II kooliastme inglise keele e-tasemetöö on suunatud inglise keelt A-võõrkeelena õppivatele 7. klassi õpilastele. Tegemist on uuendusliku nelja osaoskust mõõtva arvutipõhise testiga. Test koosneb kirjalikust ja suulisest osast, mis sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS). E-testi kirjalikus osas kontrollitakse lugemis-, kirjutamis- ja kuulamisoskust ning suulises osas rääkimisoskust.

Testi läbiviimiseks on vaja internetiühendusega töökorras arvutit ja mikrofoniga kõrvaklappe.

E-tasemetöö annab tagasisidet selle kohta, kas õpilane on jõudnud II kooliastme lõpuks riiklikus õppekavas kehtestatud A2-tasemele. Lisaks kogutulemusele, mis kuvatakse protsentuaalselt, kuvatakse õpilase tulemused ka osaoskuste kaupa ning tuuakse täpsemalt välja Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemekirjeldused, mis annavad ülevaate sellest, mida õppija igal tasemel täpsemalt teha peaks oskama. Õpetaja saab tagasiside põhjal ülevaate kõigi oma õpilaste inglise keele oskuse tasemest ning tagasiside põhjal on näha, millis(t)e osaoskus(t)e ja alaoskus(t)e arendamisele tuleks edaspidi rohkem tähelepanu pöörata.


Inglise keele II kooliastme tasemetöö toimumisajad 2021/22 õppeaastal

Kirjalik osa – 8. oktoober (valim); 11. oktoober 2021. a
Suuline osa
– 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a

Kontakt

Küsimuste korral palume pöörduda: kristel.kriisa@harno.ee

Veebiseminarid õpetajatele

30.09.2021 ja 07.10.2021 toimusid tasemetööd tutvustavad veebiseminarid õpetajatele.

Tasemetöö dokumentatsioon


Eristuskiri

Läbiviimisjuhend  • No labels