Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HETKEL OLULINE

7. klassi loodusõpetuse tulemused on avalikustatud nendel õpilastel, kelle kõik vastused on hinnatud.

Koolides on käimas

Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

EISi kasutajatugi:

telefon: 7302135 (E-R 9-17)

e-post eis@harno.ee

Korduma kippuvad küsimused

NÕUDED ARVUTITELE

Nõuded arvutitele ja arvuti kontrollimise test

Nõuded arvutile e-testis osalemiseks

Arvutite sobivuse testimiseks on loodud arvutite kontrollimise test, millega saavad vajadusel ka õpilased ise oma arvuti sobivuse üle kontrollida. Testis on kasutatud samu ülesandetüüpe, mis sisalduvad ka matemaatika ja loodusõpetuse tasemetöös.

Test asub https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7528/sooritaja/0/alustamine ja seda saab kasutada korduvalt. Testi võivad kasutada õpetajad oma arvutite kontrollimiseks, kuid peaks olema jõukohane ka 7. klassi lapsele, kui peaks juhtuma, et viroloogilistel põhjustel tuleb testi teha kodus.

Testi saab õpilastele lahendamiseks ka suunata. See toimub sarnaselt kõigi pedagoogidele kasutamiseks antud testidele: Valida "Minu töölaud", testide sakis leida test (id 7528), lohistada see töökogumikku ja lisada suunamine.

Test on eesti ja vene keeles.

AJAKAVA

14.sept15.sept16.sept17.sept18.sept
Kool registreerib õpilased 7. klassi loodusõpetuse tasemetööle.

Kool määrab 7. klassi loodusõpetuse testi toimumise ruumi ja aja ning testi administraatori ja hindajad.
Kool registreerib õpilased
4. klassi loodusõpetuse tasemetööle ning määrab testi toimumise aja, ruumid ja hindajad.
21.sept22.sept23.sept24.sept25.sept
Loodusõpetuse 7. klassi tasemetööKooli hindajad hindavad 7. klassi loodusõpetuse tasemetöö vastused.
Kool määrab 4. klassi loodusõpetuse tasemetööle testi administraatori ja hindajad.
Loodusõpetuse 4. klassi tasemetööKooli hindajad hindavad 4. klassi loodusõpetuse tasemetöö vastused.
Kool registreerib õpilased matemaatika 4. klassi tasemetööle ja määrab testi toimumise aja, ruumi ning testi administraatori.
Matemaatika 4. ja 7. klassi valimi õpilaste nimed on koolidele nähtavad.Kool registreerib õpilased matemaatika 7. klassi tasemetööle.

Kool määrab matemaatika 7. klassi tasemetööle aja, ruumi ja testi administraatori.
28.sept29.sept30.sept1.okt2.okt
Kooli hindajad hindavad 7. klassi loodusõpetuse tasemetöö vastused.Avaldatakse 7. klassi loodusõpetuse tasemetöö tulemusedAvaldatakse 7. klassi  matemaatika tasemetöö tulemusedAvaldatakse 4. klassi loodusõpetuse tasemetöö tulemused.
Kooli hindajad hindavad 4. klassi loodusõpetuse tasemetöö vastused.

Matemaatika 7. klassi tasemetööMatemaatika 4. klassi tasemetöö
Kool määrab matemaatika 4. klassi tasemetööle testi aja, ruumi ja testi administraatori.5.okt
Avaldatakse matemaatika 4. klassi tasemetöö tulemused.

Lisame sellele lehele jooksvalt tasemetöid puudutava info.

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Tasemetöö korraldamisel palume silmas pidada Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitusi õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes.

Loodusõpetuses toetavad uudseid tasemetöid 1. kooliastmes e-ülesannetekogu „Inimene. Mõõtmine ja võrdlemine“ (4. klassile) ning 2. kooliastmes „Läänemeri elukeskkonnana“ (7. klassile). Lisaks on II kooliastmele kättesaadavad veel kuus loodusõpetuse e-ülesannetekogu. Kogude kasutamise juhend (tuleb link)

Matemaatikas toetavad uudseid tasemetöid 1.kooliastmes e-kogud õppeaines Üldõpetus – sisaldab 7 kogu, kus igas kogus on leitav õppematerjal 1., 2. ja 3. klassidele õppeainetes eesti keel (vene keel), matemaatika, loodusõpetus

Testid – diagnostilised testid õppeaines matemaatika teemadel: „Kell ja kellaaeg“, „Korrutamine“, „Tekstülesanded“

2.kooliastmes e-kogud õppeaines matemaatika teemadel „Arvutipõhine statistika“, „Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine“, „Hariliku murru põhiomadused ja tehted nendega“, „Koordinaattasand“, „Naturaalarvud ja põhitehted nendega“, „Negatiivsed arvud“, „Tasandilised kujundid“

Testid – diagnostilised testid õppeaines matemaatika teemadel: „Harilike murdude liitmine ja lahutamine“, „Kolmnurga ümbermõõt ja pindala“, „Korrutamine“, „Kümnendmurdude tundmine“, „Naturaalarvude liitmine ja lahutamine“, „Naturaalarvude jagamine“, „Naturaalarvude lugemine ja ümardamine“, „Naturaalarvud ja põhitehted nendega“, „Negatiivsed arvud“


EIS-is valida Minu töölaud, seejärel õppeaine, kooliaste ja e-kogu või testid ja diagnostiline test.


VALIM

Valimisse kuuluvad õpilased registreerib tasemetööle Haridus- ja Noorteamet. Lisaks valimile võivad tasemetööd sooritada ka kõik valimisse  mittekuuluvad koolid ja õpilased.

Ühest koolist kuulub valimisse kuni 16 õpilast. Valimisse kuuluvate õpilaste nimed on EISis nähtavad alates 21.septembrist.

Loodusõpetuse tasemetöödes valimit ei ole.


EISi kasutamise JUHENDID

Test toimub eksamite infosüsteemis EIS aadressil https://eis.ekk.edu.ee/

Juhendid on kasutamise järjekorras.
Kui kool kuulub valimisse ja lisab testile valimisse mittekuuluvaid õpilasi, tuleb korralduslikud tegevused läbi viia kaks korda
.

Õpilaste registreerimine (kooli administraator ja õpetajad)

Testiruumide määramine (kooli administraator)

Testimise aja määramine (kooli administraator)

Testi administraatori määramine (kooli administraator)

Hindaja määramine (kooli administraator)

Õpilase testimiskeele muutmine (kooli administraator)

Testiparoolide loomine (kooli administraator, testi administraator)

Testi läbiviimine (testi administraator)

Testi sooritamine (õpilane)

Testi toimumise protokolli täitmine (testi administraator, kooli administraator)

Kirjaliku e-testi hindamine (hindaja)

Kirjaliku e-testi hindamiste kontroll (kooli administraator)

Tulemuste vaatamine (kooli administraator, koolijuht, testi administraator, õpilasega seotud aineõpetaja)

Tulemuse vaatamise õiguse jagamine (õpilane, kooli administraator, koolijuht)