• Õpilane, kes ei õpi eesti õppekeelega koolis, kuid kelle eesti keele oskus ületab ainekavas nõutud õpitulemused, saab eesti keele kui teise keele lõpueksami sooritada enne kooliastme lõppu.

  • 7. või 8. klassi õpilane, kes on edukalt sooritanud eesti keele B1-taset hindava eeltesti, saab registreeruda põhikooli eesti keele kui teise keele B1-tasemega ühitatud lõpueksamile.

  • 9., 10. ja 11. klassi õpilane saab eesti keele kui teise keele B2-tasemega ühitatud lõpueksamile registreeruda juhul, kui talle on väljastatud eesti keele oskuse B1-taseme tunnistus ja ta on edukalt sooritanud eesti keele B2-taset hindava eeltesti.


Eeltestimise alus on määrus Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord