Riiklikud tasemetööd on õppeaine või ainevaldkonna–alastest ülesannetest koosnevad hindamisvahendid, mida korraldatakse iga-aastaselt Haridus- ja Noorteameti poolt osana riiklikust õpitulemuste välishindamisest. Tasemetöödega saadakse riikliku õppekava eesmärkidest lähtudes tagasisidet õpilaste õpitulemustest erinevates ainevaldkondades põhikooli esimeses, teises ja kolmandas kooliastmes ning gümnaasiumis.

  • Tasemetöö tulemused on abistavaks töövahendiks õpetajatele ja koolidele oma õpilaste teadmiste kaardistamisel ja edasise õppe kavandamisel. Õpilasel ja tema vanemal aitab tasemetöö tagasiside teadvustada nii juba omandatud teadmisi kui ka tähelepanu nõudvaid õpivajadusi.
  • Riiklikult annavad tasemetööde tulemused üldistatud teavet õppimise ja õppetöö tulemuslikkuse ja ka selle muutumise jälgimiseks läbi aastate. Kogutud info põhjal saab riiklikult planeerida õpetajate koolitusi, õppekava uuendusi ja õppevara tellimist.

Õigusaktid

Täpsemalt 2021/20212 õppeaasta tasemetööde kohta saab lugeda siitKõikide uuenduslike tasemetööde valmimine on rahastatud digipöörde programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava tegevuse  “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” vahenditest.

  • No labels