Siia lehele on koondatud õppeinfosüsteemi Tahvel uuendustega seotud info. Klõpsates versiooni kirjel avaneb loetelu uuendustest, mis selles versioonis teostatud. Versiooni numbri järel sulgudes on märgitud kuupäev, millal antud versioon tootekeskkonda paigaldati.

 •  Liikudes  Dokumendid -> Tõendid -> Õppimistõend, siis administratiivse töötaja vaates saab valida, kas tõend väljastatakse eesti või inglise keeles. Õppija vaates kuvab tõendi sisu inglise keeles kui inglise keel on valitud süsteemi kasutuse keeleks.
 • Administratiivse töötaja vaates vormistades õppijale õpisooritustõendit (Dokumendid -> Tõendid -> Õpisoorituse tõend) saab valida, kas soovitakse näidata tõendil kõiki õppetulemusi (k.a. negatiivseid tulemusi). Selleks on lisatud tõendi vormile märkeruut „Kuva kõik“.
 • Kutsehariduses õpiväljundi hindamine päevikus kiirvalikuna (ilma lisaakent avamata):
  • Lisatud võimalus hinnata õpiväljundit kiirvalikuna. Punase taustaga kuvatakse neid õppureid, kelle õppekavasse need õpiväljundid ei kuulu.
  • Päeviku sissekannete juures kuvatakse teiste sama mooduliga seotud päevikute lõpptulemusi. Vajadusel saab teiste päevikute tulemused vaates peitu panna, selleks võtta maha linnuke kirje eest „muud tulemused“.
  • Õppija vaates kuvatakse õpiväljundi tulemust vaid selle päeviku juures, kus õpiväljundi hinne sisestati.                        
 • Kutsehariduses õpperühma loomisel on võimalik märkida, et õpperühm on seotud HEV õppijatega. Kui õpperühma juures on märgitud, et tegemist on HEV õppijate õpperühmaga, siis õpetaja õpetamise info edastamisel EHISesse saadetakse ka vastav info. Täiendatud erivajaduse kehtivuse andmevahetust EHISega. Kui tugiteenuste käskkirjal on määratud lõppkuupäev või koostatakse tugimeetmete rakendamise käskkiri, siis saadetakse EHISesse ka erivajaduse andmete tühistamise info.
 • Tahvel -Erply andmevahetuse liides ja koolilõunatoetuse saajate päring:
  • Koolilõunatoetuse päring on nähtav ja muudetav eraldi õiguse alusel administratiivse töötaja rollis. Liikudes Päringud -> Koolilõunatoetus saab vaadata õppijate andmeid, kellel on õigus koolilõunatoetusele. Administratiivne töötaja saab õppija juures ise valikut muuta.
  • Praktikalepingule lisatud märkeruut „õppijale kantakse koolilõuna toetus arvele”. Kui praktika lepingul valitakse “õppija sooritab praktika koolis”, siis märkeruut on vaikimisi tühi, ülejäänud valikute puhul on märkeruut vaikimisi aktiveeritud. Lepingu koostaja saab hoolimata vaikeväärtusest alati linnukese maha võtta või lisada.
  • Dokumendid -> Käskkirjad -> Praktikale lubamine käskkirjaga saab määrata ka praktikal oldud päevade eest koolilõunatoetuse maksmise. Käskkirjale saab määrata lisaks praktika alguse ja lõppajale ka praktika päevade arvu, mille eest koolilõunatoetust õppijale tasutakse.
  • Päringud -> RMP väljundid lisatud uus valik „Praktika“. Praktika puhul info päritakse praktikale lubamise käskkirjalt (praktikale lubamise algus peab mahtuma sissekande alates ja sissekande kuni vahemikku). Excelis „toetuse sisu täpsustav tekst“ väljale pannakse „praktika“. Excelisse lisada viimane veerg „praktika päevade arv“. Sinna pannakse vastav number käskkirjalt.
  • Loodud andmevahetus Tahvli ja Erply süsteemi vahel. Eesmärk on edastada muutused, seega esmasel käivitamisel on oluline saata kõikide õppurite andmed ning edaspidi saata ainult muutused. Kui õppijal on koolilõunatoetuse saamiseks vastavad tingimused on täidetud, siis süsteem märgib õpilase koolilõuna toetuse saajaks ja saadab andmed tema kohta ERPLY’sse. ERPLY liidese kasutamiseks on vaja koolil anda Tahvli tootejuhile või kasutajatoele teada, et soovitakse liides seadistada. Vaikimisi ei ole koolidel liides aktiivne.
 • Baasmoodulite andmed on täiendatud vastavalt õppekavades ja rakenduskavades tehtud uuendustele. Ühes baasmoodulis saab ära kirjeldada mitme erineva (näiteks koolipõhise ja töökohapõhise) rakenduskava teemad, sest baasmooduliga sidumisel saab valida, millised teemad konkreetsesse rakenduskavasse kaasa võetakse. Lisatud baasmooduli juurde väljatrüki võimalus.
 • Hinnetelehtede massprintimine kutsehariduses.
 • Kõrghariduses ainetele deklareerimine ja deklaratsioonist eemaldamise võimaluste täiendamine.
 •  Õppetöö ettevalmistus -> Aine-õppejõu paarid vaatesse lisatud nupud „Eemalda deklaratsioonidest“ ja „Lisa ained deklaratsioonidesse“.
 • Administratiivse töötaja/juhtõpetaja rollis Õppetöö ettevalmistus -> Aine-õppejõu paarid -> Deklareerinud vaates lisatud võimalus õppija(te) lisaminne ja kustutamine.
 • Õpingukavasse ainete lisamine ja õpingukavade kinnitamine. Lisatud hoiatus, kui õpingukavast hakatakse ainet eemaldama. Muudetud viimati lisatud aine värvilise märke kuvamise aeg pikemaks. Muudetud nii õppekava aine kui õppekava välise aine otsimise loogika samasuguseks: lisatud õppekava aine valikusse aine otsing; õppekava välise aine valikusse kuvatakse aine kohta nimetus, õppejõud, EAP, hindamisviis, rühm, osarühm.
 • Administratiivse töötaja vaates Õppetöö -> õpingukavad lisatud nupp „kinnita valitud õpingukavad“. Töötab koos otsinguga. Kui on esmalt tehtud otsing, siis nupu vajutamisel kinnitatakse kõik otsingu tulemuses olevad õpingukavad.
 • Osarühmade loomine õpperühmade kaupa ja varem loodud osarühmade uuesti kasutamine      
 • Parandused/parendused:
  • Avalduse koostamisel õppija valiku juures kuvatakse ka rühma tähis.
  • Kõrghariduses aine protokollides ja aine-õppejõu paardes (vahesoorituste märkimise vaates) kuvatakse õppurite juures märge, kui aine kohta on tehtud ja kinnitatud VÕTA. Aine-õppejõu paarides kuvatakse ka info tudengi akadeemilise puhkuse ja eksmatrikuleerimise kohta.
  • Kutsehariduses päevikutes sissekande aknas (pop-up) kuvatakse õppijate juures kuvada alati AP, VÕTA, END märget.
  • Kõrghariduses lõpetajate andmetega koos spetsialiseerumise info saatmine EHISesse.
  • Kõrghariduses kõrvaleriala moodulisse võib valida kõiki aineid.
  • Kõrghariduses aine-õppejõu koormuse planeerimisel, kui on lisatud erinevad koormused, siis sama õppetöö liigi alla lisatud osarühmade koormused ja kõik koormus liidetakse kokku.
  • Kui eksternõppur on seotud õppekavaga, siis saab teda lisada kõikidesse selle õppekavaga seotud õpperühmadesse.
  • Eksterni vastuvõtul määratakse eksternile koormus „määramata“.
  • Täiendatud VÕTA andmete edastamise loogikat EHISesse.
  • Õppekava vahetamise käskkirjaga saadetakse EKISesse uue õppekava andmed.
  • Kutsehariduses õppekava rakenduskava juures kuvatavasse mahtude jaotuse tabelisse lisatud tulp „planeerimata“ ning „kokku“ -> „planeeritud kokku“. Kõik teemad, mille juurde ei ole valitud planeeritavat õppeaastat, kuvatakse tulbas „planeerimata“ ning nende teemade mahtusid ei arvestata õppetöö liikide kaupa kuvatavas mahtude tabelis. Protsentuaalne osa õppekavast arvestatakse alati õppekava kogumahust.

Uuendused ver 2.10.0.pdf


 • Administratiivsele töötajale saab lisada asutusepõhise e-posti aadressi. Administratiivse töötaja andmete juurde (Seaded -> Kasutajad) on lisatud väli „Õppeasutuse e-mail“. Tegemist on asutusepõhise e-posti aadressi lahtriga. Administratiivse töötajale suunatud teated saadetakse sellele väljale lisatud e-posti aadressile. 
 •  Külalisõppuritele õppetulemuste sisestamine 21 päeva peale õpingute lõppu. Külalisõppurite õpingute periood on ära fikseeritud õppuri vastuvõtu käskkirjal. Külalisõppurile saab lisada kuni 21 päeva peale tema õpinguperioodi lõppkuupäeva vahesooritusi ja protokolli lõpptulemusi.
 • Tunniplaani haldamine struktuurüksuste lõikes ja juhtõpetaja rollis. Õppetöö ettevalmistus -> Tunniplaani haldamine vaates kuvatakse õpperühmad struktuurüksuste lõikes (kutseõppe vaates ei kuvata  vormivälju„vali õppejõud“ ja „aine-õppejõu paarid“). Tunniplaani haldamise muutmise vaatesse saab liikuda klõpsates ühel õpperühmal või struktuurüksuse nimel.  Iga struktuurüksuse tunniplaani saab kinnitada, avalikustada ja tagasi sisestmisele võtta eraldi. Kui kõikide struktuurüksuste tunniplaanid on ühe staatusega, siis kuvab kogu tunniplaani perioodi juures vastavat staatust.
 • Juhtõpetaja rollile on võimalik määrata tunniplaani muutmise õigust. Juhtõpetaja saab muuta  ja hallata vaid selle struktuurüksuse õpperühmi, millega ta läbi õppekavade seotud on.
 • *Kõrghariduses akadeemilise õiendi visuaali täiendamine:  Lisatud punktis 4.2 lõputöö ja lõpueksami vahele kirje „või/or“ ning inglise keelsel õiendil kogu mahu järel lisatud lühend incl. ja mooduli mahtude järele ECTS.  Õppeaine koodi tulbale lisatud päis; õppeainete mahu järel lisatud ühik EAP; formaalse VÕTA puhul muudetud kirje „Õppeasutuses XXXX läbitud õppeained“. Õppekava täitmise tulemuste tabeli kirjasuurus muudetud väiksemaks kui ülejäänud tekstiosal. Allkirjastaja ametinimetuse sisestamisel on võimalik lisada tekst mitmele reale (näiteks kui allkirjastajal on mitu ametinimetust või auaste). Selleks tuleb kahe nimetuse vahel märkida %%% 
 • Kõrghariduses õppeperioodide kirjeldamisel ei ole enam vaja lisada nimetuse juurde õppeaastat. Õppija andmete juures, valides Õpingukava -> Varasemad õpingukavad või Õpitulemused -> Õppeperioodide kaupa, kuvatakse õppeperioodi nimetuse juures vaikimisi ka õppeaastat. Sama vaade on ka õppija vaates. Samamoodi kuvatakse õppeperioodi nimetuse juures õppeaastat ka Lõpetamine -> Lõp. protokollid (kõrg) -> lisa lõpueksami protokoll lahtris „õppeperiood“.
 • Õppeaine protokollidele õppijate valimine ja lisamine. Õppeaine põhisoorituse protokolli (Õppetöö -> Protokollid -> Lisa uus -> põhisooritus) pakutakse vaikimisi kõiki õppijaid. Protokolli loomiseks peab valima vähemalt ühe õppija. Protokolli vormile on lisatud nupp „Lisa õppijad“.  Klõpsates nupul „Lisa õppijad“ saab lisada juurde juba loodud protokolli õppijaid, kes esmasel valikul protokollist välja jäid. Õppijaid saa otsida nime ja/või õpperühma järgi.
 • Õppeaine kordussoorituse protokolli (Õppetöö -> Protokollid -> Lisa uus -> kordussooritus) pakutakse vaikimisi neid õppijaid, kellel on aine põhisooritus ebaõnnestunud. Kordussoorituse protokolli põhja loomiseks ei pea olema valitud ühtegi õppijat. Protokolli vormile on lisatud nupp „Lisa õppijad“.  Klõpsates nupul „Lisa õppijad“ saab lisada juurde juba loodud protokolli õppijaid, kes esmasel valikul protokollist välja jäid või kellel on aines juba olemas positiivne sooritus. Õppijaid saa otsida nime ja/või õpperühma järgi.
 • Kutsehariduses õppekava- ja rakenduskava väljundi täiendamine: 
  • Kutsehariduse õppekavade juurde võetud maha kohustuslikkus väljalt „Õppekava struktuur“. Süsteem lisab õppekava väljundile struktuuri automaatselt. Väli on jäätud vajadusel võimalusena lisada struktuuri juurde lisainfot.  
  • Kui õppekavas ei ole kirjeldatud üldõpinguid, siis õppekava väljundil seda osa ei kuvata. Samuti ei kuvata õppekava trükiväljundis lõpueksamite moodulite infot.
  • Õppekava väljundis märkuste lahtris kuvatakse õppekavaga seotud kõikide kinnitatud staatuses rakenduskavade linke.
  • Kui mooduli õpiväljund(id) on seotud ühe teemaga, siis õppekava/koondfaili väljundis kuvatakse õpiväljundi hindamisviisi vastavalt teema hindamisviisile. Ülejäänud juhtudel võetakse hindamisviisi valik mooduli juurest.
  • Korrigeeritud mooduli juures õpiväljundite lisamisel väljundi juurde tekkivate tähiste ÕV1, ÕV2 jne numeratsiooni. Uue õpiväljundi lisamisel tekib alati uus number. Kui õpiväljundeid reastatakse ümber, siis numeratsioon muutub peale mooduli (üle)salvestmist. Samuti õpiväljundite vahelt ülearuse väljundi kustutamisel korrigeeritakse numeratsioon õigeks peale mooduli (üle)salvestamist.
  • Kui õpiväljundi juures ei ole eraldi lisatud hindamiskriteeriume, siis rakenduskava ja koondfaili väljundis kuvatakse õpiväljundite juures mooduli hindamiskriteeriumid lahtris olevat kirjet.
  • Avaandmete aadress tõstetud lingi ikooni alla peitu. Lahter nimetatud ümber " Otselink rakenduskavale" ning seal kuvatakse otselinki rakenduskavale (kui rakenduskava on kinnitatud). Kui rakenduskava on kinnitatud staatuses, siis on see avalikult lingi kaudu vaadatav.
  • Täiendatud õppekava ja rakenduskava trükiväljundite paigutust: kitsamad veerised, mooduli  nimetuse tulp laiem, rakenduskava väljund paigutatud horisontaalselt.
  • Rakenduskava juures lisatud mahtude jaotuse (aastate lõikes ja õppetööliikide lõikes) tabel.
 • Täiendused/parandused:
  • Ühel menüülehtedel kuvatakse vaikimisi 20 rea asemel 50 rida.
  • Üldhariduse õppekavas pädevuste loetelu tõstetud peitu ning seotud ainevaldkonnaga.
  • Kõrghariduses õppeaine koormuse all parendatud vaadet, kus paljude õppekavadega seotud ainete puhul mitu kirjet üksteise peale hakkas kuvama.
  • Lisatud piirang, et praktika lepingut ei saa kustutada, kui päevikusse on alustatud sissekannete tegemist.
  • Parandatud koormuse päring detail väljavõte Excelisse.
  • Parandatud päevikus hinnete sisestusväljale lisamisel VÕTA hinde mitte kuvamine.
  • Parandatud õpetaja/õppejõu kasutajarolli juurde lisatud õiguste automaatne laienemine uutele õpetajatele/õppejõududele. 

Uuendused ver 2.9.0.pdf


 • Sündmuste menüüs võimalus lisada tunniplaani sündmust. Valides "Lisa uus tunniplaani sündmus" saab lisatava sündmuse siduda päeviku/õppeainega. Tunniplaani sündmuse lisamisel lisatakse vastava päeviku/aine sedel ka tunniplaani haldamise tabelisse. 
 • Praktika moodulis eemaldatud praktika päevikust piirang, et ettevõtte poolse juhendaja arvamis paneb õppija jaoks päeviku lukku, tõstetud hindamisvormil kriteeriumite tähemärkide arvu,  praktikapäevikute loetelu kuvas moodulite loetelu pandud osaliselt peitu. Administratiivne töötaja saab praktikapäeviku kehtivuse aega muuta. Parandatud lepingu staatuste automaatne muutumine "kehtiv"→"lõppenud", kui praktika lepingu lõpu kuupäev jääb minevikku.
 • Täiendatud juhtivõpetaja rollis õiguste valikut.
 • Akadeemilise õiendi ja hinnetelehe visuaali muutmine ning trükkimise funktsionaalsuse täiendamine.
 • Kutse- ja üldharidusõppekavade juures õppesuundade määramine.
 • Kutsehariduses õppekavade ja rakenduskavade sisestusväljundite ning trükiväljundi täiendamine.
 • Üldharidusõppekavade lisamine kooli õppekavana.
 • Kõrghariduses kõrvalerialade kuvamine lõputunnistusel/akadeemilisel õiendil. 
 • Parandused Täiendused:
  • Protokollide loomisel kuvatakse aine-õppejõu paari juures ka õpperühma(d), millega see aine-õppejõu paar seotud on.
  • Trükitud eesti keelse ja inglise keelse akadeemilise õiendi blankette saab märkida rikutuks eraldi.
  • Andmevahetus -> Õppijad -> Õppekava täitmine: saab saata andmeid EHISesse õppekava, õpperühma või õppija kaupa. Kutsehariduse õppijate andmed ei liigu EHISesse.
  • Akadeemilisel puhkusel olevat õppijat saab samaaegselt määrata välisõppesse.
  • Protokollide ja mooduli protokollide juures võimalus otsida eraldi õppeaasta ja perioodi järgi ning vajadusel otsing tühjaks jätta. Lisatud otsinguväljad „õppija“ ja „õppejõud“ (mitmikvalik).
  • Parandatud õppeainete otsing protokolli lisamisel ning aine koormuse planeeringus.
  • Parandatud päringute koostamises Statistika all olev õppevõlgnevuste päring.
  • Baasmooduli vaates muudetud teema kirjeldamises  alajaotuse pealkiri "Mooduli hinde kujunemine" > "Hinde kujunemine".
  • Automaatteates „Esindaja roll kaob (esindatav saab 18)“ kasutatava sedeli #{oppuri_sunnipaev} puhul kuvatakse ainult sünni kuupäeva ja kuud.
  • Finantseerimisallika muutmise käskkirjal saab määrata eraldiseisvalt nii allika kui allika täpsustuse.

Uuendused ver 2.8.0.pdf


 • Õppejõule/õpetajale lisakoormuse määramine ja väljund. Lisatud õpetajad/õppejõud põhiandmete juurde menüüpunkt „Koormusleht“, kus kuvatakse õpetaja/õppejõu kogu õppeaasta koormuse info ning saab lisada täiendavat koormuse infot.  Õpetaja õppeaasta koormusest on võimalik võtta exceli väljund. Koormuse koondinfost (õppetööga seotud koormus+lisakoormus) on võimalik võtta pdf-väljund.
 • Õppetöö toimumiskoht iga õpperühma juurde ja info EHISesse. Kui õppekava juures on märgitud, et õppekava on seotud rohkem kui ühe toimumiskohaga, siis õpperühma andetes (Õppijad -> Õpperühmad) saab märkida ära, milline on selle rühma õpptöö toimumiskoht. Kutsehariduse korral õppetöö toimumiskoha andmed saadetakse EHISesse väljale „Õppeasutuse filiaal“. Kõrghariduse korral õppetöö toimumiskoha andmed saadetakse EHISesse väljale „Toimumiskoht“.
 • Uute õppijate andmete pärimisel SAISist sai üle vaadatud ja eemaldatud mahupiirangud. Korraga saab tõmmata kõik õppijad, kes on konkursiga seotud, olenemata õppijate arvust. Samuti eemaldatud vastuvõtu käskkirjale minevate õppijate arvuline piirang. 
 • Päringud -> Päringute koostamine lisatud otsinguparameetritesse järgmised väljad
  • Päringu koostamisel „Isikuandmed“ osas "Täisnimi" tulemus kuvatakse tähestikulises järjekorras alati perekonnanime järgi ning lisatud otsinguparameeter "Ealisus", kus saab filtreerida välja kõik alaealised/täisealised õppijad.
  • Päringu koostamisel õpinguandmete osas lisatud otsinguparameetrid akadeemilise puhkuse, välisõppesse vormistamise ja külalisõppuri käskkirja puhul alguse ja lõpp aeg.
  • Päringu koostamisel „Kontaktandmed“ osasse lisatud otsinguparameetrid "muu kontakt" (tekstiotsing/kuva õppija kontaktandme juures "õppija muu kontakt" lahtris olevast infost).
  • Päringu koostamisel „Õpinguandmed“ osasse lisatud otsinguparameeter "Õpipoisi ettevõte", "õppijal on erivajadus" ning "erivajaduse täpsustus".
  • Päringu koostamisel lisatud eraldi osa "Esindajad" (ainult kutseõppes nähtav). Sisaldab otsinguparameetreid "Esindaja nimi", "esindaja isikukood", "seos õppijaga", "esindaja kontakttelefon", "esindaja e-post", "esindajate täiendavad kontaktid", " Õppija andmed on esindajale nähtavad". Lisaks võimalus teha otsing ainult nende õppijate kohta, kelle on esindaja lisatud (näiteks märkeruut "kuva ainult esindaja(te)ga õppijad").
  • Päringu koostamisel „Statistika“ osasse lisatud otsinguparameeter "VÕTA maht".
 • Infokioski vaates õpperühmade valikus kuvatakse kõiki sellel õppeaastal aktiivseid õpperühmi. Lisatud juurde vaate hetke tunnid hoone lõikes. Valides „Hetke tunnid hoone lõikes“ saab valida hoone, mille tunde soovitakse vaadata. "Hetke tunnid" ja "hetke tunnid hoonete lõikes" vaatest ei kuvata mitteavalikke (hõivatud) sündmused. Kui soovitakse ruumi/õpetaja äraolekut kuvada hetke tundide, siis on vaja sündmus sisestada avaliku sündmusena. Administratiivse töötajana valides Tunniplaani vaatamine -> Infokiosk, avaneb infokioski väljund uuel vahelehel. Liikudes infokioski vaates saab alati esilehele tagasi klõpsates üleval paremas nurgas oleval kooli logol.
 • Praktika lepingu tühistamisel andmete saatmine EKISesse ja tõrgete korral kasutamiseks lisatud tühistamise võimalus ilma EKISeta. Lepingu jaluses valides „Tühista leping“on lisatud ajutine nupp „Tühista ilma EKISeta“.
 • Parandatud kõrghariduses õppejõu koormuse arvutus, kui õppejõud on seotud mitme osarühmaga.
 • Täiendatud vaadet koormuse planeerimises õppejõu ja õppeaine kaudu: kuvatakse koormuse jagamist osarühmade ja mitme õppejõu vahel.
 • Immatrikuleerimine/immatrikuleerimine (vastuvõtt) käskkirjal külmutatud esimesed read (isikukood+õppija nimi) ning tabeli päis.
 • Teadete sisus tõstetud piirmäär kuni 5000 tähemärki.
 • Üldharidusõppe eelduste seadistamine. Lisatud üldharidus õppekavade sisestamiseks vajalikud klassifikaatorid ning peaadministraatori vaates põhikooli ning gümnaasiumi õppekava põhi.
 • Õpetaja/Õppejõu andmete juures lisades EHISe ametikoha andmeid, saab sisestada koormust täpsusega kaks kohta peale koma.
 • Muudetud õpetajate andmete EHISesse saatmise loogikat. Õpetaja andmete juurde (Õpetajad -> põhiandmed -> EHISe ametikoht) on lisatud info viimanese muudatuste saatmise kuupäevaga. EHISesse andmete saatmisel kontrollitakse, et kui õpetaja anded on varem juba Tahvlist EHISesse saadetud, siis edaspidi saadetakse info muudatustena. Kui ei ole olemas andmete juures viimati saadetud kuupäeva, siis edastatakse EHISesse kõik andmed. Kui EHIS andmeid vastu ei võta, siis „viimati muudetud“ kuupäev ei muutu (kuvatakse seda kuupäeva, mil viimati muutused EHISesse vastu võeti). Kui EHIS võtab andmed vastu, siis lisatakse Tahvlis nende õpetajate juurde, kelle andmed edastati, uus viimati saadetud kuupäev.
 • Õpetajate täiendkoolituste saatmisele saadatakse EHISesse vaid uued/lisandunud täiendkoolitused.
 • Tudengi vaates kõrghariduses eemaldatud esindaja info valik. Esindaja info sisestatav ja nähtav vaid kutsehariduse õppijate puhul.
 • Praktika päevikus ettevõtte poolne juhendaja saab alla laadida õppija ja kooli poolse juhendaja poolt lisatud faile.
 • Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadel kraadi saamise võimalus.
 • Väiksemamahulise VÕTA arvestamine suurema mahuga aine vastu
 • Kutsehariduses õppekava väliste soorituste sidumine õppekava moodulite/teemadega
 • Kutsehariduses spetsialiseerumise märkimine õppija põhiselt
 • Tunnijaotusplaani kopeerimine teisest sama HTM koodiga õppekavast
 • Tugiteenuste sisestamisel määrata, kes näeb sissekannet
 • Päeviku sissekande juurde on lisatud märkeruut "Teavita õppijat". Õppijal kuvatakse esilehel  kontrolltöödena vaid neid sissekandeid, kus on märgitud „Teavita õppijat“.  Teavitatud sissekande juures kuvatakse täpsustust, mille on õpetaja lisanud lahtrisse „Sissekande nimetus“. Vaikimisi kuvatakse seal lahtris sissekande liigi nimetust, kuid õpetaja saab seda nimetust ise muuta.  Kui õpetaja märgib, et sissekande juures, et on vaja teavitada õppijat, siis kuvab õppijale seda sissekannet õppija vaates esilehel „Kodutööd ja kontrolltööd“ loetelu all. 
 • Kutsehariduses rühmajuhataja aruande juures ära võetud väljund „Trüki pdf“ ning selle asemel loodud väljund „Trüki hinneteleht“. Väljundil kuvatakse neid hindeliike, mis on otsingu tulemuses määratletud. Iga õppija hinneteleht kuvatakse eraldi lehel.

Uuendused ver 2.7.0.pdf


 • Teated täiendamine
  • "Teated" nupp on dubleeritud menüüpunktina vasakule menüüsse "Tunniplaan ja sündmused" ning "minu andmed" kirjete vahele. Kõik teated on jagatud nelja menüüosa vahel. Teate juurdes kuvatakse alati ka teate saatja nimi. Teate saatja nimi kuvatakse ka e-postile mineva teate juurde. Teateid on võimalik kustutada. Teate koostamisel on laiendatud sihtrühma valikut ning valitud isikuid saab ühe kaupa teate saajate hulgast eemaldada. Teadet saab saata mitmele osapoolele korraga (näiteks õpetaja+õpperühm). 
  • Administratiivne töötaja saab saata teadet kõikidele osapooltele: õppija, lapsevanem, õpetaja, juhtõpetaja, teine administratiivne töötaja ja peaadministraator ning saab teate saajate sihtrühma valida õppeaine/päeviku järgi.
 • Seaded -> Kasutajad kasutaja andmete juures olev e-posti välja nimetus on muudetud „e-posti aadress“.
 • Tunniplaani sündmuseid ei saa õpetaja/juhtivõpetaja rollis isik menüü Sündmused alt muuta. Muuta saab vaid üksiksündmusi, mis on antud õpetaja/juhtõpetajaga seotud.
 • Lisatud otsinguparameeter „Õpperühm“ (saab valida mitu rühma korraga) menüüosasse Dokumendid -> avaldused/käskkirjad/Tõendid, menüüosasse Õppetöö -> eksamite ajad/VÕTA ning Lõpetamine -> Lõp.protokollid.
 • Nuppude dubleerimine on lisatud koolide õppekavade, rakenduskavade, õppekava versioonide, õppeainete, baasmoodulite, aineprogrammide, koormuste planeeringu, õppetöögraafiku, õppija põhiandmete, tugiteenuste, VÕTA avalduse, kasutajaõiguste määramise ja õppija uude aastasse viimise vaadetes.
 • Õppekavades, õppeainetes, õppekava versioonides ja rakenduskavades kuvatakse ainepunktide mahud täpsusega kaks kohta peale koma.
 • Juba avalikustatud tunniplaani saab tervikuna tagasi võtta „sisestatud“ staatusesse. 
 • Sündmuste otsinguvormil  kuvatakse nupp „Trüki“. Klõpsates nupule saab pdf-väljundi otsingu tulemusest.
 • Tunniplaani vaates lisatud otsingu vormile parameetrid „Alates“, „Kuni“. Otsingu tulemusel kuvatakse vastavalt otsinguparameetritele sobivate tunniplaani sündmuste loendit.
 • Tunniplaani importimisel TimeTable süsteemi kaudu saab sündmuse siduda üksiku õppijaga. Selles on vaja lisada importimise vaates märkeruutu „ind. Sündmused“ linnuke. Kui märkeruut valitud, siis importimisel seotakse sündmused õpperühmade asemel õppijatega.
 • Kõrghariduses vahesoorituste lisamine (tulemuse muutmine) peale põhisoorituse protokolli kinnitamist.
 • Lõputöö ja lõpueksami vahel valimine
  • Õppekava versioonis tuleb sisestada korraga nii lõputöö kui ka lõpueksami moodul. Õppija õppekava juures loetakse kohustuslikuks seda moodulit, mille hulgast on õppija teinud esimese valiku (sisestanud lõputöö teema või deklareerinud end eksamile).
  • Kui õppijale on sisestatud lõputöö teema (ei pea olema kinnitatud), siis ei lubata õppijale deklareerida lõpueksamit. Kui õppijale on deklareeritud lõpueksam, siis ei lubata õppijale lisada lõputöö teemat.
  • Õppekava täitmise juures arvestatakse, et kui õppekava versioon on seotud ainult ühe peaerialaga, siis arvestatakse õppekava täidetuse juurde kohustuslikuks see moodul, mis osutus valituks. Rohkem kui ühe peaerialaga korral
 • Akadeemilise õiendi kuva täiendus
  • lõputöö teema juures kuvatakse ka lõputöö juhendaja nime;
  • allkirja ala muudetud laiemaks;
  • kõikide mooduli liikide nimetused kuvatakse läbivalt väikese tähega;
  • aine-õppejõu paari juures saab valida, keda soovitakse kuvada akadeemilisel õiendil. Kui aine-õppejõu paari lisada mitu õppejõudu, siis iga õppejõu juures on valik „Kuvatakse akadeemilisel õiendil“. Vaikimisi on märkeruut aktiivne.
 • Kõrghariduses tunniplaani haldamine õppejõu vaates.
 • Aineprogrammide koostamine mitme õppejõu poolt korraga.
 • Kõrghariduse õppekava täidetuse arvestamise  täiendus
  • Iga õppekava versiooni juurde lisatud tabel „Õppekavas ettenähtud ainepunktide arv“, kus saab määrata, milline EAPde arv võetakse semestri täidetuse aluseks. Vaikimisi iga semestri aluseks 30 EAP-d.
  • Õppija õpitulemuste vaates muudetud õppekava täidetuse ja kumulatiivse täidetuse % juures kuvatavat teksti. 
  • Täiendatud õppekava täitmise päringu vaadet.
 • Sunddeklareerimisel kontrollitakse ka VÕTAga seotud positiivse soorituse olemasolu. Kui aine on õppuril VÕTAga üle kantud, siis tema deklaratsiooni aine-õppejõu paari ei lisata.
 • Eksami aja lisamisel (Õppetöö -> Eksamite ajad -> Lisa uus) väli „Kohtade arv“ on mittekohustuslik väli, mille võib eksami aja lisamisel jätta tühjaks. Kui väli jäetakse tühjaks, siis süsteem ei kontrolli, mitu õppijat on eksamile registreerunud. Kui väljale lisatakse piirarv, siis süstee lubab eksamile registreerida vastava arvu õppijaid. Eksami aja lisamisel aine-õppejõu paari juures kuvatakse ka õpperühma, millega antud aine-õppejõu paar on seotud.
 • Lõputöö teemade otsinguvormil kuvatakse ka õpperühmata õppijate lõputööde infot. Kui lõputöö teema on kinnitatud, siis admin vaates otsinguvormil kuvada mitte „Muuda“, vaid „Vaata“ nupp. Vaatamise vormil siis tuleb kuvada Muuda nupp andmete muutmiseks. Mitteaktiivse õppija puhul lõputöö teema sisestamise vormil kenasti kuvatakse, et õppija on mitteaktiivne. Kuid andmete salvestamisel ei küsita üle, kas kasutaja on kindel, et soovib muuta mitteaktiivse õppija andmed.
 • Kordussoorituse protokolli saab luua ilma eksamiaega määramata.
 • Õppijate põhiandmetesse lisatud andmeväli „keskhariduse omandamise riik“. Andmeväljale minev info tuleb SAISist, kui kool kasutab õppijate vastuvõtmisel SAISi või lisatakse käsitsi vastuvõtu käskkirjal õppija juurde.
 • Kutsehariduses õppija õppevormi vahetamise avaldus ja käskkiri
 • Tunnijaotusplaani täiendamine
  • Kui kalendri sündmustes (Seaded -> Õppeperioodid -> Kalendri-sündmus) on ära kirjeldatud vaheajad (sündmuse tüüp „Vaheaeg“), siis vaheaja sisse jäävad nädalad kuvatakse tunnijaotusplaanis hallil taustal.
  • Moodulite päiseread läbivalt helesinisel taustal. Mooduli vastutaja nimi kuvatakse vaikimisi rakenduskavast, kuid vajadusel saab seda tunnijaotusplaanis muuta. Tunnijaotusplaanis nime muutmine rakenduskavas olevat infot ei muuda.
  • Õpperühma tunnijaotusplaani vaatesse lisatud valik „Kuva vaid planeeritud moodulid“ (vaikimisis valitud). Sel juhul kuvatakse vaid neid mooduleid, kus on märgitud rakenduskavas teemade juurde vähemalt üks vastav õppeaasta. Kui mitte ühegi teema taha ei ole pandud täpsustust, mis aasta teema on, siis seda moodulit ei kuvata. Eemaldades linnukese märkeruudust „Kuva vaid planeeritud moodulid“ kuvatakse kogu rakenduskava moodulid. Iga mooduli juurde kuvatakse info, kui mitu tundi on varasemates õppeaastates antud õpperühma tunnijaotusplaani sellest moodulist ära planeeritud ning kui mitu tundi on jäänud veel planeerida.
  • Kui õpetajale on tunde üle planeeritud, siis koormuse ja planeeritud tundide vahe (planeerimata tunnid) kuvatakse miinusega. Kui õpetajale planeeritud koormus ületab õpetaja koormuse, siis õpetaja nimi kuvatakse punasena.
  • Päeviku loomisel on võimalus märkida, et selles päevikus olevaid tunde ei tasustata ja sellisel juhul neid tunde arvestatakse koefitsendiga 0. Tasustamata päeviku juures kuvab .
  • Päeviku loomisel, kui päevik on seotud ühe teemaga, siis kuvada hindamise kohta info rakenduskavast: eristav, mitteeristav või ei hinnata. Vaikimisi on valik sama, mis rakenduskavas on teema valik, kuid valikut saab vajadusel muuta.
  • „Kõik kokku“ veergu lisatud read: koormus EKAPites (EKAP) ja kontakttundide arv nädalas (KT kokku) ning „kõik kokku“ rida on külmutatud. Tabeli päises olevad valikud viidud peitu.
  • Õpetajale planeeritud koormuse infos kuvatakse vaid planeeritud kontakttundide arvu. Liikudes hiirega koormuse arvule, kuvatakse detailne info kõikide tunniliikide kohta k.a. mittekontakttunnid.
  • Kui õpetaja annab tundi nii kutse- kui ka kõrgharidusõppes, siis tunnijaotusplaanis (kutse) kajastuvad õpetaja koormuse arvestuses (hallid read) ka nende kontakttundide info, mis on talle lisatud kõrgharidusõppes.
  • Valides "kustuta" saab kustutada kogu tunnijaotusplaani korraga, eeldusel, et ei ole ühessegi tunnijaotusplaaniga seotud päevikusse tehtud ühtegi sissekannet. Kui on mõnda päevikusse tehtud sissekanne, siis süsteem tunnijaotusplaani tervikuna kustutada ei luba ja annab vastava teate.
  • Tunnijaotusplaanis õpetajate koormuse kuvas (k.a. õpetaja vaates Õppetöö -> Planeeritud koormused) lisatud õpetaja koormuse tabelisse read „EKAP“ ja „KT kokku“ ning päeviku nimede juurde kuvatakse ka mooduli nimed.
 • Kutseõppe õppijate välisõpingute info saatmine EHISesse
 • Puudumiste tabelis puudumistega seotud päevikud järjestatakse vastavalt sissekannetes märgitud algustundide järgi. Kui algustundi ei ole märgitud, siis järjestatakse päeviku nimede alusel.
 • Kui õppija muudab oma isikuandmete juures ära arveldusarve numbri, siis edaspidi uutel õppetoetuse taotlusel kuvatakse vaikimisi uut kontonumbrit ja muudatus on püsiv. Kui õppija muudab arvelduskonto numbrit õppetoetuse taotlusel, siis see on ajutine muudatus, mida kuvatakse selle taotlusega seotud RMP välundis, kuid õppija andmete juures muudatus ei kajastu.
 • Rakenduskava juurde lisatud nupp "trüki koondfail", mille väljund on rtf-fail. Koondfaili väljund on ühendfail hetkel olemasolevatest väljunditest: õppekava juurest „trüki põhiandmed“ + õppekava juurest „trüki moodulid“ + rakenduskava juurest „trüki põhiandmed“ + rakenduskava juurest „trüki moodulid“.
 • Lõpudokumentide juures hinnetele välja trükkimisel (Lõpetamine -> Lõpudok. Trükk (kutse) -> Hinnetelehed) saab nihutada vastavalt vajadusele tunnistuse numbri asukohta lisades väljale „Lõputunnistuse nr kõrgus (-10 ..10)“ väärtuse vahemikust -10 kuni 10. Negatiivne väärtus nihutab tunnistuse numbrit üle poole (vähendatakse numbri ja lehe ülaserva vahelist kaugust) ja positiivne suurus nihutab tunnistuse numbrit alla poole (suurendab numbri ja lehe ülaserva vahelist kaugust).

Uuendused ver 2.6.0.pdf


 • Sündmuse sisestamisel lisatud võimalused siduda sündmus õpetajate, õppijatega. Õpetajal laiendatud õigused sõndmuse sidumisel isikutega. Sündmused on muudetavad ka tagant järgi.
 • Päevikute sissekande juures võimalus märkida, millise (selle päevikuga seotud) õpetaja koormusesse sissekande maht arvestatakse. 
 • Lõpueksami protokollil eksami keele valik, kui õppija õppekeel ei ole eesti keel. 
 • Tunniplaani haldamine:
  • Kõrghariduses tunniplaani haldamisel korduse valimisel kuvatakse kuupäev, milleni kordus kestab. Vaikimisi kuvatakse tunniplaani perioodi lõppkuupäeva, kuid kasutaja saab klõpsates kuupäeval avada kalendri vaate ja valida ise korduse lõppemise aja. 
  • Tunniplaani haldamises jääkide arvestus sõltub sedelile märgitud tunniaegadest. Kui tundide aegade sisestamisel märkida tunnid paaristundidena (näiteks 09:00 – 10:30), siis süsteem arvestab, et tunniplaani haldamises ühe sedeli lisamise kohta kaks akadeemilist tundi. Sama arvestus kuvatakse ka koormus detail päringutesse.
  • Kutsehariduses tunniplaani haldamises lisatud päevikute juures planeeritud/tunniplaani kantud tundide infole sulgudes õppeaastasse planeeritud ja õppeaastasse paigutatud tundide arv. 
  • Kõrghariduses õppija juures „Minu tunniplaan“ vaates kuvatakse vaid temaga seotud õppeainete tundide toimumise aegu. Kuvatakse vaid neid aine-õppejõu paare, mis on tema õpingukavasse deklareeritud ning vaid nende osarühmade tunde,millesse õppur kuulub. 
 • Kõrghariduses aine-õppejõu paari juures saab määrata aine-õppejõu paariga seotud õppijate piirarvu. 
 • Kutsehariduses õppija õpitulemuste vaates võimalus valida, kas soovitakse näha ainult teemasid või ka õpiväljundeid. Teemade juures kuvatakse ka õppeaasta (rakenduskava planeeringust).
 • Õpitulemuste all menüüpunktis "Õppeaasta kaupa" kuvatavate tulemuste järjestamine nii, et alati kuvab mooduli nimi ja selle järgi kõik teemad, mis on selle mooduliga seotud
 • Kõrghariduses VÕTA avaldusel asendatavate ainete valikus kuvatakse kõiki õppeaineid, mis ei ole õppijal sooritatud. Ülekantava õppeaine vastavusse saab valida mitu erineva mooduli alla kuuluvat ainet. Suuremahulise aine mahust üle jäänud osa lisatakse vabaõppesse.
 • VÕTA komisjoni kõik liikmed saavad sisestada avalduse juurde kommentaare kuni VÕTA taotlus ei ole komisjoni esimehe/administratiivse töötaja poolt kinnitanud, tagasi lükanud või saatnud tagasi täiendamiseks. Kommentaari lisamisel on võimalik valida, kas kommentaar on õppurile nähtav või mitte. Vaikimisi on märgitud, et kommentaar ei ole nähtav. Avaldust saab saata kinnitamisele, koostamisele või tagasi lükata vaid komisjoni esimees või vastavate õigustega administratiivne töötaja. VÕTA avalduse juurde saab valida mitut VÕTA komisjoni korraga.
 • Iga õppetöö liigi juures saab kuni kolm erinevat koefitsienti, mida kasutatakse tasustatud tundide arvutamisel. Kui koefitsienti eraldi välja ei tooda, siis vaikimisi on see 100. Vaikimisi kuvatakse iga koefitsiendi juurde eelneva õppeaasta, käesoleva õppeaasta ja järgmise õppeaasta
  koefitsient. Ülejäänud aastate koefitsendid on peidus ja neid saab näha siis, kui minna muutmuse vaatesse. Kutsehariduses saab koefitsienti määrata tunnijaotusplaanis õpperühmapõhiselt, kõrghariduses koormuste planeeringus aine-õppejõu paari juures. 
 • Kõrghariduses koormuste planeerimine täiendatud õppetöö ettevalmistuses õppeainete, õpperühmade ja õppejõudude koormuste lisamine. Lisatud otsinguparameetrid. 
 • Aine-õppejõu paari juures osarühmade koormuse määramine.
 • Muudetud Õpetaja koormus detail päringut nii kutse- kui kõrghariduse vaates.
 • Parandused/täiendused:
  o Õppeaine protokollides õppija nime ja õpperühma tulbad külmutatud.
  o Päevikus saab õpiväljundite hinnet kustutada.
  o Tunnijaotusplaanis osarühmade päevikute juures „Tagasi“ nupp liigub alati päevikust välja tunnijaotusplaani.
  o Süsteemi on lisatud õppija registrinumbrid ning uutele õppijatele lisatakse registrinumbrid automaatselt.
  o "Kasutatakse tunniplaani koostamisel" märkeruudu funktsionaalsus muudetud nii, et kui on märkeruut on valitud, siis õppetööliigi sedeleid kuvatakse ja tundide arvu arvestatakse tunniplaani haldamises. Kui märkeruut ei ole valitud, siis tunnijaotusplaanis saab seda õppetöö liiki kasutada (kuvatakse päevikus), kuid tunniplaani haldamisel seda õppetööliiki ei kuvata ega arvestada.
  o Administratiivne töötaja saab õppijale avada õpingukava kõikidesse tulevikku jäävatesse õppeperioodidesse olenemata seadistatud deklareerimise perioodidest.
  o Päringus Õppejõu koormus (kõrg) tõstetud ümber õppeaine nime ja õppeaine koodi tulbad nii, et õppeaine koodi kuvatakse õppeaine nime ees. 

Uuendused ver 2.5.0.pdf


 • Kutsehariduses moodulite protokollis õppijate reastamine perekonna nime järgi ning õppija nime ja õpperühma tulbad külmutatud. Mooduli protokolli loomisel õppijate valik õpperühma järgi.
 • Kõrghariduses vahesoorituste sissekannete tegemisel õppijate nime ja õpperühma tulbad külmutatud.
 • Kutse- ja kõrghariduses tunnijaotusplaani/koormuste planeerimise juures koormuste koondväljund Excelisse.
 • Administratiivsete töötajate ja õpetajate õiguste (Seaded -> Kasutajad) juures saab märkida, kellel on õigus erinevaid automaatteateid saada.
 • Automaatne teavitus tunniplaani kohta õpetajatele. Automaatteavitusega saadetakse õpetajatele info nende tundide kohta, mis neil järgmise kahe nädala jooksul on tulemas. Automaatteavitus saadetakse välja iga nädal neljapäeval. Iga kooli administratiivne töötaja, kellel on vastav õigus, saab seadistada õpetajatele saadetava teade valides Seaded -> Automaat. teate mallid -> Tunniplaani automaatteavitus. Kui õpetajal ei ole ühtegi tundi toimumas, siis teadet ei saadeta.
 • Õppetoetuste ja stipendiumite taotluste pingerea juures loodud Exceli väljund.
 • VÕTA taotluste juures kuvatakse esitamise kuupäeva.
 • Kutsehariduses täiendatud rühmajuhataja aruande päringut: sissekantud tundide arv, puudumiste ja põhjuseta puudumiste protsent).
 • Teksti sees, näiteks teadetes, üldteadetes, päeviku sissekannetes, õppematerjalide juures linkide kuvamine aktiivse lingina.
 • Tunnijaotusplaanis võimalus luua individuaalpäevikut. Tegemist päevikuga, kus sissekanded on seotud konkreetse õppijaga ning tunniplaani saab lisada tunde ühe õppija kaupa.
 • Kõrghariduses õpingukavadel õppija vaates näha vaid kinnitaja nime.
 • Käskkirja andmete EKISesse saatmise parandus: rakenduskava koodi asemel saadetakse õppekava kood.
 • Õppimistõendil õppekava nimetuse taga sulgudes kuvatakse õppekava koodi asemel õppekava HTM kood, lisatud õppija kursuse ja akadeemilisel puhkusel viibimise info .
 • Koolipõhise hindamissüsteemi seadistamine ja rakendamine: õppija vaade.
 • Õppetöögraafiku juurde lisatud link, mille kaudu pääseb õppetöögraafikut vaatama ka süsteemi mitte sisse loginud kasutaja.
 • Kutsehariduses päeviku kuva täiendamine: päeviku päis vaikimisi peitu pandud, lisatud päeviku infosse mooduli vastutaja nimi, päeviku jaluses kuvatakse nii rakenduskava kui mooduli kui teemade kogu infot, päeviku õppijate tabelis kuvatakse korraga nähtavalt kuni 25 rida, tabel vaikimisi alati keritud viimase sissekande juurde.
 • Parandused ja täiendused:
  • Täiendõppesüsteemi Juhan sündmuste kuvamine tunniplaanis.
  • Eksternõppuri tunniplaani kuva.
  • Rühmajuhataja aruandes Exceli ja pdf-väljundi alla laadimine.

Uuendused ver 2.4.0.pdf


 • Sisselogimise aknas kõik autentimisviisid kohe valitavad. 
 • Koolipõhine hindamissüsteem I osa (hindamissüsteemi õigus, seadistamine, päevikud, protokollid). arenduses on õppija vaates hinnete kuvamine. 
 • Kutsehariduse õppijate andmete juurest võõrkeele info saatmine EHISesse.
 • Õppetöögraafiku vaate ja väljatrüki täiendamine (arenduses veel pdf-väljatrüki täiendamine). 
 • Äriregistrist andmete uuendamisel uuendada ka ettevõtte nime.
 • Liides Juhaniga.
 • Parandatud: 
  • Õppijate päring maakondade lõikes.
  • VÕTA ainepunktide kuva  õppija andmete juures.
  • Lõpetamise kuupäeva saatmine EHISesse.
  • Administratiivse töötaja vaates õpetaja järgi päevikute otsingu tulemusel kuvab ka teiste õpetaja päevikuid.
  • Stipendiumi/õppetoetuse määramise käskkirja juures muudetud akadeemilise puhkuse kontrolli loogikat.
  • Stipendiumite pingereas kuvatakse KKH kolm kohta peale koma. 
  • Õppeaine järgi teadete saatmisel läheb teade ainult käesoleval aasta käesoleva semestril sellesse ainesse deklareeritud tudengitele. 
  • Deklaratsiooni lisamisel osarühmade valimine lubatud. 
  • Aine-õppejõu paariga seotud tunniplaani sedeli muutmine. 

Uuendused ver 2.3.0.pdf


 • Õppija andmete juurede lisatud andmeväljad: arveldusavde number tõstetud kontaktandmete alla, õppijate isliklikud e-postid toodud nähtavaks, lisatud link õppekavale, õppekava kood, õppetaseme info, andmeväljad: amet, töökoht, registri number. Õppija andmete juures dubleeritud akadeemilise puhkuse info, VÕTA avaldustega seotud info (menüüpunktis dokumendid), lisatud õpitvad võõrkeeled, õpingukava eraldi menüüpunktina.
 • Eksternõppesse vormistamise, katkestamise ja lõpetamise käskkiri. õppevormi "ekster" määrmaine õppijale.
 • Eemaldatud piirang, et väiksema mahuga aine/mooduliga ei saa asenda suurema kahuga ainet/moodulit. Süsteem annab hoiatuse, et ülekantava aine/mooduli maht on väiksem kui asendatava aine/mooduli maht, kuid avaldust saab siiski kinnitada.
 • Kõrghariduses korrigeritud õppekava täidetuse arvutaminst.
 • Kutsehariduses korrigeeritud õpetajate kontaktundide koormuse arvutust.
 • Päevikute automaatne osarühmadeks jagamine.
 • Tunniplaani linkimine isikliku kalendriga. 
 • Parandused:
  • Fotoboxi kaudu laaditud piltidele lisatud .jpg laiend.
  • Täiendatud päevikutele koodide genereerimise loogikat.
  • Teadete välja saatmisel teate saatjaks alati noreply@tahvel.edu.ee
  • Tunniplaanis kõrghariduses ainete nimetuste kuvamine vastavalt keelele
  • Tunniplaani mobiilses vaates tundide järjekord

Uuendused ver 2.2.0.pdf


 • Uued õppetöö liigid (kutse- ja kõrgharidus). Menüüpunktis “Seaded” -> “Õppetöö liigid” on laiendatud õppetöö liikide valikud, mida õppetöö planeerimisel ja tunniplaanis kasutada saab.
 • Infokiosk I osa (kutse- ja kõrgharidus). 
 • Fotobox https://fotobox.hitsa.ee/et (kutse- ja kõrgharidus) ja õppijate fotode masspäring. 
 • Õpisooritustõendi inglise keelne väljund (kutse- ja kõrgharidus).
 • Õppekava otsingu vaade vaikimisi peidetud (kutse- ja kõrgharidus).
 • Akadeemilise kalendri vaate täiendamine (kutse- ja kõrgharidus).
 • Kutsehariduses uus käskkirja liik “Muu”.
 • Kutsehariduses puudumistõendi esitamise võimalus koolipõhiselt määratav.
 • Kõrghariduses protokollide otsinguparameetrite täiendamine.
 • Kõrghariduses õppijate automaatne deklaratsioonidesse lisamine.
 • Kõrghariduses õpilaspiletite haldamine.
 • Kõrghariduses aine-õppejõu paari otsing õpperühma järgi.
 • Kõrghariduses “Immatrikuleerimine (vastuvõtt)” käskkirjal, kui finantseerimise allikas on märgitud “tasuta”, kuvatakse vaikimisi finantseerimise allika täpsustusena „Üliõpilane ei hüvita õppekulusid: õpib täies mahus eestikeelsel õppekaval“.
 • Kutsehariduses päevikus sissekande “Lõpptulemus” päises kuvatakse kuupäeva kujul DD.MM.YY.  Päevikute loetelus (Õppetöö -> Päevikud (kutse)) lisatud tulp “Õppijate arv”, kus kuvatakse päevikuga seotud õppijate koguarvu (k.a. katkestanud õppijad).
 • Lisatud päevikute loomise vaatesse (õppetöö ettevalmistus -> Kutseõp. Tunnijaotusplaan -> lisa päevik) ja päevikute loetelu (Õppetöö -> Päevikud (kutse)) juurde nupp “Lisa õpilased automaatselt päevikusse”. Märkides päeviku ära, et õppijad lisada automaatselt päevikusse ei pea õpetaja päeviku avamisel õppijaid ise päevikusse valima. Arendus on hetkel veel pooleli.
 • Kõrghariduses VÕTAga ülekantud ainete puhul õpilase õpitulemuste juures ei dubleerita enam asendatud aine infot ja asendatud aine kirjet kuvatakse ainult ülekantud aine juures punasega.
 • Kutsehariduses, kui administratiivsel töötajal on õigus näha avaldusi ja käskkirju kuid tal puudub õigus näha tugiteenuste infot, siis ei saa antud töötaja näha tugiteenuste avalduste ja käskkirjade sisu.
 • Kutsehariduses individuaalse õppekava ja tugiteenuste käskkirjale saab valida kõiki mooduleid, mis õppijal on hindamata või negatiivselt hinnatud (kaasa arvatud valikainete ja lõpueksami mooduleid.

Uuendused 2.1.0.pdf


 • Kõrghariduses õppuri õpitulemuste vaatesse õppekava täidetuse vaade, mis näitab värvikoodi alusel, kas õppuril on aine tehtud.
 • Aineprogrammi uuendused:
  • Aineprogrammi juures on visuaalselt paremini nähtav ainekava kinni/lahti tegemine. Ekslikult on nimetatud ümber ainekava aineprogrammiks - vabandan ning muudame selle tagasi järgmise versiooniga.
  • Aineprogrammi on juurde loodud andmeväljad õppetöö sisu lisamiseks kuupäevade ja nädalate kaupa: õppetööliik, maht, õppejõud. Samuti on võimalik nädalate kaupa vaates sisestuste järjekorda muuta.
 • “Õppijate arv” päringule lisatud maakonna/valla päringuparameeter - Päringud -> Õppijate arv on lisatud kaks uut statistika liiki “Maakondade lõikes” ja “Linnade/valdade lõikes”.
 • Täiendatud praktikalepingust andmete saatmist EKISesse
  • Saadame Tahvlist EKISesse järgmised andmed
   • Õppija isikukood, ees- ja perenimi, e-posti aadress, telefoni nr, aadressi
   • Õppekava nimetus, õppevorm, kursus,
   • Praktika maht EKAPites ja tundides
   • Praktikaga seotud mooduli ja teema nimetus
   • Praktika ettevõtte nimi, registrikood, kontaktisiku nimi, telefon nr, e-post
   • Ettevõtte poolse juhendaja nimi, telefoni nr, e-post
   • Praktika kava, asukoht, eesmärk, õpiväljundid,
   • Praktika algus- ja lõpukuupäev
   • Koolipoolse praktikajuhendaja isikukoodi, ees- ja perenime, e-posti aadressi, telefoni nr
 • Koolipõhine seadistus, avalike andmete valikus - Koolipõhiselt saab seadistada kas avalikus vaates kuvatakse akadeemilist kalendrit, õppekavasid või tunniplaani. Vaikimisi on kõik kinnitatud õppekavad ja avalikustatud tunniplaanid nähtavad. Palume haridusasutusel oma soovist neid mitte näidata avalikus vaates kirjalikult teada anda.
 • Moodulite hindamine kõrghariduses täiendus - Õppekava vahetamisel liiguvad õppijaga kaasa ainult õppeainete tulemused. Mooduli hinne kuvatakse õppija õpitulemuste vaates “õppekavas mittearvestatavad moodulid” osa all informatiivsena ning need hinded ei lähe kuhugi arvesse.
 • Jooksvalt on sisse viidud lõpudokumentidega seotud muudatusi. Süsteem kontrollib kõrghariduses lõpetamise käskkirjale lisades, kas õppuril on tehtud lõputöö või lõpueksam. Eelnevalt oli ettenähtud vaid üks nendest valikutest õppekavas ja kui oli õppekavas kirjeldatud mõlemad valikud nõudis süsteem ka mõlema valiku sooritust.
 • M-IDga sisselogimine viidud REST API peale. Muudatus oli vajalik, kuna m-ID sisselogimise teenuseid on teenusepakkuja poolt muudetud.


 • Moodulite järjestamine.
 • Protokollides lisatud õppijate nimede ette järjekorranumbrid.
 • Õppekavade/rakenduskavade avaliku vaate täiendus.
 • Kutsehariduses lisatud õppeedukuse statistika päring.
 • Päeviku sissekannetes tundide hulga sisestamine arvuna.
 • HEV andmete pärimine EHISest.
 • Lõpudokumentide duplikaat.
 • Kõrghariduses moodulite hindamise võimalus.
 • Parandused ja täiendused:
  • Kutsehariduses eemaldatud mitmekordne tugiteenuste saatmine EHISesse

  •  Külalisõppuri lisamine õpperühmadesse

  • Kõrghariduses KKH ja eelmise perioodi keskmine hinne arvestades osaletud semestreid

  • Kutsehariduses päevikute juures Exceli väljund

  • Õpetaja/õppejõu kehtetute ametikohtade kuvamine valikus

  • Õppijate kursuse muutmise andmete saatmine EHISesse

  • Õppimistõendil õppevormi kuvamine

  •  Kõrghariduses stipendiumite täiendamine


 • Menüüriba alla lisatud link juhenditele.
 • Lisatud Google Tag Manager (GTM) teenus.
 • Õppija andmete juures on muudetud õpitulemused → õppekava vaadet:
  • Lisatud märkeruut “Ava kõik”, mille tulemusel avanevad korraga kõikide moodulite kirjed. 
  • Mooduli mahtude ja täidetusega seotud info (kokku vaja EKAP/EAP, kogutud EKAP/EAP, vahe EKAP/EAP) on tõstetud mooduli nime järele ja on alati nähtav.
  • Kutsehariduses kuvab õppijatel alati teema juures ka õp
  iväljundite kirjeid, millega antud teema on seotud.
 • Rühmajuhataja aruandesse lisatud kutseõppes õppuri/õpperühma edasijõudmise ülevaade.
 • Õppekavas moodulite andmete juurde on lisatud mittekohustuslik väli „jrk. nr“. Kui sisestada väljale numbrid, siis nende numbrite alusel järjestatakse õppekavas kuvatavad moodulid. Kui väli on täitmata, siis jääb kehtima loogika, et moodulid järjestatakse mooduli nime järgi.
 • Baasmoodulite (Õppekavad -> Baasmoodulid) andmete juurde on lisatud mittekohustuslik väli „selgitus“. Väljale sisestatud infot kuvab mooduli nime juures lisainfona, et teha vahet samanimelistel moodulitel õppekavasse sidumise hetkel. Baasmooduleid on võimalik otsida ja järjestada „selgitus“ väljale lisatud info järgi.
 • Õpiväljundipõhise hindamise täiendus (kutseõppes): Õppekava rakenduskavas mooduli teema andmete juures lisatud märkeruut “Hinnatakse õpiväljundi(te)ga. Märkeruutu linnukese tegemisel kuvatakse teemaga seotud õpiväljund(id) päevikus ning päevikusse sissekannet “Lõpptulemus” teha ei saa. Teema loetakse läbituks, kui on hinnatud kõik antud teemaga seotud õpiväljundid. Igat õpiväljundit saab hinnata vaid üks kord. Kui ühes päevikus on õpiväljund hinnatud, siis teistes päevikutes kuvatakse sama õpiväljundi juures tulemust, hindajat ja hinde lisamise kuupäeva. 
 • VÕTA avaldusel sooritatuks märgitud õpiväljundite tulemused liiguvad edasi päevikutesse vastavate õpiväljundite juurde ja neid üle kirjutada ei saa. 
 • Muudetud nii kõrghariduses kui kutsehariduses õpisooritustõendi päises ja sisus kuvatavat infot. Administratiivsel töötajal kuvatakse „Salvesta ja telli tõend“ nupu kõrval „trüki“. Trükifail laetakse arvutisse tekstidokumendina.
 • Mooduli täidetuks märkimine (kõrgharidus): Administratiivne töötaja, kellel on lisatud (Seaded -> Kasutajad -> Kasutajaõigused) „Õppekava täitmine (mooduli täidetuks märkimine)“ kirje juures nägemise ja muutmise õigus, saab õppija õppekava täitmise vaates (Õppijad -> Õppijate andmed -> Õpitulemused -> Õppekava täitmine) märkida õppekava mooduli õppijal täidetuks.
 • Täiendatud kõrghariduses stipendiumite taotluste seadistamise, määramine ning andmete saatmine EHISesse.
 • Päringute menüüpunkti alla on lisatud menüüpunkt „Päringute koostamise“.
  • Menüüpunktis on võimalik koostada erinevaid otsinguparameetreid kombineerides väga mahukaid ja erinevaid päringuid.
  • Lisaks otsingu teostamisele on võimalik erinevate päringute salvestamine, et hiljem otsinguparameetrite kombinatsiooni taaskasutada valides sobiva „Salvestatud päringute“ alt.
  • Kõrghariduses kuvatakse „Õppijate andmed“ kõrval menüüpunkti „Õppeaine ja aine- õppejõu paar“, kus on samuti võimalik päringuid koostada ning salvestada.


 • Muudatus VÕTA avalduse koostamises: õppija saab esitada VÕTA avalduse ka siis kui ülekantava mooduli/teema maht on väiksem kui asendatava mooduli/teema maht; kui on ülekantava mooduli/teema juurde valitud sissekande liigiks „Muu õppeaine“, siis saadetakse selle kirje info EHISesse samadel alustel kui taotluse osas „Formaalne õpe“ sisestatud kirjet. 
 • Kõrghariduses välisõppes viibivate õppijate andmete edastamine EHISesse.
 • Teate saatmisel saadetakse teate info kasutaja e-postile.
 • Päringute moodulis täiendatud otsinguparameetreid menüüpunktis "Õppijad"  ning lisatud uued päringud "Õppijate arv" ja  "Õppijate liikumine". 
 • Tunniplaani importimine programmist TimeTable.
 • Täiendused ja parandused: 
  •  Praktika päevikus kuvab administratiivse töötaja ja praktika juhendaja vaates „kinnita“ nupp ka peale lepingu lõppemist.
  •  Korrigeeritud praktika lepingu andmete sisestamise kuva nii, et kõik väljad on nähtaval.
  •  Saab lisada ja alla laadida õppematerjale, mille failinimes on kasutatud koma.
  •  Küsitluse juures „Tulemused“ menüüs kuvatakse päevikute/õppeainete juures vaid neid õppijaid, kes on sellele konkreetsele päeviku/õppeaine osale vastanud.
  •  Lõpudokumentide numbrite õige järjekorra kuvamine.
  •  Lõputunnistusel muudetud kirje „direktori käskkiri“ -> „Käskkiri“
  •  Tunniplaani haldamises tunniajad kuvatakse vastavalt sellele, kuidas on need ruumiga seotud hoone juures kirjeldatud.
  •  Ajutiselt on eemaldatud õppija aadressi välja kohustuslikkus, et õppija andmete muutmisel ei peaks aadressi otsingut korduvalt sooritama.


 • Maha on võetud nõue, et õppekava juures HTM (EHIS) kood peab olema unikaalne.
 • Unikaalse ID genereerimine, et isikukoodita isikud saaksid Tahvlisse sisse logida.
 • Administratiivne töötaja ja rühmajuhataja saavad õppuri eest toetust taotleda ja teha muudatusi taotluse juures.
 •  Kõrghariduses:
  • täiendatud protokollide loomist:
   • lisatud semestri valik;
   • sisestatud staatuses olevast protokollist saab eemaldada õpitulemuseta õppijat;
   • põhiprotokollile lisatud kuupäeva väli - sooritustesse läheb see kuupäev;
  • Rühmade osarühmadeks jagamise võimlus aine-õppejõu paari juures.
  • Käskkirja liik „Muu“ (ei eelda avalduse olemasolu, infot ei saadeta EHISesse).
 • Parandused:
  • Kutsekojast andmevahetusega tõmmatud kutse numbrit kuvatakse taas diplomil.
  • EKISesse saatmisel liigub kaasa õppuri kooli e-maili aadress.


 • Külalisõpilase vormistamise ja välisõpingutega seotud toimingute täiendus.
 • Küsitluste mooduli täiendus.
 • Juhtivõpetaja rollile on lisatud tunnijaotusplaani, moodulite protokollide, õpperühmade, päevikute ja VÕTA muutmise õigused.
 • Praktikapäevikus kuvatakse ainult astron.tunde (varasemalt olid nii astron. tunnid kui ka akad.tunnid).
 • Kombineeritud VÕTA ülekandmine - kui Informaalse õppe väljalt on valitud liik „Muu õppeaine“, siis Tahvlist EHISesse infot saates läheb see edasi kui formaalne õpe.
 • Õppurile tunniplaanis tehtud muudatuse puhul saadetavas automaatteatesse saab lisada sündmuse aja, millise päevaga muudatus seotud on.
 • Kõrgharidusõpe: Rühmale koormust tehes kuvatakse ette ÕK versiooni tüüpõpingukava.
 • Kutseõpe: Õpetaja näeb oma päevikus ülevaatamise juurde sisestatud kommentaari.
 • Sündmused - muudetud otsinguparameetreid väljadel "Muu õpetaja/õppejõud" ja "Muu ruum" (otsib ka osalise teksti järgi).
 • Õppetoetused – täiendatud õppija vaadet:
  • Taotluse vormil on asendatud nupp „Taotle“ nupuga “Esita“ (ja on kohe sinist värvi).
  • Salvesta nupule vajutades kuvatakse teade, et taotlus on esitamata.
  • Koostatud taotluse päises näidatakse hoiatust, et taotlus on esitamata ja esitamise tähtaeg on XXX.
  • Taotluse vormile lisatud väli taotluse staatusega.
  • Kui taotlus on juba olemas, näidatakse "Kuva taotlus".
 • Parandused:

  • Õpetaja/õppejõu rollis sisse logides näeb taas tunniplaani, kui see on „kinnitatud“ staatuses.

  • Õppetöögraafiku ja tunnijaotusplaani nädalate alguskuupäevad on ühtlustatud.

  • Untise tunniplaani import võimaldab nüüd kasutada tühikuid sisaldavaid õpperühma nimetusi. • Lisatud juhtivõpetaja roll.
 • Õppetegevuse leping.
 • Vabade ruumide otsing.
 • Administratiivsete töötajate ja õpetajate õiguste haldamine kasutajarollide kaudu.
 • Külalisõppuri lisamine.
 • Kõrghariduses hindamissüteemi klassifikaatorite muutmine arvestatud, mittearvestatud ja mitteilmunud korral (kuvamine õppeinfosüsteemis).
 • Vahesoorituste sissekannete kuvamine tudengile.
 • Ainetele deklareerimine enne õppeperioodi (erinevad õppeaastad).
 • Parandused ja täiendused:
  • Õppija õpitulemuste juures moodulite mahtude arvestus.
  • Tundide aegade juures uue ploki loomisel märgitakse eelmise ploki ajad automaatselt kehtetuks alates uue ploki kehtivuse kuupäevast.
  • Korrastatud tunnijaotusplaanis õppetöö liikide kuvamise järjekord.
  • Lisatud Õppijad → Märkused põhjuse järgi märkuste otsimise võimalus.
  • Õpilaskodu haldamise vaates otsinguparameetrid vaikimisi peidetud.
  • Õppuri andmete juures postiindeks pole enam kohustuslik väli.


 • Küsitluste moodul: ettevõtte tagasiside, tulemuste graafiline vaade ja andmed excelisse.
 • Sisse logimise akna päises on muudetud autentimisvahendite järjekord.
 • Tunniplaani otsingu vaatesse on lisatud õppeaasta valik. Kui uue õppeaasta alguseni jääb vähem kui kaks kuud, siis kuvatakse valikus kolme õppeaasta. Tunniplaani nädala vaatesse on lisatud nädalate valik (rippmenüü), et lihtsustada nädalate vahel liikumist.
 • Muudetud on tunnijaotusplaani õiguste loogikat nii, et kasutajale (administratiivse töötaja roll) saab anda ainult tunnijaotusplaani nägemise õiguse.
 • Täpsustatud on õpetaja koormuse maht ja andmed, mis EHISesse saadetakse.
 • Parandatud vead:
  • tunnijaotusplaani kopeerimisel ei tekitata automaatselt "kinnitatud" staatuses päevikuid uude õppeaastasse;
  • õpilaskodu haldamises kaks esimest tulpa külmutatud;
  • tunniplaani sündmuse kuvamine õppija esindajale;
  • õppija esindajale kuvatakse õppija tunniplaani lisatud üksiksündmuste sisu;
  • Immatrikuleerimine (vastuvõtt) käskkirjal kuvatav veateade probleemse rea kohta;
  • rühmajuhataja aruandes kuvatavad roosad tulbad;
  • õppekava versiooni vahetamise avaldus;
 • Klassifikaatorite loetelu, mida võime muuta ja mida mitte.


 • Esilehele teadete lisamise võimalus peaadministraatorina
 • Märkuste lisamise ja haldamise õigused administratiivsele töötajale
 • Õppija õpilaskoduga seotud info haldamine
 • Mooduli vastutaja vaade
 • Rakenduskava vahetamise avaldus
 • Küsitluste moodul: õppija, õpetaja rollis küsimustikule vastamine. 
 • Õppijate uude aastasse viimisega seotud info edastamine EHISesse


 • Rakenduskõrgkoolidele suunatud parendused


 • Audentimimine: HARID ja TARA.

 • Andmevahetus Rahvastikuregistriga. Lisatud ka skript, mis säilitab kasutajate nimed kujul "suur esitäht+ülejäänud väiketähed". RR muudatuste logi õppijate andmete osas.
 • Tugiteenuste moodul: õppija kaardile lisatud Tugiteenuste sakk; tugiteenuste sissekannete tegemise võimalus; tugiteenuste sissekannete väljatrükk; tugiteenuste määramise avaldus+käskkiri.

 •  Stipendiumi/õppetoetuse määramise käskkirja täiendused: lisatud õppijate nimekirja juurde veerg „Stipendium/õppetoetus“, kus väärtuseks on valikväli õppijatele aktsepteeritud õppetoetuste/stipendiumite nimetustega vastavalt käskkirjas valitud liigile. Korraga saab valida ühe nimetuse.

 • Õppuri ühiselamu klassifikaatori lisamine, õpilaskodu andmete saatmine EHISesse:  süsteemi on lisatud klassifikaatorid vastavalt EHISele; õppuri kaardi juurde saab sisestada märke ühiselamu vajaduse kohta; käskkirjale "immatrikuleerimine" ja  "immatrikuleerimine (vastuvõtt)" on lisatud iga õppija kohta uus kohustuslik väli „ühiselamu“.  Sama parameeter on lisatud otsingusse.  Vastav info saadetakse EHISesse. 
 • Parandused: 
  • Kui õppuril on VÕTAga arvestatud vaid mõni teema moodulist siis VÕTA märget kuvab õppija juures vaid nende teemadega seotud päevikutes.
  • Õpetaja rollis rühmajuhataja aruandes päevikusse liikudes  ja sealt „Tagasi“ nupuga tagasi liikudes jõuab kasutaja tagasi eelmisele lehele (otsingu tulemuseks saadud aruande tabelisse).
  • Kui õppuril on sisestatud ja aktsepteeritud puudumistõend terve päeva kohta, siis tunni sissekandel lubatakse õpetajal märkida puudumine tundide kaupa. Õpetaja poolt üle kirjutatud puudumised jäävad märkega „V“. • Individuaalsele õppekavale viimise käskkiri.

 • Individuaalse õppekava statistika (Päringud -> IÕK statistika ).

 • Rakenduskava vahetamise avaldus.

 • Tugiteenuste määramise avaldus.

 • Küsitluste moodul (selles versioonis: mallide koostamine, kopeerimine, eelvaade).
 • Lõpueksami/lõputöö protokollile mitme spetsialiseerumise kuvamine.

 • Õpilaspileti moodul (Õpilased -> õpilaspiletid).

 • Parandatud: õppetöögraafikus perioodide kuvamine järjekorras.

 • Uued käskkirja liigid „kiitus“, „noomitus“, „õppetegevus“ ja „praktikale lubamine“ (info otse EKISEsse saatmine ei tööta). • Õppijate õpitulemuste register
 • Õppedistsipliini või koolikorra rikkumistega seotud märkuste lisamine õppijale. Õpetaja, läbi päeviku, rühmajuhataja saab lisada eraldi päevikuväliseid märkusi. Õppija juures kuvatakse infomullikeses vaid märkuste infot.

 • Rühmajuhataja aruande täiendused: otsingupaneeli peitmine; lisatud otsinguparameetrid: negatiivsed tulemused, keskmine hinne, KKH, ainult moodulite kuvamine.  Lisatud mittepositiivsete õpitulemuste otsingu väljundid nii pdf kui Excel-failina. Kui õppija ei ole seotud aruande väljal kuvatud päevikuga, siis on värvitud õppija ja päeviku ristumise lahter roosaks. Rühmajuhataja aruande tabeli lõppu lisatud veerud: „Sissekantud tundide arv kokku“ ja  „Puudumise %“. Aruande tabelis liikudes hiirega puudumise peale kuvatakse kuupäevad, millal ja kui palju õppija puudus.

 • Rühmajuhataja esilehel kuvatakse link temaga seotud õppijate tänaste puudumiste tabelisse.
 • Õpetajad koormus (detail) päringu täiendus: koormuse esialgne päring päeviku sissekannete põhjal, lisatud otsing "kuvada planeeritud tunnid tunniplaanist", ilma õppetöö liigita tunnid kuvatakse "?" alla.
 • Tunnijaotusplaanis kuvatakse päeviku nime all päevikuga seotud õpetajale planeeritud koormust antud õppeaastas. Liikudes hiirega mõnele koormuse real kuvatavale arvule, avanev infoaken, kus vastava nädala planeeritud koormus on lahti kirjutatud õppetööliikide kaupa.

 • Loodud on uus avalduse liik „Rakenduskava muutmine“.
 • Õppetoetuse taotluse loomisel, kui märkida prioriteet ja jätta väärtus sisestamata, siis õppijate taotlustel kuvatakse ikkagi õppuri vastava kriteeriumi tulemus.


 • Praktikamoodul: Praktikaettevõtete jm info sisestamine; Mitme mooduli sisestamine samasse praktikalepingusse/praktikapäevikusse; Akadeemilised ja astronoomilised tunnid praktikalepingus ja –päevikus; Praktikalepingus saab valida puudumise kuvamist päevikus; Ettevõtte juhendajale praktikapäeviku lingi uuesti saatmine; Ettevõtte juhendaja praktikapäeviku vaate avamine.
 • Õpetajate koormused: päeviku koormust saab õpetajate vahel jagada.
 • Õppetoetuste infofail edastamiseks raamatupidamisele.
 • Rühmajuhataja aruandes võimalus sooritada otsingut ühe õppuri kohta.
 • Parandatud on üldteadete kuvamise järjekorda esilehel: uuemaid kuvab eespool.

 • Kutsestandardi juures kuvab kehtivuse kuupäevi: õppekavas, kutseeksamiga seotud protokollides.


 • Õppetoetused: Et kuupäeva vahemiku arvestamised õppetoetustel töötaksid, tuleb päevikute vastavatel sissekannetel valida ka kuupäev. Näiteks kui kool on otsustanud, et õppetoetusel loevad päevikute lõpptulemused, siis päeviku lõpptulemuse sisestamise kuupäev peab olema lisatud selleks, et seda kriteeriumit süsteem arvestaks. Kui õppuril on päevikusse vastava sissekande tulemus jäänud sisestamata(ehk tühi), on negatiivne või puudumine, siis on see võlgnevus. Kui võlgnevus likvideeritakse tagantjärele, siis seda enam ei arvestata kui võlgnevust ja õpilane saab toetust taotleda. (Järgmisel koolide kokkusaamisel võime läbi rääkida, kas nii on korrektne.)
 • Kui õppuril on oma vaates väljakuulutatud õppetoetuse rea lõpus hüüumärk, annab see vihje, et „ei vasta taotluse tingimustele“. Hüüumärgile vajutades saab täpsema info, mis on need põhjused, miks ta taotleda ei saa.
 • Enne õppija andmete saatmist EHISesse toimub kontroll, kas õppija õppekaval on sisestatud HTM kood. Kui see  puudub, siis EHISe logisse kuvatakse vig "Õppija <isikukood> õppekaval puudub HTM kood". Logi on näha siit (Admin. töötaja rollis): Andmevahetus > EHISe andmevahetuse logi.
 • Varasemast on tehtud see muudatus, et õpetaja saab ka ise muutmisvaates lisada oma täiendkoolituste infot: Minu andmed > Täiendkoolitus. Seda eeldusel, et õpetajale on õiguste alt lisatud vastav muutmisõigus.


 • Hinnetelehe (lõpudokument) eelvaade: Õppijad -> Õppijate andmed -> ÕPITULEMUSED.
 • Päevikutes sissekannete sorteerimisel on terminid korrigeeritud (bug)
 • Õpetaja rollis sisse logides saab algatada uut mooduli protokolli (bug)
 • Akadeemiline puhkus „Omal soovil“ - kutsekooli täisealisel õpilasel, kes õpib õppekaval mahuga vähemalt 60 EKAP, kuni üheks aastaks. Praegu tuleb koolidel endil kontrollida, kas sellise põhjusega akadeemilise puhkuse taotleja on täisealine ja õppekava maht on vähemalt 60 EKAPit.
 • Tunnijaotusplaanis muu rakenduskava moodulid punasega - kui rühmale on tunnijaotusplaani alustatud kuid seejärel rühma rakenduskava muudetud, siis punasega kuvatakse need moodulid, mis on seotud muu rakenduskava kui hetkel õpperühma kehtiv rakenduskava. • Päevikus otsing/kuvamine sissekande liigi järgi.
 • Päevikusse saab hindeid panna ilma seda eraldi avamata.
 • Rühmajuhatajal võimalik näha ka ainult enda päevikud.
 • Rühmajuhataja aruande vaates kuvab õppuri juures staatuse tähiseid (Analoogselt nagu päevikus)
 • Õppematerjalide otsingus kuvab juurde ka õpperühma tähise:
 • Sisselogimise järel on rollide valikus täpsustused:
 • Uue ID-kaardi kasutamine.
 • Moodulite protokolli loomine erinevate õppeaastate päevikutele.
 • Puudumistõendite teatelt otseliikumine tõendite väljale
 • VÕTA – formaalse õppe alt saab ülekandmiseks valida lisaks moodulitele ka teemasid.
 • Käskkirja koostamisel kuvatakse õpilase õppekava ja rühma.
 • Kinnitatud staatuses õppekava muutmine.
 • Õppetoetuste ankeete on täiendatud


 • VÕTA - asendatavad moodulid/teemad valikureal on lihtsamaks äratundmiseks moodulite nimetused bold’is.
 • muud parandused • Puudumiste ja hilinemiste märkimine päevikusse tundide kaupa
 • Puudumistõendite aktsepteerimine

Puudumistõendit esitatakse nii nagu praegugi ja õppija sisestab väljale „Puudumise põhjus“ selgituse, kui puudub vaid paarist tunnist.

Puudumistõendi ülevaatajal on valik:

a)       AKTSEPTEERI –  tõendi kuupäevavahemik kuvatakse päevikus vabandatud puudumiseks (kõik tunnid nendel kuupäevadel);

b)      AKTSEPTEERI TUNDIDE KAUPA  - vaid valitud tunnid kuvatakse päevikutes vabandatud puudumiseks;

c)       LÜKKA TAGASI – tõendit ei aktsepteerita, tõendi staatuseks „Tagasi lükatud“.

 • Aktsepteeritud puudumistõendi tagasilükkamine
 • Puudumised praktika ajal

Kui õpilane on praktikale saadetud (õpilasel on kehtiv praktikaleping) kuid samal ajal toimub teistel õppetöö, siis päeviku sissekandes kuvab tema nimele PR tähise.

 • Puudumiste näitamine ja arvutamine rühmajuhataja aruandes

Kui hilinemised/puudumised on sisestatud ühe tunni kaupa, arvutab süsteem tabelisse neid ühe kaupa. Kui päeviku sissekanne on tehtud korraga mitmele tunnile, siis süsteem arvutab vastavalt nii mitu tundi hilinenuks/puudunuks. Sama kehtib vabandatud puudumiste ja praktikal viibimise kohta.

 • Puudumiste eraldi vaade rühmajuhatajale

Vaates Õppetöö > Puudumised kuvatakse puudumised nädalate kaupa. Siin saab rühmajuhataja korrigeerida päevikutesse sisestatud hilinemisi ja puudumisi. Info muutub seejärel ka päevikutes ja rühmajuhataja aruandes.

 • VÕTA taotlusele otsuse lisamine komisjoni liikmena
 • VÕTA kajastamine päevikus

Kui üle on kantud teema, siis päevikus näitab õppuri nime taga märget VÕTA:

Klikkides VÕTA-le näitab kannet täpsemalt.

Kui õppur on üle kandnud kogu mooduli, siis päevikusse lõpphinnet sisestades näitab VÕTA tulemust ja õpetaja seda muuta ei saa.

Kui üle on kantud teema, siis päeviku lõpptulemuse peab siiski sisestama õpetaja. See on seepärast, et ühes päevikus võib olla mitu teemat või siis on ülekantud teema puhul kokkulepe kohustusega teatud tunnid kohal käia vms.

 • Päeviku sissekande taasavamine - klikkida kuupäevale.
 • Õpiväljundite kuvamine õpisoorituste tõendile
 • Muu avalduse loomine - sellist liiki avaldusest käskkirja ei looda.
 • Tunnijaotusplaani kopeerimine uude aastasse.
 • Õppetoetuste komisjonid
 • VÕTA komisjon
 • VÕTAga ülekantud soorituste kuvamine õpitulemuste all
 • Automaatsed teavitused

Juurde on lisatud automaatsete teavituste liike. Nende seadistuste ja näidiste kohta saate lugeda “Kasutusjuhend administratiivsele töötajale. Seaded“ https://projektid.hitsa.ee/display/IS2/Kasutusjuhendid peatükis „automaatsete teadete mallid“.  Seal on kirjas, milliseid silte saate kasutada ning teate sisu näidised ning kellele mis teade saadetakse. Teadete sisu saate ise sõnastada ja kombineerida täpsemaks.

 • Mooduli eest vastutava isiku lisamine rakenduskavas
 • Õppekava koondfail EHISesse edastamiseks
 • Baasmoodulid

Kui admin.töötaja õiguste alt lisada „Baasmoodulid“, ilmub õppekavade juurde Baasmoodulite plokk.

Baasmooduli lahendus aitab tekitada uue mooduli kopeerides olemasolevat moodulit või kasutades nö baasmooduli andmeid. Baasmoodul on moodul, mida saab kasutada kutseõppe õppekavades ja mille andmete muutmine toob kaasa põhiandmete muutumise kõikides seotud õppekavades või rakenduskavades.

PS. Baasmooduli kasutusjuhend on täiendamisel, soovitame selle täienduse enne kasutamist ära oodata.

 • Avalduste, käskkirjade, tõendite kinnitamine ilma EKISeta

See nupp on neile koolidele, kes ei kasuta EKISt. Nupu kuvamiseks tuleb õiguste juures kasutajaõigustes see sisse lülitada.

 • Õppetoetuse nimetuse kuvamine õppurile


 • Päevikusse on kuvatud hindamisviis ning mooduli väljale sulgudesse rakenduskava kood.
 • Akad. puhkusel ja välisõppes (kõrgkoolid) viibivale õppurile saab panna hindeid.
 • Päevikusse samal kuupäeval sisestatud mitu sissekannet järjestab algustunni järgi.
 • Tahvli tunniplaani saab soovi korral alla laadida ning importida oma kalendrisse – kellaaegu näitab õigesti. (Oluline neile, kes kasutavad Tahvli tunniplaani.)
 • Nii rühmajuhataja staatuses õpetaja kui administratiivtöötaja saavad lisada rühmale tunniplaani sündmust - eeldusel, et kasutajale on vastavad õigused antud. (Oluline neile, kes kasutavad Tahvli tunniplaani.)
 • Õpetaja saab teate saatmisel valida, kas saadab õppurile, õppegrupile või oma päevikus olevatele õpilastele.
 • Muudetud on kodutöö ja kontrolltöö sisestamise viisi. (Kodu- ja kontrolltööd sisestatakse päevikus „Lisa uus sissekanne“.)
 • Päevikus kuvab nüüd vaid neid õpiväljundeid, mis on rakenduskavas mooduli teema juurde märgitud. Päevikus kuvab eeldusel, et tunnijaotusplaanis on päeviku loomisel märkeruut "Lisa õpiväljundid“ täidetud.
 • Kui päevikusse lisada õpilast, saab otsingus kasutada ka õpperühma järgi otsimist.
 • Administratiivsel töötajal, kel on õigus õppurite andmeid muuta, saab muuta ka neid õppuri andmeid: "Õppekeel", "Finantseerimise allika täpsustus", "Eeldatav nominaalaja lõpp". NB! Nende andmete muutmine Tahvlis on kooli omal vastutusel. "Eeldatav nominaalaja lõpp" on informatiivne väli, seda kuupäeva EHISesse ei saadeta. Kui on tekkinud erisused, siis kehtib EHISe kuupäev.
 • Akad. puhkusel ja välisõppes (kõrgkoolid) viibivat õppurit saab lisada päevikusse.
 • Päringud -> Õppijad: tulemustesse on lisatud "Õppija e-mail" ja "Õppekava HTM kood". Exceli väljundis on õppija ees ja perenimi eraldi veergudes.
 • Immatrikuleerimise käskkirja peal on kontroll, et ühel käskkirjal ei oleks üks isik samal õppekaval rohkem kui üks kord.
 • Lisatud õppekavasse EHISe poolt nõutud "toimumiskoht".• Päeviku sissekandel on algustundide arvu suurendatud (nüüd on 17).
• Õppurite vaates õppetoetuste kuvamisel on nüüd kerimisriba (vorm on responsiivne).
• Õppetoetuste lehel on muudetud teksti. „Rühmajuh. kinnitamine“ asemel on "Taotlus vajab rühmajuh. kinnitust".
• Kui õpetaja (rühma juhataja) või admin.töötaja valib õppetoetuste otsingust konkreetse õppekava, siis kuvab valikus vaid selle ÕK õppurite taotlused.
• Päeviku otsinguvormil on parameeter "Päevik" tekstiväljana.
• Tunniplaani saab sündmust sisestades seda siduda rühmaga – kuvab rühma tunniplaanis. (Oluline koolidele, kes kasutavad Tahvli tunniplaani.)
• Päevikusse saab hindeid sisestada ka üksiknumbrina (õpetaja valib päeviku juures nupust, kas soovib hindeid sisestada valikuväljana või sisestusväljana).
• Õpetaja saab sisestatud hinnet kustutada.
• Päevikus kuvab väljal „Sissekanded“ ka sisestatud tundide arvu.
• Päevikus kuvab õpilase nime juures märget: akadeemilisel puhkusel, individuaalsel õppekaval või eksmatrikuleeritud.
• Sündmuse sisestamisel tunniplaani süsteem kontrollib, et lõpp ei oleks algusajast varasem.


• Vastuvõtukäskkirjal on vaatamisel õppurid tähestikulises järjekorras, EKISe sõnumiosas samuti.
• Õpetajate andmete väljal menüüs Puudumised RTIP-iST kuvatakse nuppu "Uuenda andmed" juhul, kui õpetajal on olemas RTIP number. Kui RTIP number puudub, siis nuppu ei kuvata.
• Õppuri esindaja avalduse kinnitamisel läheb teade õppurile ja esindajale.
• Rakenduskava saab kinnitada ka siis, kui teema EKAP arv ei vasta tundide arvule.
• Seaded -> Õppetöö liik: seadistamine kooli tasemel, arvestamine mahu kuvamisel ja tunniplaani koostamisel. (NB: Lisada endale õigused kasutaja all.)
• Tunnijaotusplaan: Perioodi eraldamine tumedama joonega ja perioodide ükshaaval kinni/lahti tegemine.
• Tunniplaani koostamisel on päevad paremini eraldatud ning kõrghariduse poolel kuvab kellaaegu. (Oluline koolidele, kes kasutavad Tahvli tunniplaani.)
• Tunniplaani koostajal on võimalik kasutada eelmise perioodi jääktunde.
• Päevikutes on Päeviku ülevaatamise väli. (NB: Lisada endale õigused kasutaja all.)
• Teavituste täiendused (Tunniplaani on lisatud sündmus, Õppetoetuse/stipendiumi maksmise lõpetamine, Õppijale on lisatud märkus, Õppijale on koostatud avaldus, Kasutajale on koostatud käskkiri, Esindaja roll kaob(esindatav saab 18), VÕTA taotlus). (NB: seadistada Seaded -> Automaat. teadete mallid.)
Õppekavade nimekirja HTM kood

Õppekava HTM koodi kuvab ka õppekavade loetelu tulbas.

Päeviku otsinguvaatesse mooduli ja õpetaja nimiÕpilase vaates Minu õppeinfo ->Päevik: vaatesse lisatud õpetaja nimi ja mooduli nimi.
Õppuri andmete sees täiendus"Lõpetamise aasta" on muudetud "Eelneva hariduse lõpetamise aasta"
Rühmajuhi vaade

Esmane vaadet tehtud, ootame koolidelt tagasisidet.

Õpetaja vaates: esilehe vaates menüürea lõpus /// Administratiivtöötaja vaates: Päringud -> Rühmajuhataja aruanne

Negatiivsed hinded punaseltÕpitulemuste vaates negatiivsed hinded kuvab punaselt.
Teiste tudengite andmete nägemineÕpilased ei näe teiste õpilaste andmeid. (II etapis realiseeritakse kooli põhine valik.)
Ruumi ja õpetaja kattuvuse kontroll ja teade tunniplaani koostamiselKui ruum või õpetaja on juba sel ajal hõivatud, väljastatakse teade „Ruum on hõivatud. Kas soovid jätkata?“ või „Õpetaja on hõivatud, kas soovid jätkata?“ Kui kasutaja ikka soovib jätkata, siis andmed salvestatakse,vastasel juhul salvestamist ei toimu ja tundi saab uuesti lohistada soovitud päevale/tunnile.
Vanu struktuuriüksuseid õppetöögraafikus vaikimisi ei kuvaÕppetöö ettevalmistus -> Õppetöögraafik: Vaikimisi kuvab vaid kehtivaid struktuuriüksuseid.
Tundide arv päevikus suuremTundide arv, mida päevikus saab valida, on 1-12.
Tunniplaani kuvada tunni tüüp

Tunniplaani vaates aitavad värvid eristada tunni tüüpi (kas auditoorne või e-õpe vm).

Tunniplaani haldamise vaates perioodi alusel sorteerimise võimalus

Tunniplaani koostaja saab tunniplaani haldamise vaates perioodide kuvamist valida, vastavalt kas varasem või hilisem on ees pool.

Õppetöö ettevalmistus ->Tunniplaani haldamine
Õpperühmade vaikimisi vaade

Õpperühmade otsinguvaates kuvab vaikimisi vaid hetkel kehtivaid õpperühmi. Mittekehtivate otsimiseks tuleb otsinguparameetrites vastav märge eemaldada.

Mittekehtivate õppekavade vaikimisi mitte-kuva

Kooli õppekavade vaates kuvab vaikimisi kinnitatud, menetlemisel ja sisestamisel staatuses õppekavu. Suletud ehk mittekehtivate õppekavade vaatamiseks tuleb otsinguparameetrisse päring sisestada.

Õpilase päeviku sissevaatesse õpetaja, moodul, puudumised

Õppur näeb enda vaatest päevikutes ka õpetajat, mooduli nime ning puudumisi.

Puudumistest teavitamise võimalus ka õpilasel alla 18.a

Puudumistest saab teavitada ka alla 18.a. isik (varasemalt sai lapsevanem). Kui kool soovib, et alla 18.a. õppur saab ka ise tõendit esitada, tuleb selleks meile HITSAsse teada anda - teeme selle kohta igale koolile personaalse loa.

Kuvab tundide vahemikku päevikus

Päevikus sissekande kuupäevale kursoriga liikudes kuvab tundide vahemiku (eeldusel, et sissekannet tehes on algustund ja tundide arv sisestatud).

Parandatud hinne

Päevikus kuvab muudetud hinde juures tärni.
VÕTA kajastamine õpitulemustes
Õpetajate vaate kuvamine"Õpetajad" alt võiks anda vaikimisi vaid hetkel aktiivse lepinguga õpetajaid. Praegu näitab läbi ajaloo kõiki õpetajaid. Mitteaktiivsed õpetajad võiks tulla välja otsingu abil. GitHub #222
automaatne päevikute avamine

Kui isikul on õigus päevikut muuta, siis talle avaneb kohe muudetav vaade, mitte ei pea lisaklikki tegema.

Kinnitatud päevikutes on muuda nupp päeviku avamisel vastavalt sellele, kas on õigus muuta.

Nimi - õppuri andmete muutmisel

Õppuri andmete muutmisel on ülaservas näha ka õppuri nimi, kelle andmeid täidetakse.

Rühmajuhataja nimiRühmaotsingu tulemustesse kuvab ka rühmajuhataja
Päevikust sissekande kustutaminePäeviku täitmise vaates üksiku sissekande kustutamise võimalus.
Tunnijaotusplaanis freezingTunnijaotusplaani päise ja vasaku infovälja freezing
Õpperühmad tähestikulises jrkTunniplaani haldamine - õpperühmad tähestikulises järjekorras
Päevikus õpilaste nimeveerg hangunult

Päevikus õpilaste nimedega veerg on freezing- et ei kaoks vaateväljalt ära.

Päeviku sissekandel päeviku nimiPäeviku sissekandel kuvab päeviku nime
Õpitulemuste vaade

Õppuri andmed – Õpitulemused > Sooritamise järjekorras: Moodul, päevik, hindamised, EKAP-ära võtta, perioodi hinne, lõppulemus, õpiväljundid. Õppuri vaates sama. GitHub #229

Tunniplaani haldamise vaade

Täiendatud

Klikitavate ridade selgusRead ja sissekanded, millel saab klikkida ja avada, on äratuntavamad.
Uus sissekanne päevikus - nupp

Päevikusse uue sissekande lisamise nupp on ka H - hilinemine, ... peal. K

Negatiivsed õpitulemused punaseltRealiseeritud päevikus negatiivsete õpitulemuste punasena kuvamine.
Õpetajate asendamised tunniplaanisMuuta tunniplaanis õpetajat või ruumi. Õppurite teavitamine muudatusest.

GitHub #221 Küsimus arendajale saadetud. Asendamine läbi tunnijaotusplaani. Õppurile teavitamise teade ...
Puudumistõendite tagasilükkamineÕppurile jääb selle kohta märge "Tagasi lükatud".
Tundide kategooriate kuva päevikus

Kuvab eraldi nii kavandatud kui sisse kantud tunnid eraldi:

Päevikus nimed tähetikulises jrkEelnevalt oli eesnime alusel, nüüd on perekonnanime alusel

Tunnijaotusplaan moodulite kaupa

Tunnijaotusplaan kuvab moodulite kaupa: Põhiõpingud, Üldõpingud, Valikõpingud - seal sees kas tähestiku järgi või mooduli sisestatuse jrk RAKis.