Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Intervjuu läbiviimine

  1. Intervjuu läbiviimiseks valige menüüreal „Tsentraalsed testid“  ja sealt „Intervjuu läbiviimine“. 

2. Avanenud vaates klõpsake testil, kus hakkate intervjuud läbi viima.

3. Avaneb intervjuule registreeritud õpilaste nimekiri. Nimekirja all nupuga „Heli salvestamise kontroll“ saate kontrollida heli salvestumist ja mikrofoni seadete sobivust.

4. Intervjuu läbiviimiseks märkige õpilased, keda hakkate intervjueerima, ning seejärel tekkinud nupul „Alusta“.

5. Kõigepealt tuleb paremal olevast rippmenüüst valida teema, seejärel tekib nupp „Alusta“. Intervjuu salvestamiseks vajutage seejärel nupul „Alustan salvestamist“.

Nuppude selgitused:

Paus - paneb salvestuse pausi peale ja pärast saab sama faili salvestamist jätkata. 

Lõpetan - Lõpetab salvestamise ja kuvatakse salvestatud helifaili ikoon. Helifaili on võimalik kuulata.

Tagasi - avab sooritajate nimekirja

Katkesta test - kustutab salvestuse ja muudab õpilaste soorituse staatuse katkestanuseks. Peale katkestamist saab uuesti salvestada uue helifaili. Kui vajutada nupule katkesta, siis on intervjueerijal võimalik salvestamist jätkata. Sellisel juhul tekib hindajale hindamiseks õpilaste vastustega mitu faili.

Lõpeta test – märgib soorituse tehtuks ja lõpetab õpilase intervjuu. Peale testi lõpetamist ei ole võimalik nende õpilaste intervjueerimist uuesti avada ega nende vastuseid salvestada.


Suulise testi hindamine

  • Suulise vastuse hindamiseks valige menüüribal „Hindamine“ ja sealt „Tsentraalsed testid“. 

  • Sisestage testi ID või valige vastamise vorm Suuline ja vajutage „Otsi“.
  • Testi nimetusel klõpsamine avab õpilaste nimekirja lehe.
  • Õpilased järjestatakse paarikaupa, kui klõpsate viimase, kellaaegade veeru päisel. Õpilaste paari hindamiseks märkida mõlemad õpilased ning seejärel klõpsata „Alusta hindamist“.
  • Kui olete valinud hindamiseks ühe õpilase ja klõpsate "Alusta hindamist", kuvatakse hindamise lehel ka ta paariline. Saate märkida, et hindate õpilased koos.
  • Kuni Te pole hindamiseks valinud kõiki, kelle vastus on valitud õpilasega samal helifailis (ekraanipildil nooled 1 ja 2), kuvatakse helifaili ikooni järel õpilaste nimed, kelle vastus on veel sellel failis (ekraanipildil nool 3).


  • Õpilaste intervjuud kuulete Play nupul klõpsates.

  • Hindamise lõpetamiseks vajutage "Kinnita hindamine".


  • No labels