Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hetkel oluline

Tasemetööd tohib sooritada ainult koolis. Distantsõppel tasemetööd sooritada ei tohi.

17. septembril 2021 toimub

 • Matemaatika 4. klassi tasemetöö
 • Matemaatika 7. klassi tasemetöö
 • Eesti keel teise keelena 4. klassi tasemetööle registreerimine ja korraldamine
 • Eesti keel teise keelena 7. klassi tasemetööle registreerimine ja korraldamine
 • Loodusainete 10. klassi/kutsekooli 1. kursuse katselisele tasemetööle registreerimine ja korraldamine (Valimisse kuulumist saab vaadata EISist, kus on näha, kas Harno/eksamikeskuse poolt on sooritajad määratud. Palun kontrollige üle ja vajadusel muutke õpilaste testisoorituskeel. Juhend:Testi soorituskeele muutmine)

Palume kõigil EISi kasutajatel (koolijuhid, õpetajad, testi administraatorid, kooli administraatorid, hindajad) kontrollida, et EISis oleks kehtiv e-posti aadress, et saadetud teated jõuaks kindlasti adressaatideni. E-posti aadressi saab kontrollida/lisada/muuta peale sisselogimist enda nimel klõpsates ja seejärel valida „Minu andmed“.

EISi kasutajatugi:

telefon: 7302135 (E-R 9-17)

e-post eis@harno.ee

Korduma kippuvad küsimused

Riiklikud tasemetööd

Riiklikud tasemetööd on õppeaine või ainevaldkonna–alastest ülesannetest koosnevad hindamisvahendid, mida korraldatakse iga-aastaselt Haridus- ja Noorteameti poolt osana riiklikust õpitulemuste välishindamisest. Tasemetöödega saadakse riikliku õppekava eesmärkidest lähtudes tagasisidet õpilaste õpitulemustest erinevates ainevaldkondades põhikooli esimeses, teises ja kolmandas kooliastmes ning gümnaasiumis.

 • Tasemetöö tulemused on abistavaks töövahendiks õpetajatele ja koolidele oma õpilaste teadmiste kaardistamisel ja edasise õppe kavandamisel. Õpilasel ja tema vanemal aitab tasemetöö tagasiside teadvustada nii juba omandatud teadmisi kui ka tähelepanu nõudvaid õpivajadusi.
 • Riiklikult annavad tasemetööde tulemused üldistatud teavet õppimise ja õppetöö tulemuslikkuse ja ka selle muutumise jälgimiseks läbi aastate. Kogutud info põhjal saab riiklikult planeerida õpetajate koolitusi, õppekava uuendusi ja õppevara tellimist.

Õigusaktid

AJAKAVA

Klõpsates allpool loetletud nädalatel saab vaadata, millistel kuupäevadel toimuvad erinevate tasemetöödega seotud tegevused. Tegevused on eristatud värvidega. Igal nädala puhul on kuvatud kõik sel nädalal toimuvad tegevused.


õpilaste registreerimine, ruumi, aja, testi administraatorite ja hindajate (välja arvatud matemaatika) määramine

toimub tasemetöö

hindamine koolis

tulemused avalikustatud

6. sept

7. sept8. sept9. sept10.sept

4. klassi matemaatika registreerimine ja korraldamine

7. klassi matemaatika registreerimine ja korraldamine
13. sept14. sept15. sept16. sept17. sept
4. ja 7. klassi matemaatika registreerimine ja korraldamine4. ja 7. klassi matemaatika tasemetöö

4. klassi eesti keel teise keelena registreerimine ja korraldamine


10. klassi/kutsekooli loodusained registreerimine ja korraldamine


7. klassi eesti keel teise keelena registreerimine ja korraldamine

20. sept21. sept22. sept23. sept24. sept
4. klassi eesti keel kui teine keel tasemetöö (kirjalik ja suuline)

4. klassi eesti keel kui teine keel tasemetöö (suuline)


4. klassi eesti keel kui teine keel hindamine

10. klassi/kutsekooli loodusained registreerimine ja korraldamine10. klassi/kutsekoolide loodusainete tasemetöö

7. klassi eesti keel teise keelena registreerimine ja korraldamine

7. klassi eesti keel kui teine keel tasemetöö (kirjalik ja suuline)7. klassi eesti keel kui teine keel tasemetöö (suuline)

4. klassi eesti keel registreerimine ja korraldamine

4. klassi vene keel registreerimine ja korraldamine
4. ja 7. klassi matemaatika tulemused7. klassi eesti keel registreerimine ja korraldamine7. klassi vene keel registreerimine ja korraldamine
27. sept28. sept29. sept30. sept

1.okt

4. klassi eesti keel registreerimine ja korraldamine

4. klassi eesti keele  tasemetöö


4. klassi eesti keele hindamine
4. klassi vene keel registreerimine ja korraldamine4. klassi vene keele  tasemetöö 4. klassi vene keel hindamine

7. klassi eesti keel registreerimine ja korraldamine

7. klassi eesti keele tasemetöö

7. klassi vene keel registreerimine ja korraldamine

7. klassi vene keele tasemetöö

7. klassi loodusõpetus registreerimine ja korraldamine

4. klassi eesti keel kui teine keel hindamine

4. klassi eesti keel kui teine keel tulemused

7. klassi eesti keele kui teise keele tasemetöö (suuline)

7. klassi eesti keel kui teine keel hindamine

10. klassi/kutsekoolide loodusainete tasemetöö hindamine10. klassi/kutsekoolide loodusainete tasemetöö tulemused


4. klassi loodusõpetus registreerimine ja korraldamine

7. klassi saksa keel registreerimine ja korraldamine
7. klassi inglise keel registreerimine ja korraldamine
4. okt
5. okt
6. okt
7. okt
8. okt

7. klassi loodusõpetuse tasemetöö

7. klassi loodusõpetuse hindamine

4. klassi loodusõpetus registreerimine ja korraldamine

4. klassi loodusõpetuse tasemetöö

4. klassi loodusõpetuse hindamine
7. klassi inglise keel registreerimine ja korraldamine7. klassi inglise keele tasemetöö (K+S)

7. klassi saksa keel registreerimine ja korraldamine

7. klassi saksa keele tasemetöö (K+S)
4. klassi eesti keel hindamine4. klassi eesti keel tulemused

4. klassi vene keel hindamine4. klassi vene keel tulemused

 


7. klassi eesti keele hindamine

7. klassi eesti keel tulemused
7. klassi vene keele hindamine7. klassi vene keel tulemused
7. klassi eesti keel kui teine keel tulemused11.okt12.okt13.okt14.okt15.okt
7. klassi inglise keele tasemetöö (K+S)

7. klassi inglise keele tasemetöö (S)

7. klassi inglise keel hindamine

7. klassi saksa keele tasemetöö (K+S)7. klassi saksa keele tasemetöö (S)

7. klassi saksa keel hindamine

7. klassi loodusõpetuse hindamine

7. klassi loodusõpetuse tulemused
4. klassi loodusõpetuse hindamine

4. klassi loodusõpetuse tulemused
18.okt19.okt20.okt21.okt22.okt

7. klassi inglise keel hindamine
7. klassi inglise keel tulemused

7. klassi saksa keel hindamine

7. klassi saksa keel tulemused

Koolidele tasemetööde kohta saadetud kirjad ja muud materjalid

Lisame siia jooksvalt välja saadetud infokirjad ja muud materjalid.


Lisame sellele lehele jooksvalt tasemetöid puudutava info.

Tasemetööde dokumentatsioon ja osalemine valimis

Tasemetööde eristuskirjad ja läbiviimisjuhendid

Klõpsates ainevaldkonna nimetustel saab tutvuda selle valdkonna tasemetöödega. Eristuskirjad annavad ülevaate tasemetööde sisust ja ülesehitusest. Antud aine tasemetööl osalemiseks vajalik teave on toodud läbiviimisjuhendites. Tasemetööde hindamiseks vajalikud juhised on esitatud vastava töö juures EIS-s.

Valdkonnad:

Tasemetöö infoEristuskiri LäbiviimisjuhendRiiklik valim 2021
Matemaatika I kooliastme tasemetöö

Puudub
Matemaatika II kooliastme tasemetöö

Puudub

Osalemine tasemetöö valimis

Riiklikusse valimisse kuuluvad õpilased registreerib tasemetööle Haridus- ja Noorteamet. Valimisse kuuluvad õpilased sooritavad tasemetöö selle toimumise esimesel päeval. Riikliku valimi puhul hindavad õpilaste vastuseid ameti poolt kaasatud hindajad või kasutatakse hindamistäpsuse suurendamiseks korduvat hindamist (õpetaja + hindaja).

Lisaks riiklikule valimile võivad tasemetöid sooritada kõik valimisse mittekuuluvad koolid ja õpilased. Sellisel juhul registreerib kool ennast tasemetööle ise. Samuti tagavad tööde õigeaegse hindamise koolid oma õpetajatega. 

Matemaatika tasemetöödes valimit ei ole, ehk nendel tasemetöödel osalemise otsustab koolijuht.


Nõuded arvutitele ja arvuti sobivuse kontrollimine

Elektroonilise testi sooritamiseks EIS-s sobivad tänapäevased internetiühendusega arvutid, millel on:

 • Mozilla Firefoxi või Google Chrome veebilehitseja viimane versioon (veebilehitseja seaded ei tohi keelata audio ja video esitamist);
 • vähemalt 2 tuumaga protsessor;
 • 4GB mälu;
 • kõrvaklapid;
 • keeletestide suuliste osade jaoks kõrvaklapid ja mikrofon

Arvutite sobivuse selgitamiseks on loodud EIS-s arvutite kontrollimise test, millega saavad vajadusel ka õpilased ise oma arvutit hinnata. Testis on kasutatud samu ülesandetüüpe, mis sisalduvad e-tasemetöödes.

EISi harjutustest 2021 asub aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/8335 ja testi saab kasutada korduvalt. Selle testiga saavad õpetajad kooli arvuteid kontrollida, kuid toiming peaks olema jõukohane ka 7. klassi õpilastele.

Testi saab õpilastele lahendamiseks ka suunata. See toimub EISis sarnaselt teiste pedagoogidele kasutamiseks antud testidele. EISi sisenemise järel tuleb  valida "Minu töölaud", testide sakis leida test (id 8335), lohistada see töökogumikku ja lisada suunamine õpilastele.

Test on eesti ja vene keeles.

Osades õppeainetes on loodud tasemetöö või selle uuendusliku osaga tutvumiseks näidistestid:

EIS-i kasutamise juhendid

Tasemetööd toimuvad eksamite infosüsteemis EIS aadressil https://eis.ekk.edu.ee/

Juhendid on tasemetöö läbiviimisel vajalike toimingute järjekorras.

Enne testi

Testi toimumise ajal

Peale testi