Tarkvaraarendaja

RÕK-DEV-1: Tarkvaraarendaja, selleks, et võimaldada oma tarkvaras õpetajal toimunud tunni sisse kandmisel selle lihtsalt siduda teemade ja õpitulemustega, kasutab API-t, õpitulemuste õpetajale ning õpilasele suunatud kirjelduste ja seotud õpitulemuste pärimiseks.

RÕK-DEV-2: Tarkvaraarendaja, selleks, et võimaldada oma tarkvaras õpetajal toimunud tunni sisse kandmisel selle lihtsalt siduda teemade ja õpitulemustega, kasutab APIt õpitulemuste pärimiseks vanuse, klassi ja õppeaine alusel.

Õpetaja

RÕK-T-1: Õpetaja, selleks, et automatiseerida distantsõppes õpilastele harjutusülesannete andmine, kirjeldab perioodi tööplaani ( OPTAR-189 - Getting issue details... STATUS ).

RÕK-T-2: Õpetaja, selleks, et tõsta õpilaste teadlikkust õppeainest (?), tutvustab õpilastele kursuse/veerandi/aasta õpitulemusi ning näitab nende seoseid varem õpituga, teistes ainetes õpetatavaga ja tulevikus õpitavaga.

RÕK-T-3: Õpetaja, selleks, et planeerida õppetegevusi, vaatab õpetaja õppeaine vertikaalset ja horisontaalset lõimingut.

RÕK-T-4: Õpetaja, selleks, et planeerida õppetegevusi, vaatab ülevaadet läbivatest teemadest ja üldpädevustest.

RÕK-T-5: Õpetaja, selleks, et saada ülevaade toetavast õppematerjalist, näidismaterjalidest jms, ...

RÕK-T-6: Õpetaja, selleks, et toetada neid õppijaid, kel ei lähe õppetöös hästi, saab ülevaate, millised õppijad “kulgevad” oma õpirajal planeeritult ja millised mitte.

RÕK-T-7: Õpetaja, selleks, et suunata planeeritud õpitulemused saavutanud õpilased toetama neid, kes veel ei ole tulemust saavutanud, saab ülevaate, millised õppijad “kulgevad” oma õpirajal planeeritult ja millised mitte.

RÕK-T-8: Õpetaja, selleks, et otsustada kuidas õpilase üldpädevusi oma klassis arendada, vaatab õpilase kohta ülevaadet, mida mingi üldpädevuse alaosa hinnatava komponendi arendamiseks on teinud teised õpetajad.

RÕK-T-9: Õpetaja, selleks, et anda õppijale teada, mis tasemeni ta õppimisega on jõudnud ja mis läks valesti/õigesti, märgib oma õppeaine õpiväljundi ja tagasisidestab õpitulemuse vastavalt õpiväljundi kriteeriumitele.

RÕK-T-10 Õpetaja, selleks, et tuvastada teisest koolist üle tulnud õppija tasandus/järeleaitamistegevuste vajadus, analüüsib tema taset oma aines.

RÕK-T-11 Õpetaja, selleks, et saavutada õpitulemused mitmes aines korraga ja ka üldpädevuste osas, kavandab koos teiste ainete õpetajatega interdistsiplinaarse õpiprojekti.

RÕK-T-12 Õpetaja, selleks, et saada tagasisidet enda poolt kasutatavate õppemeetodite tulemuslikkuse/tõhususe kohta õpilase/ õpilaste rühmade õpitulemuste saavutamise võtmes....

RÕK-T-13: Õpetaja, selleks, et toetada andekat või mahajääjat, vaatab õppija seatud eesmärke ja õpitulemusi ning suunab ta sobivate õppematerjalide juurde täiendavale õppele.

Õppija

RÕK-S-1: Õppija, selleks, et distantsõppes asünkroonselt õppida, saab nädalased tööplaanid kõikides ainetes koos viidetega personaliseeritud õppematerjalile ( OPTAR-190 - Getting issue details... STATUS ).

RÕK-S-2: Õppija, selleks, planeerida järgmisi õppimise samme, saab koheselt peale õppetegevuse lõpetamist tagasiside õpitulemuste omandamise kohta.

RÕK-S-3: Õppija, selleks, et ..., näeb õpitavate õpitulemuste seost ...

RÕK-S-4: Õppija, selleks, et ..., leiab lhtsalt kooli õppekavast talle olulise info(?).

RÕK-S-5: Õppija, selleks, et teada millise kaasõpilase poole abi saamiseks pöörduda, vaatab ülevaadet teiste õpilaste õpitulemuste saavutamisest.

RÕK-S-6: Õppija, selleks, et pakkuda oma abi kaasõpilasele õpitulemuse saavutamiseks, vaatab ülevaadet teiste õpilaste õpitulemuste saavutamisel tekkinud raskustest.

RÕK-S-7: Õppija, selleks, et saada soovitusi õppimise viiside ja õpiväljundite osas, vaatab ülevaadet oma seni saavutatud õpitulemuste ja saavutamisel kasutatud meetodite kohta.

RÕK-S-8: Õppija, selleks, et teada, mida on vaja juurde õppida, vaatab oma õppekava/ainekava õpiväljundite tulemusi protsentuaalselt.

RÕK-S-9: Õppija, selleks, et taotleda teise kooli üle minnes ühe klassi või ainekursuse vahelejätmist, tõendab oma olemasolevaid pädevusi, mis on omandatud iseseisvalt või mitteformaalhariduse (nt huviringi) kaudu või välismaal õppides (nn üldhariduse VÕTA). 

RÕK-S-10: Õppija, selleks, et võtta vastutus õppimise eest, seab oma õppimise eesmärgid.

RÕK-S-11: Õppija, selleks, et saada oma õpitulemustest ja õppekavast/ainekavast lähtuva personaalse õpiraja jaoks sobivad ülesandeid, seab oma õppimise eesmärgid.


Lapsevanem

RÕK-P-1: Lapsevanem, selleks, et saada aru kuidas ta lapsel läheb, vaatab milliste õpitulemustega õpetaja parajasti tegeleb ja kuidas lapsel nendega läheb.

RÕK-P-2: Lapsevanem, selleks, et ..., vaatab lühemas (õppeperiood) ja pikemas (kooliaste) vaates õppeperioodi jooksul planeeritud õpitulemuste ülevaadet ning oma lapse arengut nende õpitulemuste saavutamisel.

RÕK-P-3: Lapsevanem, selleks, et toetada oma lapse arengut, täiendab lapse profiili huvialade infoga, mis seotakse süsteemi poolt õppekavaga ja kasutatakse võimaliku edasise õpiraja genereerimisel/täiendamisel.

Koolijuht

RÕK-SP-1: Koolijuht, selleks, et saada aru mil määral viivad õpetajad läbi distantsõpet ( OPTAR-194 - Getting issue details... STATUS ), vaatab ülevaadet ....

RÕK-SP-2: Koolijuht, selleks, et tagada ainete õpetamine lõimitult ning vabaneda ainepõhisest õpetamisest (üldõpetus), vaatab ülevaadet erinevates ainevaldkondades õpetatavast.

RÕK-SP-3: Koolijuht, selleks, et planeerida teemapõhist õpet, võtab ette kooliastme õpitulemused ning ....

RÕK-SP-4: Koolijuht, selleks, et väärtustada õpetaja aega, ...

RÕK-SP-5: Koolijuht, selleks, et hoida noori õpetajaid koolis, st nad jääksid “jääksid ellu” ...

RÕK-SP-6: Koolijuht, selleks, et saada aru kas kooli õppekava ja ainekavad vastavad riiklikule õppekavale, vaatab millised riiklikud õpitulemused pole esindatud kooli õppekava õpitulemustes.

Ametnik

RÕK-A-1: Ametnik, selleks, et viia läbi kooli välishindamist aineõpetuse tulemuslikkuse osas, ...

RÕK-A-2: Ametnik, selleks, et hinnata uue kooli asutamiseks esitatud dokumentide põhjal koolitusloa väljaandmise õiguspärasust, ... 

RÕK-A-3: Ametnik, selleks, et tal jääks välishindamise teostamisel rohkem aega kooli eripäradele keskendumiseks ja kooliga suhtlemisele, vaatab aruannet, mis toob välja milline osa kooli õppekavast vastab millisele osale riiklikust õppekavast.

Teadlane

RÕK-SC-1: Teadlane, selleks, et kaardistada ja analüüsida hetkeseisu/probleeme/trende õppekavajärgses õppetöös laiemal skaalal (riigi/koolitüübi tasandil), ...

RÕK-SC-2: Teadlane, selleks, et arendada ja testida tehnilisi lahendusi õppijamudelite, õpianalüütika jne osas, 

RÕK-SC-3: Teadlane, selleks, et võrrelda Eesti haridussüsteemi eri aspektides teiste riikide omadega, ...

RÕK-SC-4: Teadlane, selleks, et uurida erinevate meetodite/interventsioonide tõhusust sõltuvalt õppijate eripärast, analüüsib anonümiseeritud andmeid õppetegevuse kohta, kus on välja toodud õppetöös kasutatud meetodid ja õpitulemused.


Aineekspert

RÕK-E-1: Aineekspert, selleks, et hinnata õppekava kaetust olemasoleva õppevaraga, kattumisi ja “auke”, ...

RÕK-E-2: Aineekspert, selleks, et uut riiklikku ainekava koostades jälgida, et midagi olulist ainesisust võrreldes eelmise ainekavaga kaotsi ei läheks, ...

RÕK-E-3: Aineekspert, selleks, et võrrelda Eesti õppekava rahvusvaheliste raamistikega (OECD pädevused, EK võtmepädevused)  ja õppekavadega, ...

RÕK-E-4: Aineekspert, selleks, et võrrelda õppekava erinevate valdkondlike pädevusmudelitega (karjääri kujundamise pädevused, ettevõtluspädevused, Euroopa Nõukogu demokraatliku kultuuri pädevused  jne.), ...

  • No labels