehk õppekorralduse infovahetuskeskkond. Tahvel on suunatud r, kus toimub õppetöö administreerimine. Tahvlis on:

 • Õppekava (kooli ja riiklikud), rakenduskava, õppeaineid, aineprogrammid;
 • Tunniplaan (sh koostamine, akadeemiline kalender, sündmused);
 • Õpilased (põhiandmed, sooritused, puudumised, õpperühmad);
 • Õpetajad/ õppejõud (põhiandmed, koormused, seosed õppetööga);
 • Dokumendid (avaldused, käskkirjad, tõendid, lepingud) ja seos dokumendihaldussüsteemiga;
 • Õppetööks vajalik info (vastuvõtt ja lõpetamine, õpingukava, päevikud, õppematerjalid, eksamite ajad, protokollid, VÕTA, praktika);
 • Küsitlused;

Õppeinfosüsteemis kajastub kogu õppetöö läbimiseks vajalikud andmed ja funktsionaalsus.

Toodangukeskkond: tahvel.edu.ee

Testkeskkond: test.tahvel.eenet.ee

Dokumentatsioon: https://projektid.edu.ee/display/IS2/Tahvel

Kasutusjuhendid: https://juhendid.hitsa.ee/index.php/Esileht

Jooksev ARENDUSPLAAN ja TEOSTATUD

Key Summary T Created Updated Due Assignee Reporter P Status Resolution
Loading...
Refresh

KONTAKT

Tootejuht: Katriin Orsason +372 58058907

Teenusehaldur: Tiina Talts +372 58505938

Kasutajatugi: tahvel@harno.ee

Arenduspartner: Fujitsu Estonia AS


KES TAHVLIT KASUTAVAD?

Kõrgkoolid

 • EELK Usuteaduste Instituut- Ove Sander
 • Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar- Einike Pilli
 • Eesti Kaitsevägi
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Lennuakadeemia
 • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
 • Kaitseväe Akadeemia
 • Kõrgem Kunstikool Pallas
 • Sisekaitseakadeemia
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Muud asutused

 • Eesti Kaitsevägi

Kutsekoolid

 • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 • Eesti Merekool- Tarmo Sööt
 • G. Otsa nim Tallinna Muusikakool
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus
 • Heino Elleri Muusikakool
 • Hiiumaa Ametikool- Ivo Eesmaa
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus- Rein Oselin
 • Kehtna Kutsehariduskeskus
 • Kuressaare Ametikool
 • Luua Metsanduskool
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool- Arnold Pastak
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool- Indrek Alekõrs
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus


 • Rakvere Ametikool
 • Räpina Aianduskool- Kalle Toom
 • Tallinna Ehituskool
 • Tallinna Kopli Ametikool- Kaspar Kaugija
 • Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
 • Tallinna Majanduskool
 • Tallinna Polütehnikum
 • Tallinna Teeninduskool
 • Tallinna Tööstushariduskeskus- Paul Alekand
 • Tartu Kuntsikool- Kadi Kreis
 • Valgamaa Kutseõppekeskus
 • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
 • Viljandi Kutseõppekeskus- Tarmo Loodus
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus- Tanel Linnus

MIS MAKSAB?

Aastamaksu suurus kinnitatakse iga-aastaselt neljandas kvartalis 10. novembri seisuga riikliku statistika haridusasutuses õppivate õppurite arvu alusel, arvestades

 • 1/3 aastamaksust jagatakse võrdsetes osades kõikide teenust kasutavate asutuste vahel;
 • 2/3 aastamaksust jagatakse proportsionaalselt haridusasutuste õppurite arvuga;

2020/2021 õa teenuse kasutamine kaetakse Harno poolt. 

TÖÖAEG

Tööaeg: garanteeritud tööaeg tööpäevadel 9:00-17:00 (töötab süsteemi kasutajatugi). 

Hooldustööde aeg: Planeeritud katkestused Live keskkonnas teostatakse teisipäeval ja neljapäeval peale 15.00.

Pöördumistele reageerimis- ja lahendamisajad 

 • Reageerimisaeg on tavapäraselt 30 min kasutaja pöördumise töösse võtmiseks.
 • Lahedamine vastavalt määratud ISKE klaassile K1.
  • Vea registreerimine (esimene aste)  - lahendada 2 tööpäeva jooksul
  • Vea registreerimine (teine aste) - lahendada 7 tööpäeva jooksul
  • Vea registreerimine (kolmas aste) - lahendada 10 tööpäeva jooksul

ISKE/VARUNDUS

Hinnang andmete turvalisusele (ISKE klass) K1T1S2

Mittetöötamise mõju tööprotsessile (prioriteetsus/kriitilisus):

Teenus on olulise tähtsusega kõigil tööpäevadel,esinevad vead või intsidendid takistavad kutse ja kõrgkoolides õppetöö haldamist ja läbi viimist. Mitte töötamisel võib juhtuda, et õppurid ei saa lõpetada (ei saa vormistada lõpudokumente), tunniplaani näha, hindeid vaadata, akadeemilisele puhkusele minna, kooli vastu võtta.

Töökeskkonda varundatakse igaöiselt. Säilitab neist kõige värskema, kahe nädala vanune, 3 kuu vanune ja iga aasta jaanuari esimene varukoopia.

MIS TINGIMUSTEL SAAB KASUTADA

Tahvli kogu dokumentatsioon asub: https://projektid.edu.ee/display/IS2

Kasutustingimused leiab siit: KASUTUSTINGIMUSED

 • Konto luuakse isikule Asutuse poolt. Konto loomiseks peab isik olema Asutusega töölepingulistes või muudes võlaõiguslikes suhetes või õppima Asutuses vastavalt Asutuse õppekorraldust reguleerivatele dokumentidele.
 • Esindusõiguse vajadusega isiku puhul saab toiminguid kinnitada tema seaduslik esindaja. Esindaja sisestamise eest vastutab Asutus.
 • Õpilase kontod luuakse sisseastumise infosüsteemi või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
 • Õpetaja konto luuakse majandustarkvara SAP või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
 • Administratiivse töötaja konto luuakse Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal. Süsteemi kasutusele võtmisel sisestab esimese Asutuse administratiivse töötaja Harno vastavalt Asutuse volitatud isiku poolt esitatud avaldusele.
 • Konto kustutamiseks peab isik esitama taotluse Asutusele, kellega tema konto on seotud. Kontot ei kustutata, kui selle avatud hoidmisel on õiguslik alus (näiteks on konto seotud andmetega, mille säilitamise tähtaeg ei ole saabunud).
 • Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Tahvlit kasutada.

Tahvel on andmevahetuskihi X-tee kaudu seotud:

 • Sisseastumise Infosüsteemiga (SAIS)
 • Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS);
 • Kutseregistriga- teenus kutsetunnistus v2
 • Majandustarkvaraga SAP (Riigitöötajate iseteenindusportaal)
 • Rahvastikuregistriga- teenus RR434
 • Äriregister

Tahvel vahetab andmeid üle turvalise SOAP-i sünkroonsete veebiteenuste:

 • Eesti Koolide infosüsteemiga (EKIS);
 • Harno õppeinfosüsteemiga Moodle
 • Tahvel kasutab Maa-ameti aadressandmete süsteemi inADS.

EHIS - Tahvel saadab õpilaste (sh soorituste, õppekava täidetuse) andemid üle x-tee EHIS-sse. Samuti saadab info õpetajate ja nendega seotud õppeainete/moodulite/teemade kohta.

EKIS - dokumentide/käskkirjade algatamine toimub Tahvlis ja dokumendi menetlus ning allkirjastamine EKISes. Infot vahetatakse üle JSON teenuste.

SAIS - üle x-tee info konkursite ja taotluste kohta (sh õpilaste andmed).

Maa-amet - aadressandmete vahetus.

Moodle - õppurite õpitulemuste kandmine Harno Moodlest õppeinfosüsteemi.

Äriregister- rekvisiitide XML päring.

 1. TEENUSE KIRJELDUS

Teenuse nimetus Haridustasemete ülene õppeinfosüsteem Tahvel
Teenuse lühikirjeldus (otstarve)Kutsekoolide ja kõrgkoolide õppeinfosüsteem, kus hoitakse andmeid õppekavade, rakenduskavade, õppeainete, õpilaste, õpetajate, soorituste jm kohta. Õppeinfosüsteemis kajastub kogu õppetöö läbimiseks vajalikud andmed ja funktsionaalsus.
Mittetöötamise mõju tööprotsessile (prioriteetsus/kriitilisus)

Teenus on olulise tähtsusega kõigil tööpäevadel,esinevad vead või intsidendid takistavad kutse ja kõrgkoolides õppetöö haldamist ja läbi viimist. Mitte töötamisel võib juhtuda, et õppurid ei saa lõpetada (ei saa vormistada lõpudokumente), tunniplaani näha, hindeid vaadata, akadeemilisele puhkusele minna, kooli vastu võtta.

Teenuse saaja tööprotsessi reguleerivad õigusaktid (kui on)Tahvel põhimäärus (HITSA dokument nr 1-1/35-18)
Teenuse maksumus (arvutamise skeem ja tingimused)
2. TEENUSE TINGIMUSED 
Tööaeg (süsteemide kasutamise aeg) Tööpäevadel 9:00-17:00
Hooldustööde aeg

Katkestused Live keskkonnas teostatakse eelistatavalt peale 15:00.

Katkestused test- ja arenduskeskkonnas planeeritakse tööaega. Eelistatavalt teisipäevasele ja neljapäevasele päevale alates 14.00.

Hinnang andmete turvalisusele (ISKE klass)

K1T1S2

Asutusel on õigus küsida Harnolt infot ISKE auditi ja turbetestide tulemuste kohta. 

Pöördumistele reageerimis- ja lahendamisajad 

Reageerimisaeg on tavapäraselt 30 min kasutaja pöördumise töösse võtmiseks.

Lahedamine vastavalt määratud ISKE klaassile K1.

Vea registreerimine (esimene aste)  - lahendada 2 tööpäeva jooksul

Vea registreerimine (teine aste) - lahendada 7 tööpäeva jooksul

Vea registreerimine (kolmas aste) - lahendada 10 tööpäeva jooksul

Varundamine ja taastamine (lühidalt) 

Töökeskkonda varundatakse igaöiselt. Säilitab neist kõige värskema, kahe nädala vanune, 3 kuu vanune ja iga aasta jaanuari esimene varukoopia.

Kasutajaõiguste/juurdepääsu haldus
 • Konto luuakse isikule Asutuse poolt. Konto loomiseks peab isik olema Asutusega töölepingulistes või muudes võlaõiguslikes suhetes või õppima Asutuses vastavalt Asutuse õppekorraldust reguleerivatele dokumentidele.
 • Esindusõiguse vajadusega isiku puhul saab toiminguid kinnitada tema seaduslik esindaja. Esindaja sisestamise eest vastutab Asutus.
 • Õpilase kontod luuakse sisseastumise infosüsteemi või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
 • Õpetaja konto luuakse majandustarkvara SAP või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
 • Administratiivse töötaja konto luuakse Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal. Süsteemi kasutusele võtmisel sisestab esimese Asutuse administratiivse töötaja HITSA vastavalt Asutuse volitatud isiku poolt esitatud avaldusele.
 • Konto kustutamiseks peab isik esitama taotluse Asutusele, kellega tema konto on seotud. Kontot ei kustutata, kui selle avatud hoidmisel on õiguslik alus (näiteks on konto seotud andmetega, mille säilitamise tähtaeg ei ole saabunud).
 • Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Tahvlit kasutada.
TOETAVAD TEENUSED
Andmevahetusteenused

Tahvel on andmevahetuskihi X-tee kaudu seotud:

 • Sisseastumise Infosüsteemiga (SAIS)
 • Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS);
 • Kutseregistriga- teenus kutsetunnistus v2
 • Majandustarkvaraga SAP (Riigitöötajate iseteenindusportaal)
 • Rahvastikuregistriga- teenus RR434

Tahvel vahetab andmeid üle turvalise SOAP-i sünkroonsete veebiteenuste:

 • Eesti Koolide infosüsteemiga (EKIS);
 • Harno õppeinfosüsteemiga Moodle
 • Tahvel kasutab Maa-ameti aadressandmete süsteemi inADS.

EHIS - Tahvel saadab õpilaste (sh soorituste, õppekava täidetuse) andemid üle x-tee EHIS-sse. Samuti saadab info õpetajate ja nendega seotud õppeainete/moodulite/teemade kohta.

EKIS - dokumentide/käskkirjade algatamine toimub Tahvlis ja dokumendi menetlus ning allkirjastamine EKISes. Infot vahetatakse üle JSON teenuste.

SAIS - üle x-tee info konkursite ja taotluste kohta (sh õpilaste andmed).

Maa-amet - aadressandmete vahetus.

Moodle - õppurite õpitulemuste kandmine Harno Moodlest õppeinfosüsteemi.

Äriregister- rekvisiitide XML päring.

3. TEENUSE ASUKOHT
Toodangu keskkond tahvel.edu.ee
Testkeskkond test.tahvel.eenet.ee
Arenduskeskkond Arendaja juures olevas arenduskeskkonnas
Dokumentatsioonhttps://projektid.edu.ee/display/IS2/Tahvel
4. KONTAKTID
Teenuse saaja
 • Tallinna Kopli Ametikool
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool
 • Hiiumaa Ametikool
 • Tallinna Tööstushariduskeskus
 • Tartu Kuntsikool
 • Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Räpina Aianduskool
 • Viljandi Kutseõppekeskus
 • Eesti Merekool
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus
 • EELK Usuteaduste Instituut
 • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekoht)
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
 • Kaitseväe Akadeemia
 • Kehtna Kutsehariduskeskus
 • Kuressaare Ametikool
 • Kõrgem Kunstikool Pallas
 • Lennuakadeemia
 • Luua Metsanduskool
 • Sisekaitseakadeemia
 • Tallinna Ehituskool
 • Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
 • Tallinna Polütehnikum
 •  Tallinna Teeninduskool
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Tartu Tervishoiukõrgkool
 • Valgamaa Kutseõppekeskus
 •  Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Teenuse saaja esindaja(d)
 • Tallinna Kopli Ametikool- Kaspar Kaugija
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool- Indrek Alekõrs
 • Hiiumaa Ametikool- Ivo Eesmaa
 • Tallinna Tööstushariduskeskus- Paul Alekand
 • Tartu Kuntsikool- Kadi Kreis
 • Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar- Einike Pilli
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool- Arnold Pastak
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus- Rein Oselin
 • Räpina Aianduskool- Kalle Toom
 • Viljandi Kutseõppekeskus- Tarmo Loodus
 • Eesti Merekool- Tarmo Sööt
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus- Tanel Linnus
 • EELK Usuteaduste Instituut- Ove Sander 
 • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus - Ingrid Danilov
 • Eesti Kunstiakadeemia - Mart Kalm
 • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar - Külli Tõniste
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - Hannes Mets
 • Kaitseväe Akadeemia - 
 • Kehtna Kutsehariduskeskus -  Eero Kalberg
 • Kuressaare Ametikool - Neeme Rand
 • Kõrgem Kunstikool Pallas - Valeri Nuust
 • Lennuakadeemia -  Koit Kaskel
 • Luua Metsanduskool - Haana Zuba-Reinsalu
 • Sisekaitseakadeemia - Marek Link
 • Tallinna Ehituskool - Raivo Niidas
 • Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool - Dimitri Koromnov
 • Tallinna Polütehnikum - Kalle Sammal
 •  Tallinna Teeninduskool - Meeli Kaldma
 • Tallinna Tehnikakõrgkool -  Enno Lend
 • Tartu Tervishoiukõrgkool - Ulla Preeden
 • Valgamaa Kutseõppekeskus - Margus Ojaots
 •  Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool - Enn Roosi
Teenuse osutajaHaridus- ja Noorteamet
Teenuse osutaja vastava teenuse juht
Kasutajatugi [e-posti aadress, telefon]tahvel@harno.ee

Kehtib alates [pp.kk.aaaa]

 • No labels