HETKEL OLULINE

Tulenevalt keerulisest olukorrast meie riigis ning sellega seotud piirangutest ja regulatsioonidest lükkame digipädevuse tasemetöö (8. ja 11. klassidele ja kutsekoolide 2. kursusele) toimumise edasi.

Uus tasemetöö aeg on 17.-21. mai 2021.a, koolid saavad hakata tasemetööd korraldama alates 3. mai, mil on avalikustatud ka valimisse kuuluvate õpilaste nimed.

https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.04.23_ringkiri_piirangud_parast_26._aprilli_ja_3._maid.pdf

EISi kasutajatugi:

telefon: 7302135 (E-R 9-17)

e-post eis@harno.ee

Korduma kippuvad küsimused

AJAKAVA

3. mai

3.-12. mai

hiljemalt 12. maiks

17.-21. mai

28. mai

Valim nimede kaupa on EISis avalikustatud 

Kool registreerib valimisse mittekuuluvad õpilased 8. ja/või 11. klassi tasemetööle

Kool määrab testi administraatori (läbiviija)

Toimub tasemetöö 

Tulemused on  kinnitatud ja avalikustatud 

NÕUDED ARVUTITELE

Nõuded arvutitele ja arvuti kontrollimise test

Nõuded arvutile e-testis osalemiseks

Digipädevuse tasemetöö sooritamisel ei ole kõrvaklappe vaja.

Arvutite sobivuse testimiseks on loodud arvutite kontrollimise test, millega saavad vajadusel ka õpilased ise oma arvuti sobivuse üle kontrollida. Testis on kasutatud samu ülesandetüüpe, mis sisalduvad ka digipädevuse tasemetöös.

Test asub https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7822/sooritaja/0/alustamine ja seda saab kasutada korduvalt.

Testi saab õpilastele lahendamiseks ka suunata. See toimub sarnaselt kõigi pedagoogidele kasutamiseks antud testidele: Valida "Minu töölaud", testide sakis leida test (id 7822), lohistada see töökogumikku ja lisada suunamine.

Test on eesti keeles.

VALIM

Valimisse kuuluvad õpilased registreerib tasemetööle Haridus- ja Noorteamet. Lisaks valimile võivad tasemetööd sooritada ka kõik valimisse  mittekuuluvad koolid ja õpilased.

Ühest koolist kuuluvad valimisse ühe paralleelklassi õpilased. Valimisse kuuluvate õpilaste nimed on EISis nähtavad alates 3. maist.


Lisame sellele lehele jooksvalt digipädevuse tasemetööd puudutava info.

MIS ON DIGIPÄDEVUSE TASEMETÖÖ?

Digipädevuse tasemetöö on elektrooniline test 8. ja 11. klassidele ning kutsekeskhariduse taseme 2. kursuse õpilastele. Toimub 17.-21.mail 2021.a eksamite infosüsteemis EIS.

„Elukestva õppe strateegia 2020“ raames on Eestis pööratud palju tähelepanu  digilahenduste juurutamisele õppetöös kõigil haridustasemetel ning toetatakse igati õpilaste digioskuste kujunemist. Digipädevus on üks kaheksast üldpädevusest ja on täna ka riiklikes õppekavades kõikide ainekavade osaks. 2020 aasta on näidanud, kuivõrd oluline on digipädevus õppijate jaoks, kuna see aitas kaasa kogu õppeprotsessile distantsil. Oluline on saada ka riiklikult tagasisidet selle kohta, millised on õpilaste digipädevused ning vajadusel kavandada meetmeid, digipädevuse arendamise toetamiseks.

Digipädevuse tasemetöö  on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend. Tasemetöö annab ülevaate, milliste teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes ollakse juba väga edukad.  Tasemetöö eest õpilastele hindeid ei panda, vaid pärast testi sooritamist saab õpilane sõnalise tagasiside ja kool üldise sõnalise tagasiside sellest, kuidas õpilastel testis läks.  Loe lähemalt

https://infoleht.hm.ee/2021/02/15/martsis-toimuv-tasemetoo-naitab-kuivord-distantsope-on-mojutanud-opilaste-digipadevusi/

Tasemetööde läbiviimisjuhendid

EISi kasutamise JUHENDID

Test toimub eksamite infosüsteemis EIS aadressil https://eis.ekk.edu.ee/

Juhendid on kasutamise järjekorras.
Kui kool kuulub valimisse ja lisab testile valimisse mittekuuluvaid õpilasi, tuleb korralduslikud tegevused läbi viia kaks korda
.

Õpilaste registreerimine (kooli administraator ja õpetajad)

Testiruumide määramine (kooli administraator)

Testimise aja määramine (kooli administraator)

Testi administraatori määramine (kooli administraator)

Testiparoolide loomine (kooli administraator, testi administraator)

Testi läbiviimine (testi administraator)

Testi sooritamine (õpilane)

Testi toimumise protokolli täitmine (testi administraator, kooli administraator)

Tulemuste vaatamine (kooli administraator, koolijuht, testi administraator, õpilasega seotud aineõpetaja)

Tulemuse vaatamise õiguse jagamine (õpilane, kooli administraator, koolijuht)


  • No labels