Toimetaja(d): Peep KüngasMart Laanpere

Autorid: ...

Panustajad: vt Tunnustamine.

EstCORE 2 on EstCORE standardi edasiarendus. Hetkel on standard väljatöötamisel. Töögrupiga liitumiseks võta ühendust Peep Küngas'ega (peep.kungas@hitsa.ee).

EstCORE 2 ülesandepüstitus ja märkmed: .

Standardi eesmärk

EstCORE 2 eesmärgiks on toetada digitaalsete (õppe)varade, nende kasutamise andmete (sh õpitulemuste), riikliku õppekava, koolide õppe- ja ainekavade, huviringide ainekavade ja täiendõppe kursuste ning kompetentsimudelite kirjelduste sidumist üheks tervikuks selliselt, et paraneks digivarade leitavus ja (taas)kasutamine, eri rakendustest pärit õppetööga seonduvate andmete kombineeritavus ja haridusvaldkonna rakenduste üldine koosvõime selleks, et võimaldada individuaalseid õpiradasid, õmblusteta haridust ja õppemeetodite uurimist õppetöö läbiviimisel (sh longituuduuringutes) ning konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid elukestva õppe kontekstis.

Standard on avatud kolmandate osapoolte laiendusteks kas siis teiste kultuuriruumide / riikide eripärade või Eesti riiklikus õppekavas nimetamata õpitulemuste kirjeldamiseks.

Ajalugu

EstCORE

EstCORE[1] on Eesti riigi siseselt kehtestatud standard, mille eesmärgiks on tagada digiõppevara koosvõime. Standard määrab kuidas kirjeldada õppematerjalide metaandmed (nt. õppematerjali autor, pealkiri, sihtrühm, tüüp, seos riikliku õppekavaga). EstCORE versioon 1.0 valmis aastal 2015 ja seda kasutati e-koolikott.ee, koolielu.ee ja teistes õppevara platvormidel. EstCORE on infotehnoloogiline spetsifikatsioon, mille peamiseks kasutajaks on õppevara-lahendusi loovad tarkvara-arendajad.

[1] http://www.laanpere.eu/estcore/ aadressil algselt asunud klassifikaator on leitav EstCORE2 lehe manusest.

Probleemid

EstCORE kasutuselevõtt kasvava hulga üha erinevamate sihtgruppide poolt oli toonud juba aastaks 2017 esile selle standardi probleemid ja muutmisvajadused:

Sisukord